اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۳۴

0 Comments

اتا

کیفیت زندگی

۰۳۳/۰

۱

۰۳۳/۰

۰۰۰/۰

۹۸۳/۰

۰۰۰/۰

سبک دلبستگی ناایمن

۸۳۳/۰

۱

۸۲۲/۰

۰۵۲/۰

۸۲۱/۰

۰۰۲/۰

نتیجه آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت میانگین نمره هر دو متغیر (کیفیت زندگی و سبک دلبستگی ناایمن) در میان افراد سالمندان گروه های آزمایش و گواه دارای تفاوت معنی داری نیست. (۹۸۳/۰Sig.=؛ ۰۰۰/۰F= برای متغیر کیفیت زندگی و ۸۲۱/۰Sig.=؛ ۰۵۲/۰F= برای متغیر سبک دلبستگی ناایمن).
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل با استفاده از داده های آماری و جدول های فصل چهارم، اطّلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته های پژوهش در رابطه با هر یک از فرضیه های تحقیق نتیجه گیری لازم صورت گرفته است. در ادامه نیز به محدودیت تحقیق و همچنین به پیشنهادهای کاربردی و مرتبط با موضوع هم اشاره شده است.
نتیجه گیری از ویژگی های جمعیت شناختی
– تعداد جمعیت نمونه ۳۰ نفر می باشد که به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شده اند. در گروه گواه تعداد ۸ نفر (۳/۵۳%) مرد و تعداد ۷ نفر (۷/۴۶%) زن هستند. همچنین در گروه آزمایش تعداد ۹ نفر (۰/۶۱%) مرد و تعداد ۶ نفر (۰/۴۰%) نیز زن هستند.
– کمترین تعداد فرزندان گروه گواه ۱ نفر (۷/۶%) بدون فرزند و بیشترین آنها ۵ نفر (۳/۳۳%) دارای ۲ فرزند هستند. همچنین کمترین تعداد فرزندان گروه آزمایش ۱ نفر (۷/۶%) بدون فرزند و ۳ فرزند و بیشترین آنها ۵ نفر (۳/۳۳%) دارای ۲ فرزند هستند.
– در بین گروه گواه کمترین تعداد ۱ نفر (۷/۶%) دارای همسر متارکه کرده و مجرد و بیشترین آنها ۸ نفر (۳/۸۵%) با وضعیت همسر فوت شده می باشد. همچنین در بین گروه آزمایش کمترین تعداد ۱ نفر (۷/۶%) دارای همسر مجرد و بیشترین آنها ۹ نفر (۰/۶۰%) نیز با وضعیت همسر فوت شده می باشد.
– کمترین تعداد سالهای حضور در خانه سالمندان گروه گواه ۰ نفر (۰%) ۳ سال و بیشترین آنها ۵ نفر (۳/۳۳%) بمدت ۴ سال می باشد. همچنین کمترین تعداد سالهای حضور در خانه سالمندان گروه آزمایش ۱ نفر (۷/۶%) به میزان ۱، ۶ و ۷ سال و بیشترین آنها ۴ نفر (۷/۲۶%) بمدت ۲ و ۵ سال می باشد.
– در بین گروه گواه کمترین تعداد ۱ نفر (۷/۶%) دارای شغل کارمند و بیشترین آنها ۱۱ نفر (۳/۷۳%) کشاورز می باشند. همچنین در بین گروه آزمایش کمترین تعداد ۱ نفر (۷/۶%) دارای شغل کارمند و بیشترین آنها ۸ نفر (۳/۵۳%) نیز کشاورز می باشند.
۵-۳- بحث و نتیجه گیری
– فرضیه اول: آموزش معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان رشت تأثیرگذار است.
نتایج جدول و نمودار بالا که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره F (000/0 ;Sig.= 258/93F=) کوچکتر از ۰۵/۰ است، لذا فرضH0 رد و فرض H1 تأیید میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی افراد سالمند شهرستان رشت تأثیرگذار است. نتایج حاصل از یافته های این آزمون را با احتمال ۹۵% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد. این یافته با نتیجه پژوهش های رحیمیان (۱۳۸۸) و اسلامی نسب (۱۳۸۷)قهرمانی.زینب (۱۳۸۵)و کانگ کیونگ و همکاران (۲۰۱۰) وبلر (۲۰۱۱)، کیو و سوهو (۲۰۰۹) هماهنگ بوده. در این خصوص رحیمیان (۱۳۸۸) با انجام پژوهشی به این نتیجه رسید که افراد ناامید، افسرده و بی قرار و آنهایی که احساس تنهایی می کنند، غالباً از بی معنایی و پوچی زندگی شکایت دارند. در زندگی هیچ چیز آنها را به خود پای بند نمی سازد و برایشان ارزشی ندارد.کانگ کیونگ و همکاران (۲۰۱۰) در بیمارستان آموزشی در کره در مورد اثر بخشی آموزش معنادرمانی در نوجوانان سرطانی انجام گرفت. هدف از این تحقیق معنا بخشیدن به زندگی بیماران سرطانی و درجه بندی خوب بودن روحیه آنها و کاهش رنج آنها بود. این تحقیق شامل نمونه ای از ۲۹ نوجوان سرطانی بود. گروه آزمایش در این تحقیق ۱۷ نفر بودند که در برنامه آموزشی معنا درمانی شرکت داشتند که تشکیل جلسات آنها به تعداد ۵ جلسه در هفته بود و گروه کنترل که ۱۲ نفر از اعضا بودند مراقبت های معمولی پرستاری را دریافت. نتیجه تحقیق نشان داد که معنا درمانی بر روی کاهش رنج و افزایش معنا بخشی به زندگی در بین نوجوانان سرطانی اثر بخش است .اسلامی نسب (۱۳۸۷) با انجام پژوهشی دریافت که ناامیدی حالت تکان دهنده ای است که با احساس از ناممکن بودن امور، احساس ناتوانی و بی علاقگی به زندگی آشکار می شود . فرد در اثر ناامیدی به شدت غیرفعال شده و نمی تواند موقعیت مختلف خود را بسنجد و تصمیم بگیرد قهرمانی(۱۳۸۵)در پژوهش خود که تحت عنوان کیفیت زندگی وارتباط آن با امید در بستگان مراقبت کننده از بیماران اسکیزوفرنیک بود نتیجه گرفت با مشاوره ی که به آنها داده شد کیفیت زندگی و امید در آنها بالا رفت. بلر (۲۰۱۱) از معنا درمانی برای کمک به بیماران نوجوان مبتلا به افسردگی استفاده کرد. او با کمک معنا درمانی به درمان جویان کمک کرد تا معنایابی را شروع و در طول زمان حفظ نمایند. کیو و سوهو (۲۰۰۹) در کره توسط سازمان پرستاری کالج علمی آندونگ با هدف مطالعه اثر بخشی معنا درمانی و ورزش بر فعالیت های ابزاری زندگی بر افزایش معنا بخشی زندگی و عزت نفس و روی افراد سالمند سنین ۶۵ تا ۷

این مطلب را هم بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

۵ سال به صورت نیمه آزمایشی انجام شد. تعداد افراد نمونه ۵۱ نفر بود که به دو گروه ۲۵ نفری آزمایش و ۲۶ نفری کنترل تقسیم شده بود و برنامه آموزشی آنها در ۵ هفته انجام شد. نتایج بدست آمده در این تحقیق بدین صورت بود که بین گروه آزمایش و کنترل در اثر معنا بخشی زندگی، عزت تفاوت معنادار مشاهده شد و بدین صورت معنادرمانی با ورزش با نفس و وجود مراقبت های پرستاری برای افراد مسن توصیه می شود.در نتیجه در تبیین این فرضیه میتوان گفت که با پژوهش ها وتحقیقاتی که در این زمینه شده و ما قید کردیم و پژوهشی که ما آنجام داده ایم می توان نتیجه گرفت که معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی تاثیر گذار بوده است و در بالا بردن سطح کیفیت زندگی موثر بوده
– فرضیه دوم: آموزش معنادرمانی گروهی بر تغییر سبک دلبستگی ناایمن افراد سالمند شهرستان رشت تأثیرگذار است.
نتایج جدول بالا که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره F (000/0 ;Sig.= 343/45=) کوچکتر از ۰۵/۰ است، لذا فرضH0 رد و فرض H1 تأیید میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که آموزش معنادرمانی گروهی بر سبک دلبستگی ناایمن افراد سالمند شهرستان رشت تأثیرگذار است. نتایج حاصل از یافته های این آزمون را با احتمال ۹۵% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد. این یافته با نتیجه پژوهش های لین ،کو ووو(۲۰۱۱)وبروماری و کرنس (۲۰۱۰)، کاسل(۲۰۰۸)و وایلا اسپیک و دیگران (۲۰۰۸)همخوانی دارد. ولی با یافته پژوهش های آدرم (۱۳۸۹)و شیخ پور (۱۳۸۵)وفکری (۱۳۸۵) همخوانی ندارد. در این خصوص در پژوهش کاسل.(۲۰۰۸).در پژوهش خود تحت عنوان امنیت دلبستگی افراد بزرگسال و استفاده مواد به این نتیجه رسید که رابطه مثبت میان دلبستگی افراد بزرگسال به مصرف دارو به طور مکرر و مصرف دارو تحریک کننده اند در واقع سبک های دلبستگی عامل پر خطر جهت مصرف مواد بزرگسالان است.ودر پژوهش بروماری و کرنس (۲۰۱۰).با بررسی خود تحت عنوان ،رابطه بین سبک دلبستگی دوسوگرا با اضطراب جدای وسبک دلبستگی نا ایمن را با علائم بدنی و هراس اجتماعی بر روی بزرگسالان نشان داد که دلبستگی نا ایمن به ویژه با سالمندان در فرزندان تاثیر گذاربوده و تایید شده است.لین. کو و وو(۲۰۱۱). با انجام پژوهشی تحت عنوان تأثیر اعتیاد به اینترنت با سبک دلبستگی ایمن رابطه منفی وبا سبک دلبستگی نا ایمن برروی بزرگسالان رابطه مثبت دارد .و در پژوهشی آدرم (۱۳۸۹)که با عنوان پیشبینی گرایش به مصرف مواد در بزرگسالان بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک دلبستگی صورت گرفت ، نشان داد که میان عوامل شخصیتی و گرایش به مصرف مواد ارتباط مستقیم معنی داری وجود دارد .همچنین سبک دلبستگی نا ایمن با گرایش به مصرف مواد در بزرگسالان همبستگی مثبت دارد .و در پژوهشی که بوسیله شیخ پور (۱۳۸۵) تحت عنوان تاثیر مشاوره گروهی به شیوه معنا درمانی در افزایش امید به زندگی و سبک دلبستگی معلولین ضایعه نخاعی ناشی از زلزله شهرستان بم صورت گرفت .نمونه مورد پژوهش ۱۶ نفر معلول ضایعه نخاعی ۳۵-۲۰ ساله بودند که در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند.اعضای گروه ازمایشی در ۸ جلسه مشاوره گروهی به شیوه معنا درمانی و هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه در ۲ماه شرکت داشتند بعد از اخرین جلسه پس ازمون روی دو گروه اجرا شد . ونتایج حاکی از ان بود که بین گروه ازمایشی و گروه کنتر در افزایش امید به زندگی و سبک دلبستگی و مسئولیت پذیری تفاوت معنا داری وجود دادرد لیکن بین دو گروه در احساس پوچی تفاوت معنا داری وجود نداشت ودر پژوهشی فکری (۱۳۸۵) تحت عنوان بررسی اثر بخشی روش تصورات ذهنی هدایت شده بصورت فردی روی میزان اضطراب و امید به زندگی و سبک دلبستگی خانم های مبتلا به سرطان سینه بخش رادیو تراپی انیستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی تهران صورت گرفت . برای انجام پژوهش۳۶نفر از بیماران بصورت داوطلبانه انتخاب و سپس بصورت تصادفی در ۳ گروه گواه آزمایش ۷ جلسه ای و ازمایش ۱۵ جلسه جایگزین شدند.۶ نفر از افرادی که اختلاف فاحشی با دیگران بر اساس اطلاعات دمو گرافیک داشتند حذف گردیده و حجم نمونه به ۳۰ نفر رسید. در این مرحله از آنها یک بار قبل و یک بار بعد از تصورات ذهنی ارزیابی شد اما حتی بعد گذراندن کلاسها از نظر سطح اضتراب تفاوتی بین این دو گروه وجود نداشت
پیشنهادها
در این قسمت بر اساس یافته های تحقیق و به جهت بهبود وضعیت موجود، پیشنهادهای لازم در دو بخش به شرح زیر ارایه شده است:
پیشنهادهای کاربردی
در این بخش پیشنهادهای کاربردی که میتوان در مورد اثر بخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وسبک دابستگی نا ایمن سالمندان داد این است
:درسازمان بهزیستی میتوان این طرح را اجرا کرد با برگزاری کلاسهای گروه درمانی

این مطلب را هم بخوانید :
ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و عوامل شخصیت در ...