دسترسی به منابع مقالات : اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۲

0 Comments

خود شکوفایی در معنا درمانی ………………………………………………………………………………..۲۷
اثر بخشی……………………………………………………………………………………………………….۲۸
روان درمانی در نظریه فرانکل……………………………………………………………………………………۲۸
مداخلات درمانی و تکنیک در نظریه فرانکل…………………………………………………………………..۳۰
روشهای افزایش آگاهی وجودی………………………………………………………………………………..۳۱
آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا………………………………………………………………………..۳۲
پرسش از مراجعان در باره معنا………………………………………………………………………………….۳۲
گسترش افق های فکری در حوزه ی منابع معنا…………………………………………………………………۳۲
توضیح دادن …………………………………………………………………………………………………..۳۳
ضرب المثل های پیشنهادی ……………………………………………………………………………………۳۳
استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی………………………………………………………………….۳۳
به کار گیری تشبیهات …………………………………………………………………………………………..۳۴
استخراج معنا از طریق نم…………………………………………………………………………………………..۳۴
پیشنهاد معنا ……………………………………………………………………………………………………..۳۵
تجزیه و تحلیل رویا………………………………………………………………………………………………۳۵
قصد متضاد ……………………………………………………………………………………………………….۳۶
مرحله بعد ترس بیمار…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
اندیشه زدایی …………………………………………………………………………………………………….۳۷
روحانیت پزشکی …………………………………………………………………………………………………۳۷
اصلاح نگرش ها …………………………………………………………………………………………………..۳۸
درمان گروهی سالمندان…………………………………………………………………………………………………۳۹
نکاتی در رابطه با اختلالات روانی در سالمندان…………………………………………………………………….۴۱
روشهای پیشگیری از افسردگی وتنهای در سالمندان……………………………………………………………….۴۲
مرور زندگی…………………………………………………………………………………………………………..۴۳
نظریهای روانی –اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………………۴۳
نظریه دیگررشد روانی اجتماعی دوران پیری…………………………………………………………………..۴۴
نظریه پک:سه تکلیف انسجام من یا خویشتن………………………………………………………………..۴۵
نظریه لابووی-ویف:خبر گری هیجانی…………………………………………………………………………۴۶
نظریه رابرت باتلر:……………………………………………………………………………………………….۴۷
نظریه بازسازی اجتماعی……………………………………………………………………………………….۴۸
نظریه جدا سازی سالمندی……………………………………………………………………………………۴۹
نظریه زیستی شناختی پیری…………………………………………………………………………………..۵۰
اختلالات روانی سالمندی…………………………………………………………………………………….۵۱
(سالمندی و اواخر بزرگسالی (نیمرخ بزرگسالی سالخورده……………………………………………………۵۱
پختگی پایان دوره بزرگسالی…………………………………………………………………………………۵۲
ظرفیتهای جدید تحول………………………………………………………………………………………..۵۳
تغییرات در سطح بدنی ………………………………………………………………………………………۵۴
روی آورد فعالیت…………………………………………………………………………………………….۵۵
روی اورد عدم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
مناسبت درون نسلی.سالخوردگان در شرایط مختلفی به سر میبرند……………………………………………۵۶
سقوط غیر قابل توجیه حیاتی…………………………………………………………………………………۵۷
روان درمانی در سالمندان………………………………………………………………………………………۵۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است