و ژل آگارز 8/0 درصد استفاده شد. برای تهیه ژل آگارز، از پودر آگارز و بافر 1X TBE استفاده شد. برای تهیه بافر TBE 1Xاز نسبت 1 به 20 از بافر TBE 20X استفاده شد (بافر TBE 20Xاز اختلاط 6/21 گرم تریس اسیدی، 11 گرم بوریک اسید و 4 میلی¬لیتر EDTA 0.5 مولار به¬دست آمد). پس از حل کردن پودر آگارز در بافر TBE 1X با استفاده از ماکرویو، به ازای هر 100 میلی¬لیتر محلول آگارز، 6 میکرولیتر از محلول سیف¬استین به ژل اضافه شد. محلول به¬دست آمده را در شرایطی که شانه¬های دستگاه الکتروفورز درون سینی گذاشته شده بود به آرامی و به¬طوری¬که ژل حباب نگیرد، درون سینی ریخته شد. پس از سرد شدن ژل به آرامی شانه¬ها از ژل خارج گردید. در این مرحله چاهک¬ها به خوبی قابل مشاهده بود. مقدار 5 میکرولیتر DNA ژنومی در 3 میکرولیتر بافر نمونه 6x مخلوط گردید و درون چاهک¬های ایجاد شده روی ژل ریخته شد. در این مرحله تانک الکتروفورز به قسمت تأمین¬کننده ولتاژ دستگاه وصل شد و ولتاژ دستگاه روی 90 ولت به مدّت 45 دقیقه تنظیم شد. به منظور مشاهده DNA استخراج شده که روی ژل با استفاده از ولتاژ برق به حرکت در آمده بود از دستگاه Gel Documentation مدل Intasاستفاده شد (شکل 3-3) .

ش

مطلب مرتبط :   طنز، خردسال، اخلاقی، فانتزی، کمدی، موزیکال