دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

-4- عناصر داستان– پیرنگ روابط علی و معلولی ساده و اندک، حوادث داستان را به هم پیوند زده است: به دلیل مسیر تنگ عبور مار، سر او زخمی میشود و سرانجام نیز جان خود را از دست میدهد، زیرا... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

– صحنه پردازینویسنده ی کلیله و دمنه به طور آشکار به مکان اشاره دارد:«آورده اند که جماعتی از صیّادان در بیابانی از برای دَد چاهی فرو بردند، ببری و بوزنه ای و ماری در آن افتادند.»... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

شکل 2-9شخصیت پردازی در داستان داستان برای کودکان شکل 2-10شخصیت پردازی در داستان نمایش در دو پرده شکل 2-11شخصیت پردازی در داستان باکمال تأسف شکل 2-12شخصیت پردازی در داستان سنگر و قمقمه... متن کامل

By 92, ago