دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، -، مفهوم:، دل، ادبی:، آرایه‌های

ح است استعاره از دندان های سپید اوست.

60 – پانصد هجرت از جهان، هیچ ملک چنو نزاد
از خلفـای سلطنـت تـا خلفـای راستـین
معنی و مفهوم: در این پانصد سالی که از هجرت پیامبر(ص) می گذرد در میان پادشاهان و خلفای راشدین که جانشینان راستین و به حقّ پیامبر بودند، پادشاهی مانند اخستان متولّد نشده است.
آرایه های ادبی: بیت دارای اغراق نسبت به ممدوح است .
بند ششم:
کلمات قافیه: نوای ، صفای، قفای و …
حروف اصلی قافیه: ا
حرف روی: ا
حروف الحاقی: ی
ردیف: چون تویی

61 – نیست به پای چون منی، راه هوای چون تویی
خود نرسد به هر سری، تیغ جفای چون تـویــی
معنی و مفهوم: پیمودن طریق عشق کسی چون تو، شایسته ی پای من نیست (یا پای من
از پیمودن این راه ناتوان است). هر سری شایسته ی آن نیست که تیغ جفا کاری تو به آن برسد و آن را ببرد (جفای تو نیز لیاقت می خواهد).
آرایه های ادبی: هوا، کنایه از عشق است. تیغ جفا، اضافه ی تشبیهی است .

62 – دل چه سگ اسـت تا بر او، قفـل وفای تو زنم
کـی رسـد آن خرابه را قفل وفای چون تـویــی
معنی و مفهوم: دل من بی ارزش تر از آن است که بخواهم قفل وفاداری و محبت به تو را بر آن بزنم (آن جا را وقف محبت تو کنم) این دل ویران شایستگی قفل وفاداری به تو را ندارد .
آرایه های ادبی: قفل وفا اضافه ی استعاری. دل در مصراع اوّل به سگ مانند شده و در مصراع دوم به صورت مضمر به خرابه مانند شده است. بیت دارای آرایه ی تشخیص است.

63 – بوسـه خرانت را همـه، زرّ تر اسـت در دهن
و آنِ من است خشک جان، بوسه بهای چون تویی
معنی و مفهوم: همه ی آنان که از تو بوسه می خرند به بهای بوسه، سخنان با ارزشی همچون زر دارند؛ امّا من به بهای خریدن بوسه از تو فقط جان خشک و بی ارزش خود را آورده ام .
آرایه های ادبی: زرّ تر استعاره از سخنان با ارزش است. تر با خشک در مصراع دوم ایهام تضّاد ایجاد کرده است.

64 – گـر چـو چـراغ در دهـن زرّ عـیار دارمـی
کی شودی لبم محـک، از کف پای چون تـویــی
واژگان: زرّ عیار: زرّ خالص، زرّ تمام عیار. (فرهنگ لغات) محک: سنگی که بر آن زر و سیم عیار کنند. (منتهی الارب)
معنی و مفهوم: اگر من سخنان با ارزش و خوب و سره، همچون چراغ روشن هم در دهان داشته باشم، باز هم لب من شایستگی آن را پیدا نمی کند که مانند محک، با کف پای تو برخورد کند و آن را ببوسد (عیار زر کف پایت را مشخص کند).
آرایه های ادبی: زرّ عیار استعاره از سخنان با ارزش. محک با زرّ عیار تناسب دارد. محک شدن لب و سنجیدن زر کف پای معشوق کنایه از بوسیدن کف پای معشوق است. بیت دارای آرایه ی استخدام است. زر در رابطه با چراغ پرتوهای زرین نور و در رابطه با محک، فلز زر که استعاره از سخنان گران بها است.

65 – گه گه اگر زکـات لب، بوسـه دهی به بنده ده
تا به خـراج ری زنـم لاف عطـای چـون تـویـی
واژگان: خراج: آن چه را که پادشاه و حاکم از رعایا گیرند. (ناظم) ری: نام ناحیه ای که در دوران پیش از اسلام، از شهرهای ماد بوده و بعد از اسلام از نواحی جبال و عراق عجم شمرده می شده است. (فرهنگ لغات)
معنی و مفهوم: اگر گاه گاهی قصد داری که به عنوان زکات لب هایت، بوسه ای به کسی بدهی، آن را به من بده تا در مقابل خراج سرزمین ری که به فراوانی شهره است، از عطا و بخشش تو لاف بزنم و ادعا کنم (بوسه ی تو از خراج ری با ارزش تر است).
آرایه های ادبی: بیت دارای اغراق است. شاعر بوسه گرفتن از لب معشوق را از خراج ری با ارزش تر دانسته است.

66 – همچو سپند پیش تو سـوزم و رقص می کنم
خود به فدا چنین شود، مـرد برای چون تـویـی
معنی و مفهوم: در مقابل روی تو، همچون اسفند روی آتش می سوزم و در عین سوز و گداز می رقصم و سرخوشم. مرد اگر می خواهد برای عشق کسی چون تو فدا شود، باید این گونه فدا شود.
آرایه های ادبی: شاعر سوز و گداز خود در عشق معشوق را به سوختن اسفند مانند کرده است .

67 – گفتی اگر چه خسته ای، غم مخور این سخن سزد
خود به دلم گذر کند غـم بـه بقای چون تـویـی
معنی و مفهوم: ای معشوق، به من گفتی که اگر چه خسته هستی غم مخور، این سخن درست و سزاوار است؛ زیرا که با بقا و جاودانگی تو، غم از دل من می رود و ساکن نمی ماند.

68 – با همـه خسـتگی دلم، بوسـه رباید از لـبت
گربه ی شیـر دل نگـر، لقمـه ربای چون تـویـی
معنی و مفهوم: با همه ی خستگی و ناتوانی باز هم دل من، از لب تو بوسه می دزدد، بنگر که دل من چه گربه ی با جرأت و دلیری است که از کسی چون تو لقمه (بوسه) می رباید .
آرایه های ادبی: در مصراع دوم، دل به صورت مضمر به گربه تشبیه شده است. شیردل کنایه از شجاع و دلیر است .

69 – نـوبـه ی خواجـگی زنم بهـر هـوات تا مـگر
نشکند از شکسـتگان، قـدر هوای چون تـویـی
واژگان: خواجگی: سیادت، آقایی. (دهخدا)
معنی و مفهوم: برای عشق تو (همانند پادشاهان) بر درت طبل نوبتی می زنم، تا از افراد بی ارزش (یا دل شکسته) قدر و منزلت عشق تو نشکند .
آرایه های ادبی: عشق معشوق را به پادشاه یا فرد بزرگی مانند کرده که برای منزلت و بزرگی اش، به رسم، طبل نوبتی می کوبد. شکستگان کنایه از افراد بی ارزش یا دل شکسته و غمگین است.

70 – بر سـر خاقانی اگر، دسـت فروکـشی سـزد
کوست دلی و نیم جان، روی نمـای چون تـویـی
معنی و مفهوم : اگر از روی ترحم، دست نوازش و مهر بر سر خاقانی بکشی شایسته است؛ چرا که او از دارایی جهان فقط یک دل و نیمی جان دارد که آن را نیز به عنوان رونما به تو هدیه داده است.

71 – از تـو بـه بارگاه شـه، لاف دوکـون می زنـم
کم ز خراج این دو دِه، نـزل گـدای چون تـویـی
واژگان: نزل: ماحضر، آن چه پیش مهمان فرود آینده، نهند از طعام و جز آن. (برهان)
معنی و مفهوم: آن چنان از تو سرافراز و مفتخرم که وقتی در بارگاه شاه هستم، ادعای فرمانروایی دو عالم را دارم. مگر نه این است که آن چه که تو به گدای خویش به عنوان ماحضری بخشی کمتر از خراج دو عالم نیست .
آرایه های ادبی: دو ده استعاره از دو عالم است. بیت در مصراع دوم دارای اغراق است .

72 – از شه عیسوی نفس، عازر ملک زنده شد
معجزه را همین قدر، هست گوای راستین
واژگان: عازر: نام آن مردی است که عیسی(ع) او را بعد از مرگ، زنده کرد. (آنندراج)(
توضیحات.
شاهد: عیســی عهــدی کــه از تــو قـــالـــب ملکـــت
چـــون تـــن عــازر بـــه یــک قیــام بــرآمــد
(خاقانی، ۱۳۸۸: ۱۴۶)
معنی و مفهوم: از وجود شاه اخستان، که همچون عیسی با نفس های معجزه گر خویش، ملک و سرزمین تحت فرمانروایی را که مانند عازر مرده بود، زنده کرد، برای معجزه گری پادشاه همین کار گواهی به حق است.
آرایه های ادبی: شاه در معجزه گری و حیات بخشی به ملک، به عیسی مسیح تشبیه شده است. عازر ملک اضافه ی تشبیهی است.

توضیحات :
نفس عیسوی و زنده شدن عازر: عیسی به فرمان خدای تعالی کور و پیس را شفا می داد و مرده را زنده می کرد. در انجیل صبوت هست که طفلی را در بازی می کشند و گناه را به گردن عیسی می گذارند، طفل مرده به فرمان عیسی برخاست و به بی گناهی مسیح گواهی داد. چهار روز پس از مرگ شخصی به نام العازر، عیسی بر سر گور او رفت و با دم مسیحایی خویش او را زنده کرد. از این جهت نفس عیسی و دم مسیحا به عنوان معجزاتی که به کار بهبود بخشیدن بیماران و زنده کردن مردگان می آمد مورد استفاده ی شعرای فارسی زبان برای ساختن مضامین بدیع واقع شده است. (یاحقی، 1375: 311)

بند هفتم:
کلمات قافیه: نوای ، صفای، قفای و …
حروف اصلی قافیه: ا
حرف روی: ا
حروف الحاقی: ی
ردیف: آسمان

73 – اهل نمـاند بر زمیـن ، اینـت بـلای آسـمان
خاک بر آسمـان فشـان، هم ز جفــای آســمان
واژگان: اینت: زهی، به به، شگفتا. (معین)
معنی و مفهوم: شگفتا از بلای آسمان که یک تن اهل دل بر زمین باقی نگذاشته است. از دست جور و جفای این آسمان ستم پیشه، خاک بر سر آسمان نگون بخت بریز (آن را خوار و حقیر کن).
آرایه های ادبی: آسمان در بیت تکرار شده است. خاک بر آسمان ریختن، کنایه از تحقیر کردن است.

74 – چـون پـس هر هزار سـال اهل دلی نیـاورد
این همـه جان چه می کنـد دور بــرای آســمان
معنی و مفهوم: از آن جا که آسمان، هر هزار سال هم یک نفر اهل دل به این جهان عرضه نمی کند، گردش روزگار برای چه این همه سختی و رنج را به خاطر آسمان و پایداری آن تحمل می کند.
آرایه های ادبی: دور(روزگار) به شخصی تشبیه شده است که برای پایداری آسمان، تلاش می کند و رنج می برد، پس استعاره ی مکنیه از نوع تشخیص است.

75 – ایمه مگـو که آسـمان، اهل برون نمـی دهـد
اهل که نامـد از عدم، چیست خطـای آســمان
واژگان: ایمه: اکنون و در این دم.(برهان)
معنی و مفهوم: اکنون تو مگو که چرا آسمان، یک نفر اهل دل بیرون نمی آورد و عرضه نمی کند، وقتی که اهل دل خود از عدم به وجود نیامده، خطای آسمان چیست؟

76 – کوه به کوه می رسد، چون نرسـد دلی به دل
غصـه ی بی دلـی نگـر، هـم ز عنـای آســمان
واژگان: عنا: رنج، زحمت، اندوه. (معین)
معنی و مفهوم: در این دنیا امور ناممکن، ممکن می شود به گونه ای که دو کوه می توانند به هم برسند؛ امّا هیچ دلی به دل دیگر نمی رسد و بین دل ها جدایی و فراق روی داده است. این بی دلی ها و تنهایی ها، همه از رنج و سختی های آسمان است که به انسان ها می رسد.
آرایه های ادبی: کوه به کوه رسیدن کنایه از ممکن شدن امر محال و ناممکن . بیت دارای آرایه ی ارسال المثل است.

77 – با همه دل شکسـتگی، روی به آسـمان کنم
آه کـه قبلـه ی دگـــر نیسـت ورای آســـمان
واژگان: وراء : پس، پشت. (معین)
معنی و مفهوم: با همه ی این دل شکستگی ها و آزردگی هایی که از آسمان دارم، باز هم روی نیازم را به سوی آسمان می کنم، آه و افسوس که به جز آسمان، هیچ قبله ی دیگری برای روی آوردن به آن، وجود ندارد.

78 – محنت و حال ناپسند، اینت فتوح روز و شب
پلپـل و چشـم دردمنـد، اینـت دوای آســمان
واژگان: فتوح: حاصل شدن از آن چه توقع آن نباشد. (معین) پلپل: فلفل. (دهخدا)
معنی و مفهوم: آن چه که در شبانه روز به من می رسد (گشایش کار من است) چیزی جز رنج و محنت نیست، آن چه آسمان به عنوان دوا، برای درد من معین می کند موجب افزونی درد می شود؛ همان گونه که اگر فلفل را در چشم دردمند بریزی موجب زیادت درد می شود، شگفتا از این درمان گری و دوای آسمان.
آرایه های ادبی: پلپل و چشم دردمند، مثلی است برای نشان دادن نهایت تضّاد و کنایه از دو امر مخالف است. بیت دارای آرایه ی ارسال المثل است.

79 – باد دریـغ در دلـم، کشـت چـراغ زنـدگـی
بوی چـراغ کشـته شـد سـوی هوای آســمان
معنی و مفهوم: افسوس خوردن و آه کشیدن، چراغ زندگی را در دلم خاموش کرد. بوی این چراغ خاموش گشته، به سمت فضای آسمان بالا رفت.
آرایه های ادبی: باد دریغ و چراغ زندگی اضافه ی تشبیهی است. کشتن کنایه از خاموش کردن است.

80 – بر سـر پای جـان کـنان، گردم و طالـع مرا
پای و سـری پدید نه، چون سر و پای آســمان
معنی و مفهوم: به سختی و جان کندن، بر روی پای خود می ایستم و می گردم. بخت و اقبال من نیز، همچون آسمان سر و پای مشخصی ندارد (بی سروپاست) و تکلیف بخت من مشخص نیست.
آرایه های ادبی: جان کنان کنایه از به سختی و با رنج

]]>