پژوهش – اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۱۸

0 Comments

جلسه دوم: معرفی رویکرد معنی درمانی و آموزش اصطلاحات مهم معنی درمانی- ترغیب اعضاء به گفتگو با یکدیگر در زمینه افکار نا امیدی و تشویق اعضاء به صحبت در مورد مسائل شخصی خود در گروه انجام گرفت.
جلسه سوم: تکنیک های معنی درمانی و افزایش گفتگوی اعضاء با یکدیگر و شناخت و پذیرش احساسات نا امیدی اعضای گروه به صورت مختصر معرفی شد.
جلسه چهارم : معنا خواهی و جستجوی معنا و شیوه های آن با هدف افزایش و تعمیق خود آگاهی درونی و آگاهی از شناخت های مرتبط با رفتارها از طریق استفاده از فنون افزایش آگاهی وجودی در کنترل رفتار های نا امیدی مورد بررسی قرار گرفت.
جلسه پنجم : شیوه های معنی خواهی در کار، عشق و رنج به بحث گذاشته شد.
جلسه ششم : تحلیل وجودی مفاهیم آزادی و انتخاب – تبیین رابطه آزادی و انتخاب در زندگی اعضاء با بروز رفتار های پرخاشگرانه و نا امید کننده با استفاده از فنون افزایش آگاهی وجودی در کنترل افکار و احساسات منفی آنها انجام گرفت.
جلسه هفتم: آموزش برای افزایش مسئولیت پذیری برای معنا ، کمک به مراجع برای گوش دادن به ندای وجدان ، سؤال از مراجعان در باره معنا و افزایش مسئولیت پذیری نسبت به خود و دیگران انجام گرفت.
جلسه هشتم : افزایش افق دید در باره منشاء معنا ، تحلیل رویا، درک و پذیرش تنهایی به عنوان واقعیت غیر قابل اجتناب و درک نقش صمیمیت در تحمل احساس تنهایی و کاهش رفتارهای نا امید کننده آموزش داده شد.
جلسه نهم : تحلیل وجودی مسئله مرگ بعنوان مکمل زندگی و هدایت کننده آن با استفاده از فن پیشنهاد معنا ، اصلاح نگرشها و گسترش افق های فکری در حوزه معنا آموزش داده شد.
جلسه دهم : مبحث درک معنا و هدف از زندگی و نقش بی هدفی در بروز نا امیدی و تنهای و متعهد شدن به هدف خاصی در زندگی آینده از طریق تحلیل وجودی هدفمندی و معنا جویی در زندگی آموزش داده شد.
جلسات یازدهم و دوازدهم: درک مفهوم خود شکوفایی ، رشد بعد تعالی ، تکنیک قصد متضاد و ….آموزش داده شد .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادها
در این فصل ابتدا ویژگی های جمعیت شناسی نمونه ها مانند جنسیت، تعداد فرزندان، وضعیت همسر، سابقه حضور در سالمندان و وضعیت شغل آنان در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. در پایان نیز هر یک از فرضیه های تحقیق بااستفاده ازآزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس آنکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲- توصیف داده ها
در این تحقیق ابتدا با استفاده از فراوانی، درصد و نمودارهای هیستوگرام، دایره ای و ستونی اطلاعات مربوط به جمعیت شناسی آمده است. بر همین اساس نتایج در جداول شماره ۴-۱ الی ۴- ۵ شرح ذیل آمده است:
جدول شماره ۴-۱٫ شاخصهای توصیفی جمعیت نمونه به تفکیک سن

جنسیت
گروه ها و
شاخصهای آماری
مرد زن جمع افقی
گواه فراوانی ۸ ۷ ۱۵
درصد ۳/۵۳% ۷/۴۶% ۱۰۰%
آزمایش فراوانی
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.