ارزیابی توانایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) در تعیین و تمایز ویژگی ها و عوامل شخصیت در …

0 Comments

عامل پایداری هیجانی نیز با عاطفه منفی در کل نمونه (۴۳/۰-r=) و نمونه مردان(۴۱/۰-r=) و نمونه زنان (۴۵/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری نشان داده است.
در نهایت بین عامل پذیرندگی و عاطفه منفی در کل نمونه (۲۷/۰-r=) همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این رابطه در نمونه مردان و زنان معنادرا نشده است.
بطور کلی بالاترین همبستگی عاطفه منفی با عامل پایداری هیجانی (۴۳/۰-r= ) بوده است که در زنان (۴۵/۰- r=) و مردان (۴۱/۰-r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این سازه با عامل مسئولیتپذیری(۲۳/۰- r=) بدست آمده است که در زنان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏۴‑۳۳ و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس عاطفه منفی بررسی اعتبار واگرای پرسشنامه دهسوالی شخصیت(ارتباط معکوس با همه عامل) بوده است، نتایج نشان می دهند که این عاملها (غیر از برونگرایی) همبستگی منفی و معناداری را در نمونه غیربالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است نتایج تقریبا مشابهی در نمونه زنان و مردان به دست آمده است. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
فرجام فرضیه دوم: با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏۴‑۲۹ الی جدول ‏۴‑۳۳ فرضیه دوم تحقیق در مورد اعتبار پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونهی غیر بالینی تأیید می شود.
بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه بالینی
الف)بررسی همبستگی بین مقیاسهای پرسشنامه TIPI با آزمون نئو و حرمت خود
در این قسمت با بررسی یافتههای مربوط به همبستگی مقیاسهای پرسشنامه TIPI با پرسشنامه حرمت خود(SERS) و آزمون نئو، فرجام فرضیه دوم را در این نمونه بالینی مشخص خواهیم کرد.
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه دوم تحقیق: پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) از اعتبار مناسبی در نمونههای بالینی و غیربالینی ایرانی برخوردار است.
جدول ‏۴‑۳۴: نتایج همبستگی پرسشنامه ده سوالی شخصیتTIPI)) با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونهبالینی(۵۶n=)

متغیر
شاخص
برونگرایی (TIPI) موافقت (TIPI) مسئولیت پذیری (TIPI) پایداری هیجانی (TIPI) پذیرندگی (TIPI)
حرمتخود (SERS) **۴۱/۰ ۱۸/۰ **۳۸/۰ ۱۶/۰ **۴۰/۰

ت.
جدول ‏۴‑۳۴ ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و مقیاس حرمت خود را در نمونه بالینی نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود در نمونه کل بین سه عامل پرسشنامه دهسوالی شخصیت و حرمت خود همبستگی مثبت و معنادرای بدست آمده است. به این صورت که همبستگی برونگرایی، مسئولیتپذیری و پذیرندگی با حرمت خود به ترتیب ۴۱/۰، ۳۸/۰و ۴۰/۰ میباشد. بطور کلی بالاترین همبستگی حرمت خود با عامل برونگرایی (۴۱/۰r= ) بوده است و کمترین همبستگی این سازه با عامل مسئولیتپذیری(۳۸/۰ r=) بدست آمده است. همچنین قابل ذکر است که ارتباط بین حرمت خود و مقیاسهای برونگرایی و مسئولیتپذیری همانند نتایج گروه غیربالینی معنادار است. اما ارتباط حرمت خود با دو مقیاس موافقت و پایداری هیجانی که در گروه غیربالینی معنادار بود در این گروه مشاهده نمیشود.
با توجه به نتایج ارائه شده درت.
جدول ‏۴‑۳۴ و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس درجهبندی حرمت خود بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه دهسولی شخصیت(ارتباط مستقیم با عامل های برونگرایی، پایدرای هیجانی و پذیرندگی) بوده است، نتایج نشان می دهند که این عاملها (غیر از پایداری هیجانی) همبستگی همگرایی معناداری را در نمونه بالینی به دست آوردهاند. قابل ذکر است که باقی همبستگی ها رابطه غیر قابل انتظاری نداشتند. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
جدول ‏۴‑۳۵: نتایج همبستگی بین پرسشنامه TIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (NEO-FFI)در نمونه بالینی(۴۹n=)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir