دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

5- به مسئولان امرآموزش وپرورش و آموزش عالی پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی را برای والدین در نظر بگیرند تا با پیداکردن آگاهی و بینش در موارد موضوع, در محیط خانواده زمینه ای را فراهم... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود هیجان و تنظیم هیجان، راهبردهای خودتنظیمی

مولفه تنظیم هیجان چنانچه ازجدول ضرایب(Coefficients) ملاحظه می شود فقط آزمون ضریب بهره برداری از هیجان با سطح معنی داری کمتراز 001/0 sig = وآزمون ضریب تنظیم هوش با سطح معناداری 013/0 sig = فرضیه H0... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

2- فراری(2001) در یک مطالعه به این نتیجه رسید که افرادی که غالبا مشغول اهمال کاری می شوند در خودتنظیمی مهارتهای عملکرد در زمان محدود، ضعف دارند.3- استیل(2007) با مطالعه پژوهش های انجام شده... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود یادگیری خودتنظیمی، اهمال‌کاری تحصیلی

فصل سوم روش شناسی پژوهش روش پژوهشپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. روش همبستگی در ساده ترین شکل خود عبارت است از اندازه گیری دو متغیر و تعیین درجه رابطه بین آنها. در این پژوهش... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود نظریه‌های هوش‌هیجانی، تاریخچه هوش هیجانی

مدل ترکیبی شامل طیف وسیعی از متغیرهای شخصیتی است که مخالف با مدل توانایی مایرو سالووی می باشد که کاملاً شناختی است. یک وجه کاملا متفاوت این دو مدل، تفاوت میان مفهوم”صفت ” و... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود یادگیری خودتنظیمی، نظریه های اجتماعی

مفهوم هوش هیجانی که در آغاز توسط سالووی و مایر مطرح شد تفاوتهای فردی را در چگونگی استدلال درباره احساسات خویش روشن می سازد و هوش هیجانی بعنوان توانایی، عبارت است از ظرفیت درک،... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود کاهش مشکلات رفتاری، اهمال‌کاری تحصیلی

2- احساس غرق شدن در مسئولیتها. 3- انجام کارها با سرعت زیاد در آخرین دقایق.4- خیالبافی و آرزو به جای انجام کارها .5- نداشتن برنامه ریزی مداوم برای زندگی .6- دادن شعارهایی که هیچگاه انجام نمی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مولفه های هوش هیجانی، یادگیری خود تنظیمی

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش: اهمال کاری متاثر از متغیرهای متعدی است, لکن بنظر می رسد که مولفه های یادگیری خودتنظیمی و مولفه های هوش هیجانی و زندگی در دو منطقه اقتصادی- اجتماعی متفاوت در... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود اهمال‌کاری اجتنابی، تعاریف اهمال‌کاری

توانایی نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران و تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و ارتباط خود و دیگران هوش هیجانی گویند .(مایر، 1990به نقل... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مولفه های هوش هیجانی، مولفه های خودتنظیمی

جدول 4-4 بررسی میران همبستگی مولفه های هوش هیجانی با اهمال کاری تحصیلی 76جدول 4-5 بررسی میران همبستگی مولفه های یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی 77جدول 4-6)بررسی میران همبستگی... متن کامل

By مدیر سایت, ago