دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معرفتی، حجیّت، گواهی، اعتماد، اجتماع، باوری

وابستگی در ساحت معرفت بدین معنا است کهآموزه ی وابستگی در باورها: “اگر باور الفِ آنکه حجیّت معرفتی قلمداد می شود برای من هم حجیّت داشته باشد، صورت این باور باید به گونه ای باشد که... متن کامل

By 92, ago