پ- اطمینان حاصل کند که کارکنان مسئول پایش، اصلاحات و اقدامات اصلاحی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، آموزش داده می شوند؛ [do_widget id=kl-erq-2]
ت- اجرا و اثربخشی ردیف های الف، ب و پ را ارزیابی کند؛
ث- اطمینان حاصل کند که کارکنان از ارتباط و اهمیت فعالیت های فردی خود در کمک به ایمنی مواد غذایی آگاه هستند؛
ج- اطمینان حاصل کند کلیه کارکنان که فعالیت آن ها بر ایمنی محصول اثر می گذارد لزوم برقراری ارتباط موثر را درک می نمایند؛
چ- سوابق مناسب مربوط به آموزش و اقدامات تشریح شده در ردیف ب و پ را حفظ کند.
الزامات فوق از طریق تعیین شرایط احراز پستهای سازمانی و برنامه ریزی آموزشی مناسب و اجرای آن به همراه ارزیابی اثربخشی مربوطه در سوابق آموزشی برآورده میشود.
3-7- زیرساخت
سازمان باید منابع ایجاد و حفظ زیرساخت مورد نیاز برای اجرای الزامات این استاندارد را فراهم کند که این زیرساختها به تفصیل در بند 7-2 بیان می شوند.
3-8- محیط کار
سازمان باید منابع ایجاد، مدیریت و حفظ محیط کاری مورد نیاز برای اجرای الزامات این استاندارد را فراهم کند که در این خصوص میتوان از تکنیکهای مختلف مدیریتی مانند 5S استفاده کرد.
3-8-1- طرح ریزی و تحقق محصولات ایمن
3-8-1-1- کلیات
سازمان باید فرآیندهای مورد نیاز برای تحقق محصولات ایمن را طرح ریزی کرده و توسعه دهد. سازمان باید از اعمال، انجام و اثربخشی فعالیت های طرح ریزی شده و هرگونه تغییر در آن ها اطمینان حاصل کند. این فعالیت ها شامل برنامه های پیش نیازی و همچنین برنامه های پیش نیازی عملیاتی و یا طرح HACCP است.
3-8-1-2- برنامه های پیش نیازی
سازمان باید برنامه های پیش نیازی را ایجاد، اجرا و حفظ کرده تا با به کارگیری آن ها به کنترل موارد زیر کمک کند:
الف- احتمال ورود خطرات ایمنی محصول از طریق محیط کار؛
ب- آلودگی بیولوژیکی،شیمیایی و فیزیکی محصول شامل آلودگی ثانویه بین محصولات؛ و
پ- سطوح خطر ایمنی محصول و محیط فرآوری محصول.
برنامه های پیش نیازی باید:
الف- با نیازهای سازمانی مرتبط با ایمنی مواد غذایی متناسب باشند؛
ب- با اندازه، نوع عملکرد و ماهیت محصولات ساخته شده و یا جابجا شده متناسب باشند؛
پ- در سراسر سیستم تولید، چه به صورت برنامه هایی با قابلیت کاربرد کلی و چه به صورت برنامه هایی با قابلیت کاربرد برای یک محصول ویژه یا خط عملیاتی اجرا شود؛ و
ت- توسط تیم ایمنی مواد غذایی تصویب شود.
سازمان باید الزامات قانونی و مقررات مربوط به موارد فوق را شناسایی کند.
هنگام انتخاب و یا ایجاد برنامه های پیش نیازی، سازمان باید اطلاعات مناسب ( مانند الزامات قانونی و مقررات، الزامات مشتری، راهنماهای به رسمیت شناخته شده، اصول کلی و آئین کارهای کمیسیون کدکس مواد غذایی، استانداردهای ملی، بین المللی یا بخشی) را مورد توجه قرارداده و آن ها را به کار گیرد.
سازمان باید به هنگام ایجاد این برنامه ها موارد زیر را در نظر گیرد:
]]>