فایل – ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و عوامل …

0 Comments

جدول ‏۴‑۳۰ ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و پرسشنامه شخصیت آیزنگ را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه میشود در نمونه کل بین عامل برونگرایی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عامل برونگرایی (۵۹/۰r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی مثبت و معنادرا و با عامل روانرنجورخویی (۲۷/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری بدست آمده است. این همبستگی ها در نمونه مردان نیز مشاهده می شود. بدین ترتیب که بین عامل برونگرایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت و عامل برونگرایی (۸۳/۰r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی مثبت و معنادرا و با عامل روانرنجورخویی (۴۳/۰-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری بدست آمده است. در نمونه زنان تنها رابطه بین عامل برونگرایی پرسشنامهده سوالی شخصیت و عامل برونگرایی(۸۳/۰r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ، که همبستگی مثبت و معنادرا دارند، مشاهده می شود. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل برونگرایی با عامل مشابه خود(۵۹/۰r= ) بوده است که البته بین زنان(۵۰/۰r=) و مردان (۸۳/۰r= ) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با روانرنجورخویی آیزنگ(۲۷/۰-r=) بدست آمده است که در زنان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (۳۸/۰-r=)، روانپریشخویی(۴۱/۰-n=) و دروغسنج (۳۸/۰-n=) پرسشنامه آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان علاوه بر این که این رابطه ها تکرار شده ارتباط مثبتی بین موافقت پرسشنامه ده سوالی شخصیت و برونگرایی شخصیت آیزنگ مشاهده می شود. بدین ترتیب که بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (۵۲/۰-r=)، روانپریشخویی(۳۸/۰-n=) و دروغسنج (۳۳/۰-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معنادار و با عامل برونگرایی(۳۳/۰ r=) این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان نیز بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانپریشخویی (۴۶/۰-n=) و دروغسنج (۴۳/۰-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معنادار به دست آمده است بطور کلی بالاترین همبستگی عامل موافقت با عامل روانپریشخویی (۴۱/۰-r= ) بوده است که البته بین زنان(۳۸/۰-r= ) و مردان (۴۶/۰-r= ) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با روانرنجورخویی (زنان ۳۳/۰-r= مردان۴۳/۰- r=) و دروغسنجی(در مردان بدون معناداری) آیزنگ(۳۸/۰-r=) بدست آمده است.
در نمونه کل بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (۲۴/۰-r=) و روانپریشخویی(۳۵/۰-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان نیز این رابطه ها مشاهده می شود بدین ترتیب که بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (۴۱/۰-r=) و روانپریشخویی (۳۳/۰-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. و در نمونه مردان فقط بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانپریشخویی (۴۱/۰-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل مسئولیتپذیری با عامل روانپریشخویی آیزنگ (۳۵/۰-r= ) بوده است که البته بین زنان(۳۳/۰-r=) و مردان (۴۰/۰-r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با روانرنجورخویی آیزنگ(۲۴/۰-r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل های روانرنجورخویی (۶۳/۰-r= ) و دروغسنج (۲۷/۰-r=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری نشان داده است. در نمونه زنان نیز عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل های روانرنجورخویی (۵۹/۰-r= ) نشان داده است. در نمونه مردان نیز علاوه بر این که همبستگی منفی و معناداری بین عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عامل های روانرنجورخویی (۵۹/۰-r= ) به دست آمده، بین پایداریهیجانی پرسشنامه ده سوالی شخصیت و برونگرایی(۳۸/۰r=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی مثبت و معناداری مشاهده می شود بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پایداریهیجانی با عامل همسان خود(روانرنجورخویی) (۶۳/۰-r= ) بوده است که در زنان(۵۹/۰-r=) و مردان (۶۸/۰-r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با دروغسنجی آیزنگ (۲۷/۰-r=) بدست آمده است که در مردان و زنان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانرنجورخویی (۲۳/۰-r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری نشان داده است. این رابطه در نمونه مردان و زنان دیده نمی شود. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏۴‑۳۰ و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای پرسشنامه شخصیت آیزنگ بررسی اعتبار همگرا (برونگرایی هر دو مقیاس) و واگرا (پایداری هیجانی با روانرنجورخویی) پرسشنامه دهسوالی شخصیت بوده است، نتایج نشان می دهند که این مقیاسهای همبستگی همگرا و واگرا معناداری را در نمونه کل، زنان و مردان به دست آوردهاند.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای و واگرای یاد شده، مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ‏۴‑۳۱: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه غیربالینی(۳۲۲n=)

این مطلب را هم بخوانید :
دسترسی به منابع مقالات :حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده ...

شاخص متغیر
نمونه
برونگرایی (

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

TIPI)

موافقت (TIPI) مسئولیتپذیری (TIPI) پایداریهیجانی (TIPI) پذیرندگی (TIPI)
حرمت خود (SERS) کل(۳۲۲) **۴۷/۰ *۱۸/۰ **۲۶/۰ **۳۸/۰ ۱۳/۰
مرد(۱۲۲) **۲۵/۰ **۲۹/۰ **۳۱/۰ **۲۹/۰ **۲۵/۰
زن(۲۰۰) **۳۳/۰