دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

، داستان، خرگوش، شکار، (همان:، حیوانات

آن جاست و با خشم به او نگاه می کند. نعره کشید: «ای شیر گستاخ! حال کارت به جایی رسیده که شکار مرا می گیری؟.» او به تصویر خودش در آب خیره شد و این بار با صدای بلندتری فریاد زد:
«حالا این طوری نگاهم می کنی و با من دعوا هم داری؟ الان به حسابت می رسم.» او با عصبانیت خرگوش را به گوشه ای پرت کرد و خودش توی چاه شیرجه رفت. شیر فریاد زد: «کجایی ای شیر گستاخ؟! چرا قایم شده ای؟ خودت را به من نشان بده، تا من هم نشانت بدهم سلطان این جنگل کیست!» او آنقدر در آب چاه دست و پا زد و دنبال شیر خیالی گشت تا غرق شد.»
(شیخی، 1389: 11)

ب. بخشی از متن اصلی
«خرگوش پیش ایستاد و او را به سر چاهی بزرگ برد که صفای آن چون آینه ای، شک و یقین صورت ها بنمودی و اوصاف چهره هر یک بر شمردی
جمومٌ قد تَنِمُّ علی القذاهِ

و یُظهرُ صفوها سرَّ الحصاهِ

و گفت: در این چاه است و من از وی می ترسم، اگر ملک مرا در بر گیرد او را نمایم. شیر او را در بر گرفت و به چاه فرو نگریست، خیال خود و از آن خرگوش بدید، او را بگذاشت و خود را در چاه افکند و غوطی خورد و نفس خون خوار و جان مردار به مالک سپرد.» (منشی، 1389: 87)

3-4-1-3- روش خلق اثر
این داستان در کلیله و دمنه با عنوان «خرگوشی که به حیلت، شیر را شکار کرد» در لابه لای باب شیر و گاو نقل شده است.
بازنویس به منظور نمایان کردن دو شخصیت مخالف و برجسته ی داستان و هم چنین کوتاه و موجز کردن عنوان، آن را به «شیر و خرگوش دم سیاه» تغییر داده است.
او با افزودن مطالبی به داستان که بیشتر در قسمت شخصیت پردازی انجام شده است، زمینه ی حضور فعال تر کودک را در داستان فراهم کرده است.
داستان همان حکایت کلیله و دمنه است با همان مضمون و محتوا؛ اما در اثر بازنویسی شده، سخن از زمانی است که قرعه به نام راسو و جوجه تیغی افتاده است تا غذای شیر شوند و شیر آن ها را نمی پسندد و به این ترتیب همین حوادث جدید و همچنین برجسته کردن شخصیتهای مأخذ، به اثر حاضر خلاقیت بخشیده است.
تصاویر زیبا و رنگی کتاب که حضور تمامی شخصیت ها در آن آشکار است، سهم بسزا و قابل توجهی در جلب توجه کودک به مطالعه ی این داستان دارد.

3-4-1-4- عناصر داستان
– پیرنگ
روابط علی و معلولی، حوادث داستان را به هم پیوند زده است و چون هیچ گونه پیچیدگی در رویدادها به چشم نمی خورد و داستان قابلیت گسترش دارد، پیرنگ از نوع باز است.
حیوانات که از حملات ناگهانی شیر خسته شده اند، به او پیشنهاد می دهند که هر روز حیوانی را به عنوان غذا نزد او می فرستند. وقتی قرعه به نام راسو افتاده است، شیر خشمگین می شود زیرا بسیار بدبو است و نمی تواند آن را بخورد. خرگوش از آنجا که تدبیر و نقشهای دارد، اجازه می خواهد تا کمی دیرتر نزد شیر برود. خرگوش علت دیر آمدنش را این می داند که شیری، غذای سلطان را از او می گیرد و درون چاه می رود زیرا می خواهد شیر را به سمت چاه بکشاند. شیر با دیدن عکس خود در چاه، تصور می کند شیر دیگری است و به همین دلیل با پریدن در چاه مرگ خود را رقم میزند.

اکنون عناصر طرح به کار رفته در داستان بررسی می شود:
داستان با توصیف زندگی آرام حیوانات جنگل شروع می شود. حضور شیر که حیوانات را شکار می کند، گره افکنی را شکل می دهد. به دنبال آن حیوانات جنگل پس از مشورت با یکدیگر، نزد شیر می روند و به او پیشنهاد می دهند از شکار آن ها، خودداری کند تا خودشان غذای او را بفرستند و این کشمکش درونی داستان را به وجود می آورد و البته این کشمکش یک بار دیگر نیز جلوه می کند؛ زمانی که خرگوش دم سیاه برای از میان بردن شیر تدبیری میاندیشد (کشمکش درونی). بعد از پیشنهاد حیوانات، خواننده در حالتی از تعلیق قرار می گیرد که آیا این روند تا پایان داستان ادامه دارد و هر روز حیوانی غذای او می شود. با حوادثی که بازنویس به داستان افزوده است، حالت تعلیق و دلهره ی مخاطب بیشتر می شود. وقتی راسو و جوجه تیغی را برای شیر می آورند او عصبانی می شود و آن ها را پس می زند، در این جا خواننده نگران است که آیا شیر دوباره روش قبلی شکار حیوانات را پیش می گیرد. پس با کنجکاوی، ماجرا را دنبال می کند. بحران زمانی شکل می گیرد که خرگوش دم سیاه نزد شیر می رود و نقشه اش را اجرا می کند. هنگامی که شیر به سوی چاه می آید و با دیدن تصویر خود در آب، خود را به درون چاه پرت می کند، داستان به نقطه ی اوج خود می رسد. گره گشایی زمانی است که شیر غرق می شود. خوشحالی حیوانات و زندگی خوب و خوش آن ها بدون شیر، پایان خوش داستان را رقم می زند.
بازنویس با افزودن مطالبی به داستان و ایجاد هیجان و تعلیق بیشتر در خواننده، پیرنگ را مستحکم و استوار کرده است.

– شخصیت پردازی
تمامی شخصیت ها حیوانی هستند و هم چون اثر مأخذ نام گذاری نشده اند. شخصیت خرگوش که در مأخذ پیروز نام دارد، در این جا به خرگوش دم سیاه یاد می شود.
شخصیت اصلی داستان، خرگوش دم سیاه است؛ خرگوشی کوچک که با تدبیر بزرگش شیر را به هلاکت می رساند و اعجاب سایر حیوانات را بر می انگیزد (شخصیت پردازی غیرمستقیم):
«گورخر گفت: ولی تو به این کوچکی چطوری شیر به آن بزرگی را توی چاه انداختی و خودت هم سالم برگشتی؟ مگر می شود؟ نکند باید حیوان دیگری را بفرستیم.» (شیخی، 1386: 84)
خرگوش دم سیاه همان شخصیت پیروز حکایت مأخذ است و بیشتر در لابه لای گفت وگوهایش به خواننده معرفی می شود. (شخصیت پردازی غیرمستقیم):
«کمی صبر کنید و بعد مرا بفرستید. من نقشه ای کشیده ام تا همه از دست این شیر ظالم راحت شویم.» (همان: 79)
شیر شخصیت مخالف خرگوش است؛ شخصیتی بی رحم و درنده خو که تنها دغدغه و مشکلش، خوردن حیوانات بی چاره و بی گناه است (شخصیت پردازی غیرمستقیم):
«گوزن شروع به صحبت کرد و گفت: «ای شیر بزرگ و قدرتمند، ما امروز به این جا آمده ایم تا مشکل خودمان و شما را حل کنیم.» شیر با صدای بلندی خندید و گفت: «چه حرف هایی می شنوم؟ مگر من چه مشکلی دارم که شما می خواهید آن را حل کنید؟ مشکل من فقط خوردن شماست. تا گرسنه ام نشده و شما را نخوردم، زود از جلو چشم هایم دور شوید.» (همان: 74)
او آن چنان مغرور و قدرت طلب است که حضور هیچ رقیبی را بر نمی تابد، حتی اگر این رقیب، انعکاس تصویر خود او در آب باشد:
«… فکر کرد واقعاً شیر دیگری آن جاست و با خشم به او نگاه می کند. نعره کشید: «ای شیر گستاخ! حال کارت به جایی رسیده که شکار مرا می گیری.» او به تصویر خودش در آب خیره شده و این بار با صدای بلندتری فریاد زد: «حال این طوری نگاهم می کنی و با من دعوا هم داری؟ الآن به حسابت می رسم.» (همان: 83)
علاوه بر گفت وگوها، راوی نیز شخصیت او را معرفی می کند (شخصیت پردازی مستقیم):
«… تا این که روزی از روزها شیر بزرگی به آن جنگل آمد و همان جا ماند. از همان روز هم گرفتاری حیوان ها شروع شد. شیر گاه و بی گاه به حیوانی حمله می کرد. آن را شکار می کرد و می خورد. همیشه در کمین نشسته بود تا حیوانی را شکار کند… (همان: 75)
شخصیت های فرعی داستان، حیوانات جنگل هستند که در حکایت مأخذ از آن ها تنها به وحوش یاد می شود. این شخصیت ها، در اثر حاضر حضوری فعال دارند و بازنویس از تک تک آن ها نام می برد و عواطف و احساسات آن ها را نسبت به شیر بیان می کند (شخصیت پردازی غیرمستقیم):
«گوزن گفت: «از ترس گوشت های تنم آب شده است. تمام روز باید خودم را پنهان کنم. هرجا درختی می بینم فکر می کنم پشت آن درخت شیر قایم شده است.» سنجاب گفت: «من هم از ترس نمی توانم از درخت پایین بیایم و دنبال غذا بگردم. این شیر بدجنس انگار همه جا هست.» گورخر گفت: «چه روزگار خوشی داشتیم! حیف!… کاشکی این شیر را شکار می کردند و هیچ وقت پایش به این جا نمی رسید.» (همان: 75)
در میان این حیوانات به نظر می رسد که میمون، مأمور غذای شیر است و حیوانات را به سوی او می برد؛ شخصیتی که ایرادهای پیاپی شیر به غذایش، او را کلافه کرده است:
«میمون راسو را برد و به جایش یک جوجه تیغی آورد. » (همان: 78)
«چه کار کنیم جناب شیر؟! قرعه به نام هر حیوانی که افتاد، او را برایتان می آوریم. یک روز تیغ دار است و یک روز بی تیغ. یک روز بودار است و روز دیگری بی بو! همه ی حیوان های جنگل که خوشمزه نیستند…» (همان: 79)
این شخصیت ها بیشتر در ضمن گفت وگوهایشان معرفی می شوند (شخصیت پردازی غیرمستقیم):
گورخر گفت: «ای سلطان بزرگ، شما هرروز در کمین می نشینید و دنبال ما می دوید و یکی از ما را شکار می کنید و می خورید به همین خاطر ما همیشه در ترس و نگرانی هستیم و شما هم همیشه دنبال شکار می گردید. ما فکری کرده ایم که هم شما به راحتی برسید و هم ما در امنیت باشیم و این قدر هم نترسیم. اگر قول بدهید به ما حمله نکنید، هر روز برایتان حیوان می آوریم تا نوش جان کنید.» (همان: 77)
شخصیت های فرعی که اثر حاضر از آن ها نام برده است عبارتند از: گوزن، گورخر، میمون، راسو، جوجه تیغی، آهو، سنجاب و بز کوهی.
شخصیت خیالی شیر که ساخته ی ذهن خرگوش دم سیاه است، دیگر شخصیت فرعی داستان است.
خرگوش دم سیاه، خوب می داند که تنها نیرویی که می تواند شیر را از پای درآورد، همین شیر خیالی است که آیینه ی غرور، قدرت طلبی و درنده خویی خود او است:
«او با عصبانیت خرگوش را به گوشه ای پرت کرد و خودش توی چاه شیرجه رفت. شیر فریاد زد: «کجایی ای شیر گستاخ؟! چرا قایم شده ای؟ خودت را به من نشان بده تا من هم نشانت بدهم سلطان این جنگل کیست!» او آن قدر در آب چاه دست و پا زد و دنبال شیر خیالی گشت تا غرق شد.» (همان: 83)

– سبک و زبان
بازنویس از زبانی ساده استفاده کرده است که نمونه هایی از کاربرد زبان عامیانه نیز در آن به چشم می خورد:
«امروز دیگر شورش را در آورده اید!» (همان: 78)
«خیلی خب، اشکالی ندارد.» (همان: 79)
«بعد هم با آب و تاب همه چیز را برایشان تعریف کرد.» (همان: 84)
حکایت مأخذ از آن جا که دست نویسنده در به کارگیری آرایه های ادبی و اشعار فارسی و عربی باز بوده است، توصیفات زیبایی را ارائه داده است. بازنویس پاره ای از این توصیفات را به شکلی ساده تر نقل کرده است:
«چاه، آب بسیار صافی داشت و هرچیزی در آن پیدا بود. حتی سنگ ریزه های ته چاه را هم می شد دید.» (همان: 81)
سرپیچی از نکات دستوری و علایم نگارشی، حذف و یا تکراری ملال انگیز و تعابیر اشتباه در زبان بازنویس به چشم نمی خورد؛ اما با این حال از میان کلام او، صمیمیت به کودک انتقال نمییابد.

– درون مایه
استفاده از خرد و تدبیر در مواقعی که زور و قدرت راهگشا نیست، درونمایهای است که هر دو نویسنده آن را به کودک انتقال میدهند، اما بر خلاف حکایت مأخذ که به طور مستقیم به پیام داستان اشاره میکند، در اثر بازنوشته، مخاطب با درگیر کردن ذهن، آن را برداشت میکند.
«چه کمین غدر که از مأمن گشایند جای گیر تر افتد، چنان که خرگوش به حیلت شیر را هلاک کرد.» (منشی، 1386: 86)

– صحنه پردازی
در متن اصلی به طور آشکار به مکان اشاره شده است و با توصیفاتی که نویسنده به دست می دهد و اشاره به شاخه های پر بار و گل های شقایق، می توان پی برد که زمان، فصل بهار است:
«آورده اند که در مرغزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطّر کرده بود و عکس آن روی فلک را منوّر گردانیده، از هر شاخی هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر حیران
یُضِاحِکُ الشمسُ منها کوکبٌ شرقٌ

مُؤَزَّرٌ بِعَمیم النَبْتِ مُکتهل

سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا

نسیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار.»

(همان: 86)
بازنویس با اشاره به زمانی مبهم، مکان را این گونه معرفی می کند:
«روزی بود، روزگاری بود. در جنگلی سرسبز حیوان های زیادی زندگی می کردند.» (شیخی، 1389: 75)
3-4-2- نقد و بررسی داستان «ماهی خوار حیله گر، ماهی های خوش باور»
شیخی، مژگان (1389). « ماهی خوار حیله گر، ماهی های خوش باور»؛ قصه های تصویری از کلیله و دمنه [120 ص. مصور (رنگی)]. تهران: قدیانی
گروه سنی ذکر شده در کتاب: ب، ج.
مأخذ کتاب: کلیله و دمنه
نویسنده در صفحه ی عنوان، کتاب مأخذ را ذکر کرده است.
مشخصات ظاهری: 12 ص، مصور (رنگی)

3-4-2-1- خلاصه ی داستان
مرغ ماهی خوار که ضعف و پیری، توان شکار ماهی را از او گرفته است، بر آن است تا با حیله و تدبیر، گرسنگی اش را فرو نشاند. او با چهره ای غمگین به کنار آب گیر می رود و در جواب خرچنگ که علت ناراحتی اش را می پرسد به او می گوید که زندگی اش در گروی دو، سه ماهی ای است که از برکه می گیرد، اما با آمدن دو صیاد که قصد دارند ماهیان برکه را شکار کنند، دیگر امید زندگی برای او نمی ماند. وقتی خبر به ماهیان برکه می رسد، می آیند تا با ماهی خوار مشورت کنند و او تنها راه نجات ماهیان را انتقال آن ها به آب گیری دیگر می داند. ماهیان نیز از دشمن خود فریب می خورند و به این ترتیب، غذای ماهی خوار تأمین می شود؛ اما چاقی مرغ ماهی خوار، خرچنگ را به شک می اندازد و از ماهی خوار می خواهد تا او را نیز به آب گیر انتقال دهد. هنگامی که خرچنگ بر گردن مرغ ماهی خوار نشسته است، استخوان ماهی های کشته شده را می بیند؛ بنابراین با چنگالش او را خف

]]>