ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و …

0 Comments

در نمونه کل بین عامل برونگرایی با آیتم بروز بیرونی خشم(۳۰/۰r=) همبستگی مثبت و معنادار و با آیتم بروز درونی خشم(۲۳/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان رابطه معناداری مشاهده نمی شود. اما در نمونه زنان بین عامل برونگرایی با صفت خشم(۳۳/۰r=) و بروز بیرونی خشم(۳۶/۰r=) همبستگی مثبت و معناداری را نشان داده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل برونگرایی با آیتم بروز بیرونی خشم (۳۰/۰r= ) بوده است که البته در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید. و کمترین همبستگی این عامل با آیتم بروز درونی خشم(۲۳/۰-r=) بدست آمده است که در زنان و مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل بین عامل موافقت با آیتم های حالتخشم (۳۶/۰-r=)، صفت خشم(۴۶/۰-r=) و بروز بیرونی خشم(۴۰/۰-r=) همبستگی منفی و معنادار و با آیتم کنترل بیرونی خشم(۲۴/۰r=) همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان نیز بین عامل موافقت با مجموع خشم (۴۲/۰-r=) و آیتم های حالتخشم (۴۶/۰-r=)، صفت خشم (۴۳/۰-r=) همبستگی منفی و معنادار به دست آمده است. در نمونه زنان نیز بین موافقت با آیتمهای صفت خشم(۴۲/۰-r=) و بروز بیرونیخشم (۴۸/۰-r=) همبستگی منفی و معنادار و با آیتم های کنترل بیرونی خشم(۳۰/۰r=) و کنترل درونیخشم(۲۸/۰r=) همبستگی مثبت و معناداری دیده می شود. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل موافقت با آیتم صفت خشم (۴۲/۰-r= ) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با آیتم کنترل بیرونی خشم(۲۴/۰-r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
عامل مسئولیتپذیری در نمونه کل همبستگی منفی که با آیتم حالت خشم(۲۶/۰-r=) نشان داده است. در نمونه زنان نیز عامل مسئولیتپذیری همبستگی منفی و معناداری با آیتم بروز بیرونی خشم (۲۸/۰-r=) بدست آورده است.
در نمونه کل بین عامل پایداری هیجانی و آیتم های حالتخشم (۲۵/۰-r=) و صفت خشم (۴۳/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان این رابطه ها تکرار شده به این صورت که عامل پایداری هیجانی با مجموع خشم (۳۴/۰-r=) و آیتم های حالتخشم(۳۰/۰-r=) و صفت خشم(۴۶/۰-r=) همبستگی منفی نشان داده است. در نمونه مردان نیز عامل پایداری هیجانی با آیتم صفت خشم (۳۹/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری نشان داده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پایداریهیجانی با آیتم صفت خشم (۴۳/۰-r= ) بوده است که البته در بین زنان (۴۶/۰-r=) و مردان (۳۹/۰-r=) این همبستگی متفاوت بوده است. و کمترین همبستگی این عامل با آیتم حالت خشم(۲۵/۰-r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏۴‑۳۲ و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس خشم حالت-صفت اشپیلبرگر بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه دهسولی شخصیت(ارتباط معکوس با عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایدرای هیجانی) بوده است، نتایج نشان می دهند که از بین این عاملها دو عامل موافقت و پایداری هیجانی همبستگی واگرایی معناداری را در نمونه غیربالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است این نتایج در نمونه زنان و مردان نیز به دست آمده است. در کل با در نظر گرفتن ارتباط خرده مقیاس های خشم با برونگرایی و مسئولیتپذیری می توان گفت که نتایج قابل قبول بوده است.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های واگرایی یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
جدول ‏۴‑۳۳: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با پرسشنامه عاصفه مثبت و منفی(PANAS) در نمونه غیربالینی(۷۸n=)

شاخص متغیر
نمونه
برونگرایی (TIPI) موافقت (TIPI) مسئولیتپذیری (TIPI) پایداریهیجانی (TIPI) پذیرندگی (TIPI)
عاطفه مثبت مرد(۳۴) ۱۰/۰ ۰۷/۰ ۱۴/۰ ۲۱/۰ **۴۸/۰
زن(۴۴) **۴۵/۰ ۰۱/۰- ۱۹/۰ ۰۴/۰- **۴۳/۰
کل(۷۸) *۲۷/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.