پژوهش – ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های صنعت خودروسازی پذیرفته …

0 Comments

۱۴۰ شرکت در یازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار گرفته اند و متغیرهایی مانند بازده دارایی، هزینه های عملیاتی، هزینه های فروش، سود عملیاتی و سود خالص مورد بررسی قرار گرفته اند.

نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه این مثبت میان دارایی کل و کارایی شرکت و رابطه ای منفی میان سود عملیاتی و کارایی شرکت می باشد

ساسان مهرانی و بهروز باقری

۱۳۸۸

بررسی اثر جریان های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود

بررسی اثر جریان های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در بازار بورس تهران

اطلاعات ۹۰ شرکت در یازه زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت های با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.

فاطمه میجانی

۱۳۸۹

بررسی رابطه بین بازده سود نقدی و استراتژی تقسیم سود

بررسی رابطه بین بازده سود نقدی و استراتژی تقسیم سود

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه ی بین بازده سود سهام نقدی و نسبت تقسیم سود دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۸۹-۸۴ میب اشد برای تعیین نمونه آماری از روش حذفی استفاده شده است که درنهایت ۹۲ شرکت مورد بررسی قرارگرفت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش - واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- قسمت ۷
نتایج بررسی ها و ازمون ها درکل حاکی ازتایید فرضیه ی تحقیق بوده است نتایج فرضیه تحقیق مبنی بروجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده سود نقدی و نسبت سودتقسیمی می باشد.

حسنی و باقریان

۱۳۹۲

نقش چرخه حیات بر رابطه بین راهبردهای تقسیم سود و عملکرد

نقش چرخه حیات بر رابطه بین راهبردهای تقسیم سود و عملکرد

نتایج به دست آمده حاکی از مؤثر بودن چرخه حیات در ارتباط میان راهبردهای تقسیم سود و عملکرد شرکت¬ها می¬باشد. بدین ترتیب که در حالت کلی (بدون در نظر گرفتن عامل چرخه حیات) بین راهبردهای سرمایه در گردش و عملکرد شرکت¬ها رابطه¬ای وجود ندارد؛

حمیدرضا فتاح

۱۳۹۲

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نفدی

بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نفدی در بورس تهران

داده های بین سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره

نتایج حاصل نشان می دهد میان جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود، جریان های نقدی آزاد و در نهایت ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند.

توضیحاتی در خصوص مقاله مبنا
مقاله پایه و مبنای این پژوهش توسط پیریا لیماناتسان[۲۷] انجام شده که عنوان این مقاله بررسی رابطه میان استراتژی تقسیم سود . عملکرد شرکت میباشد. در این تحقیق اشاره شده است که سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین رویکردهای مالی میباشد. ای مطالعه به بررسی رابطه میان سیاستهای تقسیم سود و عملکرد شرکت در بازه پنج ساله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام شده است که جامعه ان رستورانهای مستقر در هتلهای سریلانکا بوده است.به جهت انالیز و بررسی این تحقیقات از داده های استخراج شده از صورتحسابهای دستی و نسخ شرکتهای مورد مطالعه بهرهمند شدهایم.به منظور تحلیل از رگرسیون چندکانه و آزمون همبستگی بهرهمند میشویم.نتایج حاصل از تحلیل گویای این موضوع است که استراتژی تقسیم سود بر همه ارکان عملکردی شرکتهای منجمله بازده سرمایهگذاری، نسبت قیمت به درآمد و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام به درآمد و همچنین بازده دارایی کل تاثیر بسیار قوی دارد. لازم به ذکر است که تمامی این موارد در سطح معناداری ۵درصد انجام شده است و در انتها تعدادی پیشنهاد به خوانندگان و محققین برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

این مطلب را هم بخوانید :
جستجوی مقالات فارسی - بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت های ...