دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ارزیابی اولیه، حمل و نقل

[do_widget id=kl-erq-2]

3-10-4- عوامل موثر در حمل و نقل شیر
شیر تولیدی در گاوداری های صنعتی، باید به وسیله خودروهای مجهز به تانکر دو جداره استیل و در دمای 4 درجه، به نزدیک ترین مراکز جمع آوری یا فرآوری حمل شود. در صورت عدم نداشتن خودروی مجهز، باید بیدون های 30 تا 50 لیتری آلومینیومی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین لازم است بیدون ها کاملاً پر باشد تا از تکان خوردن شیر در آنها جلوگیری شود، چون در غیر این صورت، به ترکیبات شیر لطمه وارد می شود (17، 19).
3-10-4-1- حمل و نقل توسط بیدون (شیرتابه)
1- بیدون ها باید تمام استیل و درب دار بوده و سطوح داخلی آنها قابل تمیز کردن باشد.
2- -شیر جمع آوری شده باید حداکثر 2 ساعت پس از دوشش به مراکز جمع آوری شیر منتقل شود.
3- استفاده از بیدونهای دوجداره توصیه می گردد.
4- وسیله نقلیه حمل بیدون باید سرپوشیده و محفوظ باشد.
6- حمل شیر توسط بیدون فقط تا مراکز جمع آوری شیر مجاز می باشد (22).
3-10-4-2- حمل و نقل با تانکرهای مخصوص حمل شیر
1- حمل و نقل شیر از مراکز جمع آوری شیر.
2- تانکرها باید عاری از بوی خارجی و در شرایط مناسب بهداشتی باشند.
3- دمای توصیه شده(Cْ 5-4) در مدت حمل و نقل را حفظ نمایند (22).

شکل 3-2- تجهیزات حمل و نقل شیر؛ الف: بیدون، ب: تانکر حمل شیر
خطرات آلودگی در مرحله حمل شیر می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف) میکروبی: میکروارگانیسم های پاتوژن و میکروارگانیسم های مولد فساد ناشی از شستشوی ناقص و غیره.
اقدام کنترلی (پیشگیرانه): شستشو و ضد عفونی ظروف حم شیر خام مطابق برنامه GMP و یا SSOP
ب) شیمیایی: آلودگی با فلزات سنگین باقیمانده از مواد شستشو دهنده و ضد عفونی کننده.
ج) فیزیکی: اجسام خارجی
3-11- روش اجرایی ارزیابی تأمین کنندگان شیر خام
3-11-1- شرح و جزئیات روش اجرایی
3-11-1-1- ارزیابی اولیه
در صورت درخواست دامدار و یا مرکز جمع آوری شیر مبنی بر تحویل شیر به شرکت و موافقت مدیر واحد تأمین و بهبود شیر و یا نیاز شرکت به جلب همکاری دامداران جدید، توسط کارشناس مربوطه از دامداری و یا مرکز مورد نظربازدید صورت گرفته ونتایج حاصل از ارزیابی در فرم های مخصوص ارزیابی به شماره های F28001 و یا F28002 تنظیم و گزارش بررسی کارشناسی به مدیر واحد تأمین و بهبود شیر ارائه می شود و در صورت احراز حداقل 40 درصد امتیاز فرم های مذکور با دستور مدیر واحد تامین و بهبود شیر، کد مخصوص (شناسایی) توسط دفتر دامداران به آن دامداری و مرکز اختصاص داده شده و قرارداد لازم منعقد میگردد. در شکل 3-3 و 3-4 نمونه فرم ارزیابی دامداری ها و مراکز جمع آوری شیر آمده است.
یادآوری1) حداقل مقدار شیر تحویلی روزانه لازم جهت عقد قرارداد برای دامداران یک تن و برای مرکز جمع آوری دو تن می باشد (این شرط شامل دامداران تحت پوشش سکوهاو مراکز جمع آوری شیر نمی باشد).

شکل 3-3- نمونه فرم ارزیابی دامداری ها (فرم F28001 صفحه 2)

]]>