پژوهش دانشگاهی – ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های …

0 Comments

نتایج تحقیق نشان می دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد.

جونز و شارما

۲۰۰۱

رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد

رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد در کشور استرالیا

به این نتیجه رسیدند که در شرکت های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.

جبیب

۲۰۱۱

بررسی رابطه متغیرهای رشد، کارایی مالی و استراتژی ها

بررس یرابطه متغیرهای رشد و کارایی مالی در اندونزی

در این تحقیق ۷۲۲۹ سال-شرکت در بین سالهای ۹۹۲ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته اند

نتایج تحقیق حاکی از آن است که به نظر می رسد در نگاه اول رابطه ای بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام وجود نخواهد داشت اما زمانی که سود مورد اهمیت باشد جریان نقدی آزاد از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود به جهت بازده سهام پسرابطه مثبتی میان جریان نقدی آزاد و بازده سهام وجود دارد

محمد کاشانی

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های صنعت خودروسازی پذیرفته ...
۱۳۹۰

مقایسه شعب بانک به استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

مقایسه شعب بانک به استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها. روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی ۱۴۲ شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش ۱۴۲ شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند

مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید. مد ل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

غلامرضا محفوظی

۱۳۹۲

سنجش کارایی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

سنجش کارایی مالی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

داده های پروژه با استفاده از نرم افزار ره اورد نوین استخراج شده است و با استفاده از نرمفزار ایویز و پی ال اس تحلیل شده اند

نتایج پژوهشها نشان می دهد، تکنیک DEA یکی از روش های کاربردی جهت سنجش کارایی مالی شرکت ها می باشد.لذا در پژوهش حاضر به بررسی این تکنیک در سنجش کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم

این مطلب را هم بخوانید :
تحقیق - ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های ...

عباسعلی پور آقاجان و الهام منصوری نیا

۲۰۱۳

تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه ها بر علکرد

تاثیر روابط مطورحه در بازار بورس تهران