دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

چالش دیگر‌این که، اغلب رویکردهای سنتی به دین، دانش مدرن و به ویژه علوم نضج یافته در غرب را بی توجه به قلمرو ارزش‌‌ها می‌بینند و همین، عامل ضدیت آنها با علوم غربی است. در حالی... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اهلکتاب، ، حدیث، احکام، قرآن، پیامبر(

ت که این مراجعات در دوره ای جایز شد که احکام تثبیت و استقرار یافته و دیگر بیم فتنه و آشوب نمی رفت. اما آیا میتوان زمانی را به عنوان زمان استقرار احکام و عدم خوف اختلاط معرفی کرد به این... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

صحابه، اهلکتاب، قرآن، مراجعات، ، ذهبی

بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایهی هدایت، رحمت و بشارت براى مسلمانان است. با توجه به مفاد این آیات جامعیت و کفایت قرآن و عدم نیاز کامل به کتابهای دیگر اثبات میشود، بدین... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

البته برخی چون ابنتیمیه متوفی (728ه) برای بی اشکال بودن مراجعه صحابه به اهلکتاب دلیل مطرح شده توسط طوفی را با توضیح و بسط بیشتری بیان داشتهاند. ابنتیمیه آورده است: « این گونه احادیث... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قال:، عَنْ، قرب، پیامبر، خطاب، مصادیق

، قال: حدثنا محمد بن زکریا، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یزید، قال: حدثنی أبو نعیم، قال: حدثنی حاجب عبید الله بن زیاد، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) أنه قال لرجل من أهل الشام: «أما... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قال:، عَنْ، قرب، پیامبر، خطاب، مصادیق

، قال: حدثنا محمد بن زکریا، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یزید، قال: حدثنی أبو نعیم، قال: حدثنی حاجب عبید الله بن زیاد، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) أنه قال لرجل من أهل الشام: «أما... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

قال:، عَنْ، قرب، پیامبر، خطاب، مصادیق

، قال: حدثنا محمد بن زکریا، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن یزید، قال: حدثنی أبو نعیم، قال: حدثنی حاجب عبید الله بن زیاد، عن علی بن الحسین (علیهما السلام) أنه قال لرجل من أهل الشام: «أما... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابنعباس، اهلکتاب، ، صحابه، پیامبر(، قرآن

رسولاکرم( با حکومت هم در تعامل بوده ولی ارزشهای اعتقادی خود را در این تعاملات دچار انحراف نمیکردند. ابنعباس در این گروه مورد بررسی قرار گرفته است. 3-1-2-1- ابنعباس (69 ه ق)110 ابنعباس... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ابنعباس، ، اهلکتاب، کعبالاحبار، پیامبر(، صحابه

اینکه این دو محقق بدون تحقیق در دام خیالات و اوهام گلدزیهر افتاده و براساس کلام بدون استدلال او داوری کردند اظهار ناخرسندی کرده و در ادامه تمام جوانب مورد اتهام گلدزیهر را پاسخ... متن کامل

By 92, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، ابوذر، اهلکتاب، عثمان، پیامبر(، رسولاکرم(

را مردود اعلام میکند. ابوریه نیز به نقد صریح این گونه ارتباطات پرداخته و افرادی چون کعب، ابوهریره و وهب، که عوامل اصلی انتشار اقوال اهلکتاب در بین مسلمانان شدند را تخطئه کرده و تا... متن کامل

By 92, ago