دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

[do_widget id=kl-erq-2]

5-5- محدودیتهای پژوهش
در صورتیکه قلمرو زمانی پژوهش، برای دوره طولانیتر در نظر گرفته میشد، ممکن بود نتایج، قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد. لیکن در صورتیکه سالهای بیشتری برای گزینش نمونه در نظر گرفته میشد، تعداد شرکتهای عضو جامعه و نمونه آماری کاهش مییافت که این امر، موجب کاهش روایی پژوهش میگردید و امکان بررسی رابطه مذکور را دچار محدودیت میساخت.
دادههای مستخرج از صورتهای مالی، از بابت تورم تعدیل نشدهاند. با توجه به متفاوت بودن نرخ تورم در سالهای مورد بررسی، در صورتیکه دادههای مورد استفاده از این بابت تعدیل میشدند، ممکن بود نتایج، متفاوت از نتایج فعلی باشد.
5-6- خلاصه فصل
این فصل با بیان خلاصهای از مطالب فصول گذشته، ازجمله؛ چکیدهای از ماهیت پژوهش، جامعه و نمونه آماری مورد مطالعه، بیان فرضیهها و تشریح روش اجرایی پژوهش، آغاز شد. در ادامه نیز نتایج پژوهش ارائه، مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت و خلاصهای از نتایج پژوهش و مقایسه آن با دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه، بیان گردید. در پایان نیز پیشنهادی برخاسته از یافتههای پژوهش، پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی و محدودیتهای پژوهش، ارائه شد.

منابع
آزاد، عبدالله و بختیاری، مهرداد. (1390). جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترلهای داخلی در نظام راهبری شرکتی. مجله حسابداری رسمی، 13، 92-98.
اعتمادی، حسین؛ رسائیان، امیر و کردتبار، حسین. (1389). رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام. مجله توسعه و سرمایه، بهار و تابستان 89، 5، 31-59.
ایزدی نیا، ناصر و رسائیان، امیر. (1390). سازوکار حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، 1، 51-66.
ایزدی نیا، ناصر و تاکی، عبداله. (1389). بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 2 (5) 120-139.
بدری، احمد. (1387). مبانی و ضرورت راهبری شرکتی. مجموعه مقالات همایش راهبری شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران، 5.
بورس اوراق بهادار تهران. (1386). آیین نامه نظام راهبری شرکتی. تارنمای بورس اوراق بهادار تهران: Available at: http:/www.irbourse.com
پورزمانی، زهرا و خریدار، احسان رضا. (1392). تأثیر مالکان نهادی عمده بر ارزش شرکت. مجله علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6 (20)، 79-89.
جاننثاری، سیدامیر. (1391). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری واحدهای تجاری کوچک و متوسط. مجله حسابرس، 58، 1-10.
حساس یگانه، یحیی. (1391). فلسفه حسابرسی، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی.
خدامی پور، احمد. (1388). موانع اجرای سیستم مدیریت به هنگام موجودیها در صنعت خودروسازی ایران. مجله پژوهش های مدیریت، 2 (4)، 91-111.
خرمنژاد، مصطفی. (1386). بررسی عملیاتی مدیریت سرمایه در گردش و عوامل موثر بر آن. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
رحیمیان، نظام الدین؛ رضاپور، نرگس و اخضری، حسین. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابرسی، 45، 68-81.
رهنمای رود پشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم و هیبتی، فرشاد. (1389). مبانی مدیریت مالی. جلد اول و دوم، انتشارات ترمه.
رهنمای رودپشتی، فریدون و کیایی، علی. (1387). بررسی وتبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش و پژوهش حسابداری، 13، 6-13 و 66-70.

]]>