پایان نامه استعلام امضای الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

0 Commentsمبحث یازدهم :استعلام

دفاتراسنادرسمی مکلف هستندهنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی  از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش نمایند.همچنین پاره ای ازدستگاه های اجرائی ذیربط ویامراجع صالحه قضائی نیز درمواقع ضروری ولازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند.

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده

به املاکی اطلاق می شودکه دارای سابقه ثبت دردفتراملاک هستند.

مبحث سیزدهم : املاک جاری

به املاکی اطلاق می شودکه دارای سابقه ثبت دردفتر املاک نداشته باشد.

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضائی صالحه ازقبیل محاکم ودادسراهای عمومی وانقلاب وشعب بازرسی واجرای ثبت ودادگستری قابل بازداشت می باشند.

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت

اسنادمالکیت ازطرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستندوفقط باحکم قطعی مراجع قضایی صالحه یاقانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می باشند.

university-thesis (12)

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت

عمدتأ مسائل شکلی هستندکه نظارت ومداخله نهادهای عمومی ودولتی درآن به صورت وسیع مشهودبوده واعمال واجرای آن درحیطه صلاحیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشورونهادمشخصی بنام دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق می باشدوازطرفی قوانین مربوط به آن جنبه آمرانه داشته وبانظم عمومی مرتبط می باشد.به عبارتی می توان گفت ‚حقوق ثبت اسنادواملاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسنادواملاک است.منظورازثبت نوشتن قراردادها معاملات وچگونگی املاک است دردفاتردولتی(رسمی ).این دفاتررسمی دولتی درماده ۱ آئین نامه قانون ثبت آمده است.[۱]

[۱]عسگراسماعیلی/بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ماکو/مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها/نشریه سند/شماره ۸۱/تیرماه ۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *