دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استانداردهای حسابداری، شرکت های پذیرفته شده

پیشنهاد می شود سازمان بورس اوراق بهادار با هدف هدایت سرمایه ها به بخش های سودآور، سازوکاری فراهم نماید تا کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس بر اساس معیارهای مختلف ارزیابی و به نحو مناسبی افشا شود.
توصیه برای تحقیقات آتی
هر تحقیقی هر چند که به صورت جامع فرض شود، به لحاظ برخی محدودیت های ماهوی و شکلی اعم از موضوعی و زمانی، قادر نیست به همه ابعاد موضوع نگریسته و از جنبه های مختلف به آن بپردازد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، بنابراین برای انجام برخی تحقیقات همسو با این موضوع و همچنین توسعه آن، پیشنهاداهایی به شرح ذیل برای انجام تحقیقات بعدی و پژوهشگران آتی، ارائه می شود: [do_widget id=kl-erq-2]
مطالعه تاثیر نوع صنعت بر روی روابط بین بازار سهام و اعلامیه های سود نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران.
استفاده از سایر متغیرها برای ارزیابی اثرات سایر متغیرهای کنترل، در بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق و سود تقسیمی شرکت ها.
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی، مانند: نرخ تورم و بهای نفت به عنوان متغیرهای تعدیلی در مدل به منظور تعیین بازده و سود سهام شرکت ها و میزان تاثیر پذیری آن از متغیرهای حسابداری در کنار متغیرهای کلان.
پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی از متغیرهای مستقل غیر مالی مانند تغییر مدیریت، ضعف سیستم های حسابداری، اشتباهات داخلی شرکت، ویژگی ها و تفاسیر اشتباه از بکارگیری برخی استانداردهای حسابداری در بررسی ها استفاده شود.

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ
منابع فارسی
آذر، عادل و منصور مؤمنی (1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول. سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه ها (سمت): تهران.
آذر، عادل و منصور مؤمنی (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم. سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه ها (سمت): تهران.
دلاور، علی؛ 1383؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیام نور.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، زهره؛ 1380؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری؛ انتشارات آگاه؛ چاپ پنجم.
علی احمدی، علیرضا؛ سعید نهایی، وحید؛ 1386؛ توصیفی جامع از روش های تحقیق؛ انتشارات تولید دانش؛ چاپ اول.
منصورفر، کریم (1385). آمار در علوم اجتماعی. انتشارات دانشگاه پیام نور: تهران.
مومنی، منصور (1386). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. انتشارات کتاب نو: تهران.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ شهریاری، سارا؛ ( 1386)؛ “بررسی و آزمون رفتاری توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1384″، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 49.
تلنگی، احمد؛ (1383)؛ “تقابل نظریه مالی نوین و مالی رفتاری”، دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 17، صص 25-3.
دموری، داریوش؛ سعیدا، سعید؛ فلاح زاده ابرقویی، احمد؛ (1387)؛ “بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه‏گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی ، دوره 15، ش 54، ص ص 62-47.
راعی، رضا؛ فلاحپور، سعید؛ ( 1383)؛ “مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی”، دو فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 18، ص ص 106-77.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ حاجیها، زهره؛ زارعی سودانی، علی؛ (1378)؛ “کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام”، فصلنامه تولید علم، سال سوم، شماره 7.

]]>