دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، -، دینی، گفتمان، فقه

پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت وظیفه “اجتهاد” در واقع، فهم و حل این دشواره، و تمهید مقدماتی برای “جریان نص در تاریخ” است فقه همان فهم انسان مسلمان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، گفتمان، تحول، جمهوری، سنتی، حقوق

میان سنت و افکار عمومی به عنوان محمل ظهور آن ضرورتاً پیوندی در کار نیست. البته گرچه ساختار دولت‌ایدئولوژیک همچنان تداوم دارد، اما از یک سو گرایش بسیج تودهای نقصان یافته و از سوی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقیه، حکومت، دین، جمهوری، دینی، ولایت

ن بوده است. از‌این رو، در تفسیر قانون اساسی همواره‌این نکته باید مورد توجه باشد که هر گونه تفسیر اقتدار‌طلبانه از وظایف و اختیارات مقام‌های عمومی، ناهمساز با حقوق و آزادی‌های... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، کیفری، حکمرانی، عدالت

تعادلها در سطح محلی میان شعب اجرایی، قانونی و قضایی صورت میگیرد. همچنین یک ارتباط درونی بین حکومت ملی و حکومت محلی از طریق سیاست تمرکززدایی و واگذاری اختیارات و مسئولیتها برقرار... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دینی، فلسفه، بازسازی، مسلط، گفتمان، به‌این

اوضاع ما قبل جهانی، محدود به تجربیات خود ما شود. ولی در شرایط جهانی شدن دگرگونیهایی که در دوردستها نیز اتفاق بیفتد ممکن است متفکران دینی را به بازفهمی متون دینی وادار نماید. مخاطبان... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

فقیه، حکومت، دین، جمهوری، دینی، ولایت

نادرست از قانون اساسی صورت نمیپذیرد. مهمترین دربایست به نظر آن است که به هنگام بررسی یک قانون بر اساس موازین اسلامی باید آن تفسیری از موازین اسلامی را به عنوان پایه و اساس ارزیابی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، حقوق، حکمرانی، کیفری، گفتمان

عدالت کیفریِ اجتماعی تأمین کند، توانمندسازیِ حکمرواییِ خوب در حوزه امور جزایی را به ارمغان خواهد آورد. حتمیت و قطعیت مجازاتها، توفیق از پیشگیری ازجرم تاحدّ ممکن،موفقیت دردستیابی... متن کامل

By مدیر سایت, ago
دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

سیاست، جنایی، فقه، عقل، سنتی، حقوقی

. استدلال،‌این است که یک علم واقعی بایستی بنای خود را در یک سیستم – الگو – بیابد، نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. راه حل موردی را نه در یک مورد دیگر، بلکه در اجرای یک اصل... متن کامل

By مدیر سایت, ago