تحقیق – ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های …

0 Comments

سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد.تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود . سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکتها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل موثر بر آن شناسایی می شود.
اهمیت ارزیابی عملکرد مالی در انتخاب استراتژی های مالی
نقش مسائل مالی در تصمیمات عملیاتی مقدمتا شامل ارزیابی و نظارت می شود. مدیریت مالی به مدیران کمک می کند تا گزینه های عملیاتی مختلف در دسترس را ارزیابی کرده و به آنها کمک می کند تا بر تصمیمات اتخاذ شده نظارت کنند. چنین نظارتی برای ارزیابی استراتژی های شرکت امری حیاتی است. نظارت به مدیران کمک می کند تا استراتژی های اتخاذ شده را بر اساس نتایج استراتژی های قبلی تغییر و تعدیل دهند. نتیجه یک نظارت خوب و دقیق بر تصمیمات عملیاتی, ایجاد جریانات نقدی مورد انتظار بالاتر در آینده است. علاوه برتاثیر گذاشتن بر جریانات نقدی مورد انتظار، تصمیمات عملیاتی می توانند بر تصمیمات مالی نیز تاثیر بگذارند. (مهام و دیگران، ۱۳۸۷)
با توجه به موارد یاد شده در بالا می‌توان گفت در باب مساله کارایی مالی شرکت‌های خودروسازی مهمترین فاکتور استراتژی تقسیم سود می‌باشد. لذا در این تحقیق به دلیل اهمیت بالای این مبحث به طرح این موضوع پرداخته شده است
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
تعیین رابطه استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکتهای قلمرو تحقیق
اهداف فرعی:
۱٫تعیین رابطه بازده دارایی و استراتژی تقسیم سود
۲٫تعیین رابطه بازده سهام و استراتژی تقسیم سود
۳٫تعیین رابطه نسبت کیو توبین و استراتژی تقسیم سود
۴٫تعیین رابطه کارایی تحلیل پوششی داده ها و استراتژی تقسیم سود
سؤالات تحقیق :
سوال اصلی:
آیا بین استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکتهای قلمرو تحقیق
سوالات فرعی:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. آیا بین بازده دارایی و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.
  2. آیا بین بازده سهام و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.
  3. آیا بین نسبت کیو توبین و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.
  4. آیا بین کارایی تحلیل پوششی داده ها و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد.

فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
بین استراتژی تقسیم سود و کارایی شرکتهای قلمرو تحقیق رابطه وجود دارد
فرضیات فرعی:
۱٫بین بازده دارایی و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد
۲٫بین بازده سهام و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد
۳٫بین نسبت کیو توبین و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد
۴٫بین کارایی تحلیل پوششی داده ها و استراتژی تقسیم سود رابطه وجود دارد
قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی
محدوده زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به سالهای مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ شرکتهای خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو موضوعی
محدوده موضوعی تحقیق در زمینه حسابداری و حیطه کارایی مالی می باشد که به بررسی رابطه بین استراتژی تقسیم سود و کارایی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
تعریف متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل: