0 Comments

بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان۳

الف) فرض مجرم مادرزاد اصطلاح مجرم مادرزادی برای اولین بار توسط زیست‌شناس ایتالیایی، سزار لمبروزو، مطرح شد. ولی این مفهوم را آنریکوفری و گاروفالو، دو نظریه پرداز دیگر این مکتب نیز به نحوی مورد تایید قرار داده اند. در تقسیم بندی فری نیز این نوع مجرم(مجرم مادرزاد)، یک دسته‌ای مهم مجرمان را شکل می‌دهد. تقریباً […]

0 Comments

کدام علف زن بهتر است؟!

  بدون شک یک ابزار مناسب و حرفه ای، شاه کلید انجام بی نقص یک فعالیت به شمار می رود. البته یک ابزار خوب، لزوماً نباید بهترین مدل یا گران ترین آن باشد. بلکه باید متناسب با نیاز بوده و از کیفیت ساخت و امکانات خوبی برخوردار باشد. علف زن یا علف تراش نیز از […]

0 Comments

دسترسی متن کامل -بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی، منگنز و ترکیبی از …

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادها ( جدول ۴-۱) تیمار‌های باکتری، اثرات متقابل باکتری × محلول پاشی و اثرات متقابل سه گانه بر روی سرعت رشد گیاه اثر مثبت و معنی داری داشته است بطوریکه مقایسه میانگین داده ها برای صفت فوق نشان داد که برای رقم ۰۳۳ به ترتیب محلول پاشی روی […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی -بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

همانطور که جدول شماره ۴-۱۲ نشان میدهد سطح معناداری این آزمون برابر با ۰۰۶/۰ و این مقدار کمتر از ۰۵/۰ است. بنابراین، اختلاف معناداری بین اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی وجود دارد و با توجه به میانگینها میتوان نتیجه گرفت اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای سالم نسبت به شرکتهای دارای […]

0 Comments

مقاله دانشگاهی – رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه به رضایت …

(۷۹/۴)توجه: اعداد ردیف بالا ضرایب مسیر واعداد ردیف پائین مقادیر معناداری t مسیر هستند.   ۴-۷) آزمون فرضیه هادر این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات ساختاری ارائه شده است.فرضیه ۱: درک کارکنان از توجه سازمان به عدالت، با معیارهای عملکرد جامع در بانک صادرات استان گیلان رابطه دارد.با توجه […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نظام بازاریابی برند بانکی

۲-۲-۱۱-۳ نام و نشان چند گانه تجاری[۵۲]اغلب شرکت ها، یک دسته از محصولات را با نام ها و نشان‏های تجاری چند گانه به بازار عرضه‏ می‏کنند.شرکت پروکتراندگمبل چندین دسته از شوینده با نام ها و نشان‏های تجاری متفاوت به بازار عرضه می کند.تعدد نام و نشان‏ تجاری برای شرکت تولید کننده این امکان را به […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر شیوه های حاکمیت شرکتی برمدیریت سرمایه درگردش شرکتهای پذیرفته شده دربورس …

اندازه هیئت مدیره عبارتست از تعدادمدیران(اعم از موظف وغیرموظف) که عضوهیئت مدیره هستند.تئوری نماینگی بیان می کند که بیشتربودن تعداداعضای هیئت مدیره نقش حیاتی دراتخاذ تصمیمهای راهبردی شرکتهادارد.همچنین با آفزایش تعداداعضاء ،احتمال کنترل مدیریت هم افزایش می یابد وتجربه هیئت مدیرهنیزبالامی رود.(باغومیان ،نقدی:۱۳۹۳)جلسات هیئت مدیره:یکی دیگر از ویژگی های هیأت مدیره که می تواند بر […]

0 Comments

نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی- قسمت ۱۲

اولین گوشی با قابلیت پشتیبانی از سرویس MMS در سال ۲۰۰۲ ساخته شد و این سرویس در سال‌های بعد به صورت پیش‌فرض در اکثر گوشی‌ها در نظر گرفته شد.در واقع به علت عدم استقبال گسترده مشترکین خدمات از سرویس MMS شخص به شخص، اپراتورهای شبکه، امید زیادی به ایجاد موفقیت در این سرویس و ترغیب […]

0 Comments

سامانه پژوهشی -تحلیل محتوایی مجموعه اشعار جلال بقایی نایینی- قسمت ۴۴

که هرکه بر دگری کار نابسامـان کرد نمی رسـد به یقین کار خود به سامانشبه نظر شاعر تنها امتیــاز انسان بر حیوان ،محبّت کردن است وگرنـه حیوان با انسان غرایز مشترکی دارد.خور و خواب و غرور و خشم و شهوت ،هر ددی داردتـو را گـر امتیازی باشـد از آن باید آثاری(دیوان.۵۳)یا : چـراغ،بـرق صفت بر […]

0 Comments

بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب …

در این تحقیق محققین به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی پرداختند.نتایج تحقیق حاکی از این است که میانگین بازده سهام شرکت‌ها تحت تأثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای آن قرار نمی‌گیرد(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).نوروش و همکاران (۱۳۸۵)در این تحقیق با عنوان” ارقام تعهدی و سود با […]