دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تسلیحات، کشتی، دریایی، متعارف، کنوانسیون، امنیت

ز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است228 .قواعد... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تسلیحات، متعارف، دریاهای، کشتی، حقوق، کنوانسیونمقاله دربارهعنوان نوشته :

این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا197) جلوه گر است. ((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می... متن کامل

By مدیر سایت, ago