سامانه پژوهشی – اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۳

0 Comments

شادی در سالمندان…………………………………………………………………………………………….۵۹
ارتباط شادی و طول عمر در سالمندان………………………………………………………………………..۶۰
نگرش ما بر سالمندان…………………………………………………………………………………………..۶۰
برخورد صحیح با سالمندان…………………………………………………………………………………….۶۱
کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………………….۶۲
تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………..۶۳
ایامی توان کیفیت یا کیفیت زندگی را تعریف کرد………………………………………………………………۶۵
تعاریف کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….۶۶
تعاریف موجود از کیفیت زندگی………………………………………………………………………………..۶۷
اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی………………………………………………………………………..۶۸
سنجش کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….۷۰
احساس کارایی شخصی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………..۷۲
ویژگیهای کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………۷۲
مولف کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….۷۳
کیفیت زندگی.Qualitref lif……………………………………………………………………………………………74
ارتباط کیفیت زندگی با سلامت…………………………………………………………………………………………………………..۷۵
عوامل موثر بر کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………..۷۶
کیفیت زندگی مرتبط با سلامت…………………………………………………………………………………۷۷
سنجش کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………..۷۹
تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………..۸۴
درباره کیفیت زندگی می توان بر نکاتی اشاره دارد……………………………………………………………..۸۷
خوشبینی و کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………..۸۹
کیفیت زندگی درسالمندان………………………………………………………………………………………۸۹
غفلت از کیفیت زندگی سالمندان………………………………………………………………………………۹۲
نگرش ما به سالمندان…………………………………………………………………………………………..۹۳
عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس…………………………………………………………………۹۳
دلبستگی………………………………………………………………………………………………………..۹۴
نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….۹۵
نظریه های مختلف درمورد دلبستگی……………………………………………………………………………۹۶
نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………۹۶
نظریه فروید……………………………………………………………………………………………………..۹۷
نظریه وینی کات………………………………………………………………………………………………..۹۸
نظریه اشپیتز……………………………………………………………………………………………………..۹۹
نظریه اریکسون ……………………………………………………………………………………………….۱۰۰
نظریه تحولی-شناختی…………………………………………………………………………………………۱۰۱
نظریه یادگیری………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
نظریه رفتار شناسی طبیعی……………………………………………………………………………………..۱۰۲
نظریه بالبی……………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
دلبستگی در گذر عمر …………………………………………………………………………………………..۱۰۶
دلبستگی .نظریه ونظام دلبستگی………………………………………………………………………………..۱۱۰
اهمیت نظریه دلبستگی بزرگسالان………………………………………………………………………………۱۱۱
روابط دلبستگی بزرگسالان……………………………………………………………………………………..۱۱۳