ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول …

0 Comments

{
set sensed data in data field,
}
If (data received from neighbors)
{
set received data in data field
}
if(destination distance to base station is greather than source distance to base station)
{
Increment move-control bit,
}
If ( destination is the farthest neighbor )
{
attach residual energy to data,
Set update bit as true,
}
Send packet.
}
}

  1. Receiving steps:

۵٫۱) Read source address and send ack message to source,
۵٫۲) Read update bit value, if ( update bit value ==1)
{
Update table ;
}

  1. Update all table rows according to consume rate

شکل۴-۵٫ شبه کد الگوریتم پیشنهادی
هنگامی که مختصات مکانی حسگرها مشخص نیست، ایستگاه اصلی حسگرهایی را که در یک قدمی ایستگاه هستند انتخاب می‌کند و سپس این گره‌حسگرها به‌عنوان سطح اول در نظر گرفته می‌شوند. سطح اول، سطح دوم را مشخص می‌کند و این روال تا تعیین تمامی سطوح در دسترس ایستگاه اصلی ادامه می‌یابد. در گام بعدی هر حسگرمی‌تواند سطح خود و اسامی همسایگان خود را به ایستگاه اصلی ارسال کند تا توپولوژی شبکه ساخته شود. همچنین می‌توان از وزن‌هایی که قبلاً محاسبه شده‌اند استفاده نمود. در هر دو حالت، مراحل بعدی الگوریتم مشابه شبه‌کد نشان داده‌شده در شکل ۴-۲ است.
آن دسته از حسگرهایی که در دسترس ایستگاه اصلی نیستند از وزن‌هایی استفاده می‌کنند که قبلاً محاسبه شده است. این حسگرها در نحوه‌ی انتخاب گره‌ی حسگر بعدی مانند حسگرهایی که در دسترس ایستگاه اصلی هستند عمل می‌کنند.

خلاصه‌ی فصل چهارم

در این فصل جزئیات مربوط به ‌پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از یکی از شبیه‌سازهای شبکه‌های حسگر بی‌سیم بررسی گردید. در ابتدا تعدادی از شبیه‌ساز‌های مشهور شبکه‌های حسگر بی‌سیم معرفی شدند و ویژگی‌های هر یک از شبیه‌سازها بررسی شد. پیاده‌سازی الگوریتم PSO که با استفاده از نرم افزار مطلب انجام گرفته ‌است مطرح شد و در نهایت شبه‌کدهای مراحل مختلف الگوریتم پیشنهادی با توجه به شرایط مختلف شبکه‌های حسگر بی‌سیم نمایش داده شد. فصل بعد به بررسی نتایج حاصل از شبیه‌سازی پرداخته است.
فصل پنجم
نتایج شبیه‌سازی

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی - ارایه‌ی یک روش مسیریابی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم با هدف افزایش طول عمر شبکه- ...

۵ نتایج شبیه‌سازی

در این بخش نتایج حاصل از شبیه‌سازی الگوریتم پیشنهادی با دیگر الگوریتم‌های مسیریابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم مقایسه شده است. همانطور که در فصل دوم هم ذکر شد، اگر امکان اجرای الگوریتم‌های تکاملی در ایستگاه اصلی وجود نداشت، می‌توان از وزن‌هایی استفاده کرد که قبلا‌ً محاسبه شده است. در جدول ۵-۱ نتایج حاصل از اجرای الگوریتم PSO برای چند شبکه‌ی حسگر بی‌سیم که از نظر تعداد حسگر، نرخ تولید گزارشات و مساحت محیط با هم تفاوت دارند نشان داده شده است. بر اساس جدول ۵-۱ تفاوت پارامترهایی چون تعداد حسگرها، مساحت محیط تحت پوشش شبکه و نرخ تولید گزارشات تأثیر ناچیزی بر نتایج به‌دست آمده از الگوریتم PSO دارد.
جدول۵-۱٫ ضرایب ثابت رابطه‌ی (۵) در شرایط مختلف شبکه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است