دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

احساس امنیت اجتماعی، پدیده های اجتماعی

وارد شدن به کنش متقابل با رسانه
ارضای نیازهای خود

2-2-3-2- اعتماد در سطح میانه
گیدنز
گیدنز مفهوم اعتماد را با تعریفی که از فرهنگ آکسفورد به عاریت گرفته است آغاز می کند و اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می کند. به اعتقاد وی مفهوم اطمینان و اتکا با هم مرتبط اند. گیدنز به تحلیل اعتماد در سطح میانه می پردازد. او در بحث پیرامون اعتماد، اعتماد را به عنوان اطمینان از اعتماد پذیری اشخاص یا اتکا بر کیفیت یا ویژگی یک شخص و یا صحت یک عبارت و گفته توصیف می کند و آن را نقطه شروع مناسبی در تعریف این مفهوم می داند. از نظر گیدنز اعتماد به صورتی بلاواسطه با مفهوم ساختار و نهاد از یک سو و خصلت جامعه مدرن از سوی دیگر مرتبط است. ساختار از نظر او بر اساس قواعد و منابع تکرار پذیر توصیف می گردد، ویژگی های تکرار پذیری و تداوم همان عناصری هستند که وی در تعریف اعتماد نیز آنها را بکار می گیرد. در دیدگاه گیدنز اعتماد انتظار برآورده شدن چشمداشت ها در مورد رویدادهای احتمالی است (گیدنز ،137:1384).
گیدنز در مباحث خود از سه نوع اعتماد بنیادی، شخصی و انتزاعی نام می برد. به گفته وی در جوامع مدرن تحت تسلط نظام های انتزاعی، اعتماد بسیار مهم است. از نظر وی، نیاز به اعتماد با فاصله گیری روابط زمانی و مکانی افراد در ارتباط است. به عبارتی ما در مورد کسانی که پیوسته در معرض دیدمان هستند و فعالیت هایشان را می توان مستقیماً مورد بازنگری قرار داد نیاز به اعتماد نداریم. اعتماد هنگامی ضروری می شود که در نتیجه فاصله گیری زمانی و مکانی اطلاع کاملی از پدیده های اجتماعی نداشته باشیم (زین آبادی،39:1387).
رابطه رسانه های جمعی با اعتماد در اندیشه گیدنز به شکل پیچیده تری ترسیم شده است. در آرای گیدنز پیرامون رابطه رسانه های جمعی و تاثیر آنها بر اعتماد اجتماعی و ارتباط مستقیم وسایل ارتباط جمعی با اعتماد، به مفهومی تحت عنوان نقاط اتصال یا دسترسی باز اشاره شده است که در برگیرنده نقاطی است که زمینه رویارویی افراد و سازمان ها را فراهم می کنند. این نقاط می تواند موجب تقویت اعتماد و یا سست شدن آن بین افراد و سازمان ها شوند. رسانه ها به عنوان یکی از تامین کنندگان نقاط اتصال به شمار می روند. از این رو با میزان اعتماد اجتماعی افراد رابطه دارد، به اعتقاد گیدنز اعتماد به نظام های انتزاعی از تجارب ما و همچنین از دانش روز که از طریق رسانه های ارتباطی و منابع دیگر در دسترس آدم های عادی و متخصصان فنی قرار می گیرند، تاثیر می پذیرد (گیدنز،108:1384).
از سویی، گیدنز اعتماد را امری اجتماعی می داند و اجتماعی شدن را یکی از منابع مهم اعتماد تعریف کرده است. در عین حال گیدنز برای رسانه های جمعی در جامعه مدرن نقش تعیین کننده ای قائل است، نقشی که با نیروهای مدرنیته ارتباط نزدیکی دارد (علیزاده، 27:1389).
رسانه های جمعی در نزد گیدنز در ساخت نگرش افراد، فراهم کردن اطلاعات و جامعه پذیری نقش موثری دارند و با تاثیر گذاشتن بر تصورات افراد از محیط و نیز فراهم کردن نقاط اتصال و دسترسی به نظام های انتزاعی نقش مهمی در تقویت و تضعیف اعتماد اجتماعی بازی می کنند. وجه دیگر رابطه رسانه های جمعی با اعتماد اجتماعی در نقش و جایگاه رسانه های جمعی در نیروهای مدرنیته نهفته است. مهم ترین جایگاه در این بین مربوط به فاصله گیری زمانی و مکانی و نقش رسانه های جمعی در فراگرد باز اندیشی است (گیدنز،172:1384).
علاوه بر رابطه مستقیم رسانه جمعی با اعتماد اجتماعی، می توان یک رابطه غیرمستقیم نیز بین اعتماد و رسانه قائل شد، به این معنی که رسانه های جمعی می توانند از طریق تاثیر گذاشتن بر سایر عواملی که با اعتماد مرتبط هستند، به طور غیرمستقیم نیز بر میزان اعتماد افراد تاثیر بگذارند. به عنوان نمونه احساس امنیت اجتماعی، عام گرایی، تعهد اجتماعی، و ارزیابی مثبت از محیط از جمله عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی هستند (چلبی،1375).
بطور کلی رسانه های جمعی به عنوان یکی از تامین کنندگان نقاط اتصال اجتماعی با میزان اعتماد افراد رابطه دارند. لازم به ذکر است که هر چند گیدنز به نقش رسانه ها در فراگرد اعتماد اجتماعی توجه دارد، اما در خصوص نوع و جهت تاثیر گذاری رسانه های جمعی بر اعتماد، توضیح نمی دهد بنابراین می توان چنین استنباط کرد که رسانه ها از طریق فراهم کردن اطلاعات کافی پیرامون حوادث و رویدادهای جامعه و نهادهای اجتماعی زمینه ساز اعتماد اجتماعی می شوند، اما اگر اطلاعات ارائه شده توسط رسانه ها غلط یا جهت دار باشد، اعتماد اجتماعی و پیش از آن اعتماد به رسانه مختل می شود.
استنباط نظری
رسانه های جمعی در نزد گیدنز در ساخت نگرش افراد، فراهم کردن اطلاعات و جامعه پذیری نقش موثری دارند.
با تاثیر گذاشتن بر تصورات افراد از محیط و نیز فراهم کردن نقاط اتصال و دسترسی به نظام های انتزاعی نقش مهمی در تقویت و تضعیف اعتماد اجتماعی بازی می کنند.
رسانه های جمعی می توانند از طریق تاثیر گذاشتن بر سایر عواملی که با اعتماد مرتبط هستند، به طور غیر مستقیم نیز بر میزان اعتماد افراد تاثیر بگذارند.
احساس امنیت اجتماعی، عام گرایی، تعهد اجتماعی، و ارزیابی مثبت از محیط از جمله عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی هستند.
رسانه های جمعی به عنوان یکی از تامین کنندگان نقاط اتصال اجتماعی با میزان اعتماد افراد رابطه دارند.
رسانه ها از طریق فراهم کردن اطلاعات کافی پیرامون حوادث و رویدادهای جامعه و نهادهای اجتماعی زمینه ساز ا عتماد اجتماعی می شوند.
شکل 2-2- مدل نظری اعتماد در سطح میانه
رسانه
فراهم کردن نقاط دسترسی و اتصال به نظام های انتزاعی
ساخت نگرش افراد

]]>