-، روحانیت، فقه، علمیه، سیاست، دینی

0 Comments

ا تضعیف بنیان مذهبی سیاست، حاکم را از هر گونه قید و محدودیتی رها میکردند
اگرچه باید توجه داشت میل به استخدام ایدئولوژیهای جدید، هرگز به معنای نفی همهی منابع سنتی نبوده است

علاقهی فعالان پهلوی اول در استفاده از انرژی نهفته در مشروعیت سنتی در کنار ایدئولوژیهای جدید نیز مسأله بسیار مهم و محل تأملی است
در دورهی رضاشاه، گفتمان ملیگرایی، در عین حال که تجددخواهانه بود، به دورهی باستان متصل میشد
روشنفکرانِ هم غربزده و هم به ظاهر ملیگرای آن زمان نیز، با فرض تقدم امنیت بر دموکراسی، استبدادِ دیکتاتورِ صالح (البته به زعم خودش، صالح) را تنها کارگزار تجدد، عبور از سنت و استقرار دولت ملی متمرکز میدانستند
سیاست یکسانسازی و اجبار فرهنگی، که بیشتر سویهی ضد مذهبی داشت، خیلی زود به بنبست خشونت و تحکّم رسید و به گفتهی ملکالشعرای بهار، “عهد پرورش افکار” به “خونبارترین ساعات عصر پهلوی” بدل شد
615
گفتمانهای جدید که بر ویرانههای فقه سیاسی مشروطه استوارند، هر چند میل به بازگشت و بازسازی آن را ندارند، خود نیز هنوز ساخت گفتاری و سمت و سوی نهادی روشن در این دوره پیدا نکردهاند
آنها میروند تا در نسبت با فرهنگ مذهبی و مبانی اعتقادات شیعی آزمون جدیدی را تجربه کنند و شاکلهی جدیدی بیابند

در پایان باید دوباره به این مهم توجه کنیم که زندگی سیاسی، خود از پیش مشحون از اندیشهها و ارزشهاست
البته ما باید در درون هر چارچوب و ساخت نظری به دنبال دستیابی به انسجام و هماهنگی منطقی و وضوح کامل در استدلال باشیم، لیکن حتی در این خصوص نیز مشکل بتوان به اصول و قواعد کاملاً مورد توافقی درباره صحت و کفایت تبیین و یا وضوح و عقلانیت استدلال دست یافت616؛ زیرا چنین اموری خود بستگی به نظریهای دارند که ما به کار میبریم
در حال حاضر نه تعابیر کاملاً رضایتبخشی درباره دولت وجود دارد و نه مبانی تجربی کاملی که از آن بتوان برای آزمایش نظریه بهره گرفت

نظریه “حق الهی حکومت” به نحو اجتنابناپذیری به پیدایش اندیشه مصلحت دولت انجامید
وقتی شهریار به عنوان قانون زنده با کل دولت یکسان تلقی شده و مبیّن اراده خداوند به شمار میآید، در آن صورت همه گفتههای او طبعاً منطبق با مصلحت دولت محسوب میشود
این نظریه از طریق اِسناد اقتدار مذهبی به خود شخص حاکم، بر مسئله انتقاد و اعتراض مذهبی نسبت به حکام موجود غلبه کرد
در این نظریه، هیچ گونه تمایزی میان واقعگرایی و اخلاق در سیاست وجود ندارد
فهم رایج از نظریه دولت مشروطه، موجب این تصور میشود که مشروطیت، چیزی است که از خارج به دولت “الصاق و اضافه” یا تحمیل میشود، به این معنی که دولت پدیدهای است که طبعاً خواستار قدرت هرچه بیشتر است و بنابراین باید آن را محدود و مقید کرد
با این حال، چنین تصوری خطا و باطل است
قانون اساسی و محدودیت ناشی از آن زایدهای بر پیکر دولت نیست که بدان اضافه شده باشد؛ بلکه جزئی از نظریه خاصی درباره دولت و محدودیتهای مورد نظر جزء ذاتی و خصوصیات ممیزه این نظریهاند و مستقل و مجزا از آن نیست
در بررسی تداوم برخی اندیشهها نباید چنین پنداشت که استفاده از اندیشههای مشروطیت لزوماً متضمن پیروی از مواضع خاصی در سیاست است
این که نظریه مشروطیت در قرن نوزدهم با اندیشه دموکراسی و حقوق فردی ارتباط پیدا کرده، بدین معنا نیست که مشروطهخواهان قرون پیش هم پیرو چنین اندیشههایی بودهاند617

این مطلب را هم بخوانید :

مطالعه اجمالی سه استعاره مذکور که توسط شهید صدر، علامه طباطبایی، علامه نائینی و همچنین اندیشه سیاسی آخوند خراسانی طرح شدهاند گوشهای از پیچیدگیهای نظریه سیاسی شیعه را نشان میدهد و چنین مینماید که ما بیش از آنکه تاکنون احساس میکردیم، نیازمند مطالعهی تصورات فقیهان شیعه از دولت و دولت جدید و توصیف این تصورات هستیم
زیرا تغییر آگاهانه یا ناخودآگاه در استعارههای دولتشناختیِ ما، به احتمال زیاد، منجر به تغییراتی در شیوهی اندیشیدن ما، شیوهی تجربهی زندگی سیاسی، مهندسی سؤال و شیوهی پاسخجوییِ ما به نظم سیاسی در دورهی غیبت و به نظم فقهی و حقوقی و چگونگی سیاست جنایی اسلامی موجود و نظامسازیِ مطلوب برای سیاست جنایی اسلامی میشود

در تحلیل مسائل مرتبط با اقتدارگرایی در فقه سیاسی اسلامی باید به یک عنصر پیرامونی نیز دقت داشت؛ اگرچه خدای ناکرده نه به عنوان یک مؤلفه مؤثر، بلکه به مثابه یک مقوله مرتبط که نسبتِ آن با اقتدارگرایی همانا نسبتی است قابل تحلیل
روحانیت بعضی از ساختارها و مفاهیم و پدیدههای اجتماعی را همواره شکسته و برخی را ایجاد و بازتولید کرده است یا خواهد کرد که بر اساس این کنشگری پیامدهایی را – خواسته یا ناخواسته – ایجاد نموده که ممکن است فرصت یا تهدیدهایی را بیافریند
باید روشن شود که چه میزان از کنشهای روحانیت بر اساس آگاهی گفتمانی، چه مقدار بر اساس آگاهی عملی و چه اندازه بر اساس ناخودآگاهی، صورت گرفته و میگیرد و فرصتهای هر یک از این سه سطح از آگاهی که کنش متقابل بر اساس آن تحلیل میشود، چیست
ورود روحانیت در حوزه حاکمیت و قدرت دارای دو بُعد “تهدید” و “فرصت” است، زیرا به دست گرفتن قدرت، ایجاد کانونهای مخالف را به دنبال داشته است که این کانونها در صورت مهار نشدن میتوانند تهدیداتی برای روحانیت ایجاد کنند618
عدهای بر این باورند که روحانیت در دهه اول جمهوری اسلامی مهمترین و قدرتمندترین گروه مرجع به شمار میآمدند که نه فقط توزیعکننده ارزشها دینی، بلکه تنظیمکننده رفتار و اعتماد به دولت اسلامی نیز بودند و با این کار میان نسل اول و دوم پیوند برقرار کردهاند؛ گرچه به دلیل اختلالاتی که در این کارکرد حاصل شده، پذیرش روحانیت به عنوان گروه مرجع در نسلهای جدید دچار آسیب شده است619
مهمترین تهدید در این خصوص، عدم تعریف مشخص از جغرافیای مشترک سه فرهنگ دینی، ملی و غربی توسط نظام اسلامی عنوان شده، که به تضعیف اعتبار گرههای مرجع فرهنگی- ارزشی، که روحانیت در صدر آنهاست، انجامیده است
پژوهشهایی که دیدگاههای مذکور را نسبت به روحانیت اعلام داشتهاند – پژوهشهایی که اتفاقاً توسط حوزه علمیه قم و مراکز پژوهشی حوزه انجام شده و پژوهشهایی خودی و دلسوزانه، و نه در جبهه جنگ نرم دشمن محسوب میشوند – دقیقاً توضیح میدهند چرا و چگونه روحانیت در مقام حاملان و مروّجان دینی از یک سو و هماهنگکننده اهداف و منافع ایدئولوژیک با نظام اسلامی از سوی دیگر، واقعاً نتوانستهاند به خوبی بر اساس برنامههای کلان و کاربردی وارد عرصه فرهنگی شوند
این پژوهشها به زیبایی و در اوج صداقت دلسوزانه به این نتیجه رسیدهاند که “تا وقتی که تولید بر ترجمه و تکرار، و اجتهاد بر تقلید فزونی نیابد، سیر جوامع اسلامی همچنان قهقرایی خواهد ماند و امت اسلامی و ملت ایران بهرغم همه فداکاریها در صحنه تمدن فرودست خواهند بود
“620

این مطلب را هم بخوانید :
مثلی، یأس، تقصیر، ضرر، از:، دادگاه

جالب آن که رهبر فرزانه انقلاب (مدّ ظله العالی) نیز همین چالش را به غایت دریافتهاند و برای کاهش آن با حوزه علمیه تشریک مساعی مینمایند
پس از این که جمعی از دانشآموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه قم در 13/11/1381 نامهای به رهبر انقلاب ارسال کردند و مشکل اساسی خود را از یک طرف “جمود و تحجر” و از طرفی دیگر “خودباختگی و تقلید” اعلام کردند و رفع این مشکل را با نشاط اجتهادی و تولید فکر علمی و دینی ممکن دانستند و راهکارهایی برای رفع آن به مقام معظم رهبری ارائه دادند، معظّمٌله در پاسخ همانا وجود این مشکله را تأیید کردند و فرمودند: “انقلاب اسلامی آمده است تا هم فرهنگ خفقان و سرکنبانیدن و جمود، و هم فرهنگ آزادی بیمهار و خودخواهانه غربی را نقد و اصلاح کند”
این دقیقاً همان دغدغهای که نگارنده این سطور، رساله حاضر را برای رفع آن تألیف کرده و در پی نقد حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی از یک سو و نقد حاکمیت جمود بر علوم اسلامیِ فقهیمآب از سو دیگر و تلاش برای رهایی بخشیدن به سیاست جنایی از دست این دو بحران است
اکنون دفتر جنبش نرمافزاری و توسعه علوم اسلامی زیر نظر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مشغول فعالیت است؛ همچنان که نهاد دیگری با نام دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم دینی نیز تحت اشراف مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دائر است، و نهاد سومی با عنوان مرکز جنبش نرمافزاری نیز در دانشگاه باقرالعلوم تأسیس شده و به سهم خود موکوشد مصائب مذکور را کاهش دهد
بنیاد الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت نیز در تهران و قم تأسیس شده و تحت امر دفتر مقام معظم رهبری فعالیت میکنند

اما واقعاً پس از این همه سال از تأسیس این مراکز و رشد گفتمانهآیاینچنینی در حوزه و دانشگاه و مراکز پژوهشی کشور، چه بروندادی به جز تألیف چند جلد کتاب حاصل شده است؟ آیا واقعاً علوم انسانی دانشگاهی ما ماهیت مولّد و تمدنساز یافتهاند و دیگر تقلید از جمود و تقلید از خودباختگی نمیکنند؟ حقوق و حقوق جزا در گفتمان دانشگاهی ما در سالهای اخیر چه تحولی یافتهاند؟ آیا نوبت آن نرسیده است که حوزه علمیه دریابد منظور رهبر فرزانه انقلاب از این که “سلسله نشستهای راهبردی با موضوع آزادی” تشکیل میدهند، ضرورت تقویت توجه به آزادی در گفتمان حوزه است؟ و آیا این نشستها در پی تلنگر زدن به دانشگاه برای الگوسازیِ آکادمیکِ مقوله آزادی در علوم انسانی و میدانِ عمل علوم انسانی (خصوصاً در حقوق، سیاست و فرهنگ) نیست؟ این که رهبر انقلاب برای “آزادی” نشست تشکیل میدهند، هشداری برای حوزه و دانشگاه – خصوصاً حوزه و گفتمان دینی سنّتی که نسبت به آزادی بدبیناند و آن را جرثومه غرب میدانند – نیست؟ اگر اهداف جنبش نرمافزاری را رسیدن به تمدن اسلامی، رسیدن به الگوهای اسلامی، تبدیل ایران به قدرت بینالمللی، تحقق استقلال علمی، احیای تمدن اسلامی و

بدانیم و موانع و آسیبهآیاین جنبش را مهملگویی، بدعتگذاری، سیاستزدگی، سیاستزدایی، ترجمهگرایی و انفعالپذیری بدانیم621، این سؤال مهم مطرح میشود که نهادهای متولی الگوسازیِ اسلامی- ایرانی تا چه حد توانستهاند در مبارزه با موانع و تحقق اهداف موفق باشند؟! پژوهشها622 نشان میدهد با نگاهی به کارنامه ارائه شده توسط “دفتر جنبش نرمافزاری و توسعه علوم اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم” در سال 1384 و عملکرد نهاد مذکور همچنین پس از آن زمان تاکنون، فعالیت این نهاد به صورت گذرا و بدون برنامهریی دقیق صورت گرفته است؛ مثل این که بذری در هوا پخش شود و آن گاه بادی بوزد و بذر جنبش را در هر نقطهای پراکنده سازد؛ حال اگر رشد کرد که چه خوب، ولی اگر رشد نکرد، در پاسخ گفته میشود که ما تکلیف خود را انجام دادیم
در حالی که با برنامه دقیق و شفاف همزمان با زمانبندی، نتیجه مناسبتری خواهیم گرفت
“بنیاد الگوی اسلامی- ایرانیِ پیشرفت” نیز به جز برگزاری چند نشست معدود (میزبان بودن و جلسهداری!) و چند همایش کارنامهای تاکنون ندارد
به نظر میرسد نهادهای چهارگانه مذکور، با این کارنامهای که دارند، آن طور که باید، موفق عمل نکردهاند

این مطلب را هم بخوانید :

نباید فراموش کرد در جهان امروز اگر پیامهای دینی با گونهای اقناع عقلانی همراه نباشد، به درستی شنیده نمیشود و مردم بیتوجه به روحانیت، خود دینداری خواهند کرد
بدین جهت، عالمان دینی در دنیای امروز باید با صورتی اقناعی و عقلانی عمل کنند؛ زیرا نمیتوانند مخاطبان خود را تودههای صد سال پیش بپندارند
سطح آگاهیها و مهارتهای یک کودک دبستانی و ادراک عقلانی و توان تحلیل اجتماعی وی شگفتانگیز است
نمیتوان همچنان از موضع آتوریته623 مردم را به