مقاله – ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های …

0 Comments

.
نظریه آنان بر مبنای فرضیات زیر ارائه گردیده است .
در بازار ، رقابت کامل سرمایه وجود دارد و در آن سرمایه گذار اطلاعات کامل داشته و عقلانی رفتار می نماید و متغیرهای اقتصادی و قانونی در رفتار او تاثیری نمی گذارد. هزینه کارگزاری و انتشار سهام وجود ندارد .
سرمایه گذار در مورد سودآوری آتی شرکت اطمینان کامل دارد .
تمامی شرکتها می توانند به گروه های متجانسی از نظر ریسک طبقه بندی گردند، در این طبقات ریسک تجاری تمامی شرکتهای موجود در یک طبقه یکسان می باشد. درآمدهای ایجاد شده توسط داراییهای یک شرکت به خصوص که در یک طبقه خاصی از نظر ریسک قرار دارد ، دارای همان درجه ریسکی است که درآمدهای ایجاد شده توسط دارایی های سایر شرکتها دارند .
مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر درآمد شرکت وجود ندارد .
شرکتها و افراد قادرند بدهی های خود را بدون محدودیت در نرخ بهره ثابتی افزایش دهند .
سهامدران در مورد اهرم شخصی و اهرم مالی بی تفاوت هستند .
با فرضیات فوق میلر و مودیلیانی به این نتیجه رسیدند که موضوعات زیر برقرار باشند :
ارزش کلی شرکت و هزینه سرمایه آن وابسته به ساختار سرمایه شرکت نمی باشد. ارزش بازارز شرکت به وسیله تنزیل جریان درآمدی ناشی از عملیات با نرخ مرتبط با ریسک آن شرکت تعیین می شود . یعنی : (ایکان[۱۵]وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).
V= ارزش کلی ابزار شرکت
N01 = درآمد خاص عملیاتی
K0= متوسط وزنی هزینه سرمایه
۲- رابطه زیر برقرار است :
Ke= بازده مورد انتظار ارزش ویژه شرکت
Ke*= بازده مورد انتظار موقعی که شرکت تماماً به وسیله صاحبان سهام تامین مالی شده است .( شرکت بدون بدهی )
Kd= بازده مورد انتظار بر روی بدهیها
= نسبت بدهی به ارزش ویژه
بنابراین همزمان با افزایش در ساختار سرمایه ، هزینه سرمایه ( ارزش ویزه ) برای پوشاندن کامل هرگونه مزیت ناشی از این افزایش بدهی ، افزایش خواهد یافت .
نرخ تنزیل مناسب برای یک پروژه سرمایه گذاری خاص به منابعی که وجوه مورد نیاز برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار می گیرد وابسته نیست . این مساله بی ارتباطی تصمیمات مالی در این مورد را بیان می کند و دلالت بر این دارد که فقط تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری است که در هدف حداکثر کردن ارزش بازار شرکت تاهمیت دارد. نتیجه مهمی که از این موضوع حاصل می شود این است که مدیران مالی وقتی که هزینه سرمایه یک سرمایه گذار را تخمین می زنند ، نیازی نخواهند داشت که منابع تامین مالی پروژه را نیز مورد توجه قرار دهند(ایکان وکاله،۸۹۰،۲۰۱۱).
بخش دوم:کارایی مالی
فارل[۱۶] برای ساختن یک واحد مجازی بر مجموع موزون واحدها تمرکز کرد و به عنوان یک وسیله سنجش متداول برای اندازه‌گیری کارایی فنی را به صورت نسبت مجموع موزون ستانده ها به مجموع موزون نهاده ها تعریف کرد. با توجه به تعریف نتایج زیر حاصل می شود:
الف)کارایی به نهاده‌ها(هزینه مواد مستقیم، هزینه دستمزد مستقیم، سربار تولید، هزینه های توزیع فروش، عمومی و اداری و هزینه های مالی) رابطه معکوس دارد و افزایش در این متغیرها موجب کاهش می گردد.
ب)کارایی با ستانده‌ها ( فروش، سود خالص) رابطه مستقیم دارد و افزایش در این متغیرها موجب افزایش کارایی می گردد. کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در بدست اوردن حداکثر خروجی از ورودی‌های به کار گرفته شده میباشد.(طباطبایی،۲۰۰۹).
مفاهیم مشتق شده از کارایی فنی:
ساختار بازدهی به مقیاس: بازدهی به مقیاس می تواند ثابت یا متغیر باشد
الف)بازدهی به مقیاس ثابت بدان معنا است که افزایش در مقدار ورودی ها منجر به افزایش خروجی ها به نسبت میشود.
ب)در بازدهی به مقیاس متغیر افزایش خروجی ها بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودی‌هاست.
بسیاری از مطالعات کارایی فنی بازدهی به مقیاس ثابت را به دو قسمت کارایی مقیاس و کارایی فنی خالص تقسیم کند.
کارایی فنی خالص:
در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مناطقی از مرز کارایی وجود دارند که بازدهی آنها افزایشی یا کاهشی است. در این حالت با آن که کارایی فنی وجود دارد ولی بنگاه‌ها در بهترین حالت خود نیستند، که کارایی فنی، کارایی فنی خالص نامیده می شود.(مجتهدزاده،۲۰۱۳).
مدلهای ارزیابی کارایی
بررسی سیستم ها و چارچوب های ارزیابی کارایی
متون مختلف خیلی زیادی در مورد سیستم های ارزیابی کارایی بحث،وبر اهمیت و پیچیدگی موضوع تأکیدنموده اند. در حالیکه تحقیقات متعددی در مورد موضوعات مربوط به این موضوع بحث می کنند،تعدادی از این تحقیقات تنها بر جنبه های انتخابی اندکی از طرح سیستم های ارزیابی کارایی تمرکز دارند، الگوهای نوین ارزیابی کارایی، مدل های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی کارایی و مدلهای کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. (تاتیسچی [۱۷]وبلاچاندر،۱۴۳،۲۰۰۸).
(در ادامه به مهمترین و متداولترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند سنجش کارایی اشاره می‌گردد.)
ROI, ROCE, ROS و مشتقات
نرخ بازده سرمایه یا برگشت سرمایه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

“https://mop.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-18″>[۱۸] (,(ROI برگشت حقوق صاحبان سهام(ROE) و بازده اصل سرمایه[۱۹]و ROCE با مشتقاتشان بعضی از شاخص‌های مالی هستند که اکثراً توسط شرکت‌ها برای ارزیابی نتایج تجاریشان استفاده می شود(وستون وبریگام[۲۰]،۱۳۸۹).
ROI مهم ترین ارزیابی تکی برای سرمایه گذار است، چون نسبت بازده سود تجارت را محاسبه میکندو بعنوان شاخصی برای سرمایه‌گذار است، ROE معیار مهمی برای نشان دادن میزان درآمد هر سهم می باشد که با تقسیم سود خالص شرکت (در آمد ) به حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود،در عوض دیدگاه مدیر را اتخاذ می‌کند، آنهایی که توسط سرمایه‌گذاران عهده‌دار شدند تا سود را بعنوان نسبتی از برابری تولید کنند و ROCE متغیری است که به دارایی‌ها در محدوده مستقیم کنترل مدیر باز می‌گردد. (سایمونز،۲۰۰۰) .
کارایی

این مطلب را هم بخوانید :
ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری ...