دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

آرایش، رسانه¬ای، تصویر، رسانه‌ای،، به‌روزرسانی، انعطاف،

رسانه¬ای خاص خود را می‌گیرد. <br />نکته دیگر اینکه، پیش‌ازاین در مراحل طراحی آرایش رسانه،‌ به تعیین سهم برودبند و برودکست اشاره شد. برای این منظور نیز باید این منابع و زیرساخت¬ها را در نظر گرفت و تا اینکه به نسبت منابع، سهم برودبند و برودکست را از منابع مشخص نمود.
در جمع‌بندی تعابیر به کاربرده شده توسط کارشناسان،‌ در یک تعریف، آرایش رسانه‌ای کاربرد صحیح انرژی¬ها، توان¬ها، بودجه¬ها و منابع انسانی، برای سیاست‌گذاری دقیق و هدف‌گذاری شده روی مخاطبان، رسانه¬ها و نیروهای سیاسی خودی و دشمن و بی‌طرف تعبیر شده است.

تصویر 28-4 منابع انسانی و امکانات

8-4. هدایت و رهبری در آرایش رسانه‌ای
یکی از وظایف اساسی مدیر یک سازمان رسانه‌ای، هدایت و سرپرستی سازمان دانسته‌اند. این وظیفه یعنی تلاش مدیر برای ایجاد ارتباط درون و برون‌سازمانی و ایجاد انگیزه و رغبت در کارکنان جهت دست یافتن به اهداف سازمان، با عنایت به ارزش‌های فرد و ارزش‌های حاکم بر جامعه. وظیفه هدایت و رهبری مدیر شامل سه بخش رهبری، انگیزش و ارتباط می‌باشد که در خصوص مؤلفه «ارتباط» در کلام کارشناسان مورد مصاحبه،‌ ‌ازآنجاکه با قید تفکر سیستمی همراه بود، در بخش سازمان‌دهی گنجانده شد.
همچنین بر اساس نظر کارشناسان، شکل‌دهی به رسانه‌های همسو و مالکیت و مدیریت رسانه‌های بین‌المللی همسو نیز از وظایف رهبری در الگوی آرایش رسانه‌‌ای عنوان گردید. ضمن آنکه موارد دیگری که مربوط به هدایت و رهبری صرفاً در طراحی آرایش رسانه‌ای باشد، ‌از دل داده‌های اولیه به‌دست نیامد و به گزاره و کد و مقوله‌ی مربوط به رهبری و هدایت نیز نینجامید و اشباع شده تلقی گردید.

تصویر 29-4 رهبری و هدایت

9-4. نظارت و کنترل در آرایش رسانه‌ای
بخش نظارت و کنترل در آرایش رسانه‌ای زمانی رخ می‌دهد که طراحی صورت گرفته و چیدمان و آرایش رسانه‌ای لازم به‌طور کامل اتخاذ گردیده و سپس، عملکرد آرایش رسانه‌ای اتخاذشده، مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد تا اگر ضعفی در اجرا و یا آسیبی در طراحی آرایش رسانه‌ای موجود وجود دارد،‌یا آنکه شرایط جدیدی بروز نموده و لازم است نسبت به آن موضع گرفت، ‌آن را با ارزیابی صحیح سیستم، شناسایی و سپس با اِعمال انعطاف، سیالیت، چالاکی و توانایی انطباق با شرایط جدید و تغییر اولویت‌ها، به‌روزرسانی نموده و ضعف‌ها و آسیب‌های درونی و تهدیدات جدید بیرونیِ آرایش رسانه‌ای، از طریق بازطراحی آن به قوت بدل گردند.
کارشناسان در مصاحبه‌های عمیق صورت گرفته توسط محقق، اذعان داشتند که انعطاف و توانایی انطباق با شرایط جدید از امور ضروری در آرایش رسانه‌ای است. رسانه می‌بایست در برابر شرایط گوناگون، مثل آب خاصیت ژیروسکوپیک و انطباق با شرایط گوناگون داشته باشد و منعطف باشد و توانایی تغییر اولویت¬ها و تغییر مؤلفه‌ها را دارا باشد.
چراکه آرایش گرفتن و داشتن انعطاف¬پذیری در آرایش رسانه‌ای، تابعی از شرایط است و در نسبت با شرایط تنظیم می‌شود. در برتافتن این انعطاف، ‌استراتژی ما نیز باید پویا بوده و در مقابل شرایط جدید انعطاف‌پذیر و قابل‌تغییر باشد. چراکه هنگام بروز شرایط جدید باید تغییر استراتژی داد و آن را به‌روزرسانی، اصلاح و تقویت نمود. بروز شرایط جدید و موقعیت‌های حساس برای رسانه، که به موضع¬گیری‌های سریع و واکنش‌های صحیح و به‌موقع نیاز دارد به‌طور مداوم به وجود می¬آید که می¬بایست به‌سرعت در مقابل آن‌ها آرایش لازم را گرفت و تغییر آرایش و تنظیم مجدد و اصلاح رویه آن صورت بگیرد. لذا سیستم باید از انعطاف در عمل برای تصمیم و اقدام به‌موقع در مواقع حساس برخوردار باشد.
از منظر کارشناسان، به‌روزرسانی و آسیب‌شناسی دقیقاً به همان بحث کنترل و نظارت در مدیریت برمی-گردد که به‌عنوان یک چرخه دائم باید رعایت شود و دوباره به سیستم پس‌خوراند بدهد. سیالیت و انعطاف به کارآمدی آرایش می¬انجامد. مثلاً بخش یا شبکه¬ای اگر از بیننده لازم برخوردار نبود می¬توان آن را برچید. این بخشی از انعطافی است که در قبال شرایط جدید داریم. مرکز نوآوری رسانه یا مدیالب (آزمایشگاه رسانه‌ای) که در بخش سازمان‌دهی به‌عنوان نهادهایی که باید در ساختار رسانه‌ای ایجاد شوند، ذکر شد، می‌تواند بخشی از به‌روزرسانی مدام سیستم رسانه¬ای و انطباق با شرایط جدید را بر عهده گیرد.
انطباق با شرایط جدید همچنین در فضای نوین رسانه‌ای جهان نیز، خود را نشان می¬دهد. مثلاً تحولاتی که در حوزه مخاطب، تکنولوژی و رسانه¬ها و حتی در حوزه ژانر به وجود می¬آید؛ تحولاتی است که رسانه باید همواره خود را بر آنان منطبق نماید. به‌عنوان نمونه، ادغام تلویزیون با رسانه¬های جدید مسئله‌ای است که تحولات جدیدی را به وجود آورده و این امر باید توسط تلویزیون بررسی شده و سپس با آن جریان، همراهی نمود. همچنین به برخی وقایع تلخ باید تن داد. مثلاً مخاطبان با موبایل‌های خود پیوند خورده‌اند،‌ لذا سازمان رسانه‌ای باید به این بیندیشد که چگونه کلیپ برنامه‌های خود را به این شبکه‌ها نفوذ دهد.
از نگاه کارشناسان،‌ کنترل کیفی محتوا و سیاست‌گذاری صحیح بر روی محتوا و ارزشیابی عملکرد رسانه¬ای نیز بخشی از نظارت و ارزیابی آرایش رسانه¬ای است. همچنین آثار مخرب تلویزیون باید روی طیف¬های مختلف مخاطب بررسی و شناسایی شود. نظرسنجی¬هایی که پس از پخش هر برنامه انجام می¬شود، همان آسیب¬شناسی و نگاه به عملکرد گذشته و بررسی آن است که همه این موارد ذکر شده، برای حرکت بهتر به‌سوی چشم¬انداز و وضع مطلوب آینده واجد اهمیت است.

تصویر 30-4 نظارت و کنترل

]]>