دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

استفاده از اینترنت، کارکردهای اجتماعی

1-4-1- اهداف فرعی
– ارائه راهکارهای اجرایی برای تقویت اعتماد جامعه به رسانه ملی
– مطالعه کارکردهای اجتماعی رسانه در جامعه
فصل دوم
ادبیات موضوع:
مقدمه
پیشینه پژوهش
مبانی نظری
چارچوب نظری
فرضیه ها
مقدمه
رشد چشمگیر انواع رسانه های جمعی در چند دهه اخیر و افزایش نقش های اجتماعی آنها باعث شده است که رسانه ها از ابعاد مختلف مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرند و یکی از مهم ترین این ابعاد، بُعد اعتماد پذیری رسانه ها است. اعتماد مردم به رسانه ها، زیر بنایی ترین عامل در کارکرد اثر بخش و مطلوب رسانه ها محسوب می شود. گسترش، تنوع و بسط فعالیت های یک رسانه صرفاً در شرایطی موثر واقع خواهد شد که اعتماد به آن رسانه به عنوان پیش شرط این اقدامات از قبل به وجود آمده باشد یا لااقل ضمن فعالیت رسانه بوجود بیاید و مستمراً افزایش یابد. در واقع اعتماد مخاطب به رسانه بزرگترین سرمایه و ابزار آن رسانه است که مبتنی بر آن می تواند به تداوم هستی خویش امیدوار باشد. ریزش مخاطب بتدریج منجر به سقوط هویت و هستی یک رسانه می شود، بنابراین جلب و حفظ مخاطب، شرط موفقیت هر رسانه است (زین آبادی،1387).
در عصر ارتباطات و رقابت رسانه های مختلف، یکی از مهم ترین دغدغه های دست اندرکاران رسانه ها جذب، نگهداری و افزایش مخاطبان است. در چنین شرایطی دست اندرکاران رسانه ها همواره در پی فراهم کردن شرایطی هستند تا مخاطبان به پیامهای تولید شده توسط آنها بی اعتنا و مهم تر اینکه بی اعتماد نباشند، چرا که اعتماد مردم به یک رسانه موجب توجه بیشتر مخاطبان به آن رسانه و زمینه سازی جهت تحقق اهداف مورد نظر آن رسانه در جامعه می شود، عواملی که تضمین کننده حیات و موفقیت رسانه ها است. به بیان دیگر در عصری که به دلیل پیشرفت فناوری های رسانه ای و ظهور شبکه های ماهواره ای و اینترنتی فراوان (افزایش منابع فرستنده) و گرم شدن بازار رقابت، امکان انتخاب بیشتری برای مخاطبان رسانه ها فراهم شده، رسانه ای می تواند ادامه حیات بدهد که اعتماد و اطمینان مخاطبان بیشتری را به خود جلب کند؛ مخاطبانی که امروزه با ویژگی هایی مانند متنوع بودن، فعال بودن و گزینشی عمل کردن، از مخاطبان گذشته متمایز می شوند (علیزاده،3:1389). در مجموع، نقش روابط و پیوند ها که به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می گردند در تقویت اعتماد بین افراد بسیار موثرند (صالحی نیکویی، 17:1384).
در این فصل در ابتدا پیشینه تحقیق و مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور شرح و همچنین در مبانی نظری تحقیق با تمرکز بر نظریات اندیشمندانی مانند کلمن، گیدنز، فوکویاما، مک لوهان، گربنر، دفلور چارچوب نظری این تحقیق توضیح داده شده و استنباط های نظری لازم ارائه می گردد.
2-2- پیشینه پژوهش
در رابطه با رسانه و نقش و کارکردی که در اجتماع برخوردار است و همچنین در زمینۀ اعتماد و عوامل موثر برآن در خارج و یا داخل ایران تحقیقات مختلفی صورت گرفته است که هرکدام از این مطالعات صورت گرفته شده، جنبه ای از کارکرد رسانه و یا چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر اعتماد را مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش، به تعدادی از این مطالعات که رابطه رسانه و اعتماد را مورد توجه و بررسی قرار داده اند اشاره می شود و از آنها جهت ادامه کار تحقیقی به عنوان پیش زمینه های علمی بهره گرفته خواهد شد. در تحقیق حاضر تعداد 3 بررسی انجام شده در خارج از کشور، و تعداد 9 بررسی و مطالعه انجام شده در داخل کشور مدّنظر قرار گرفته است.
1-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج
کوهرینگ و ماتس (2007)
«اعتماد به رسانه های خبری: توسعه و اعتبار یک مقیاس چند بعدی» عنوان تحقیقی است که از سوی این دو محقق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از دو روش پیمایش و مصاحبه عمیق و از طریق تحلیل عاملی، یک مقیاس چندبعدی و اعتباریافته جهت سنجش اعتماد به رسانه های خبری را برای نخستین بار ارائه کرده است. مبنای این مقیاس، ابعادی است که افراد در ارزیابی اطمینان به رسانه های خبری یا اعتبار آنها به کار می گیرند و این ابعاد، برخوردار از مناسبات نظری و عملی است. نتایج پژوهش این فرضیه را که اعتماد به رسانه های خبری می تواند عامل سلسله مراتبی در نظر گرفته شود، تایید می کند. این سلسله مراتب، از چهار عامل ترتیبی که شامل اعتماد به گزینش موضوعات، اعتماد به گزینش وقایع، اعتماد به درستی توصیفات و اعتماد به ارزیابی ژورنالیستی می شود، تشکیل شده است. در واقع مهم ترین نتیجه این تحقیق آن است که اعتماد به رسانه های خبری در واقع به معنی اعتماد به شیوه گزینش گری مخصوص آنهاست (علیزاده،8:1389).
تسفاتی و کاپلا (2003)
در مقاله ای با عنوان « آیا مردم آنچه را که به آن اعتماد ندارند، تماشا می کنند» به بررسی ارتباط میان عدم اعتماد به رسانه های خبری و شیوه ارایه خبر پرداخته اند. نشان داده اند هنگامی که مردم به رسانه های رایج – در این مقاله رادیو و تلویزیون و روزنامه های ملی محلی– اعتماد دارند، از اخبار متداول آنها استفاده می کنند و به دنبال رسانه جایگزین نیستند. اما در صورت عدم اعتماد به رسانه های رایج، مردم اخبار مورد نیاز خود را که عمدتاً شامل اخبار سیاسی است از رسانه های جایگزین و عمدتاً با استفاده از اینترنت به دست می آورند. آنها این فرض را تایید می کنند که در محیط های خبری فعلی، یافتن مضامین نامتداول در اینترنت و یافتن مضامینی خنثی در تلویزیون، رادیو و روزنامه های ملّی و محلی آسانتر است.
تسفاتی و کاپلا با اشاره به مخاطبان خردگرا و تمایل آنها به نادیده گرفتن اخبار تحریک کننده، به این نتیجه می رسند که هر چند افراد بخشی از اخبار کانال های تلویزیونی را که بطور 24 ساعته به پخش خبر می پردازند، تماشا می کنند، اما در معرض اخبار قرار گرفتن لزوماً به معنای باور و اعتماد به اخبار منتشره نیست. آنها معتقدند که مخاطبان خردگرا به آن دسته از خبرهایی اعتماد دارند که آنها از دنیای پیرامونشان، آنگونه که خود درک می کنند، آگاه سازند و منابعی را موثق می دانند که در اتخاذ موضع گیرهای سیاسی به آنها یاری برسانند. از نتایج دیگر این بررسی می توان به این مطلب اشاره کرد که تفاوت در جنسیت، نژاد و پیشینه علمی افراد حداقل از برخی جهات تمایلات رسانه ای را معین می کند و شک نگری رسانه ای به طور منفی و معناداری با نحوه ارایه اخبار رسمی (تلویزیونها، رادیوها و روزنامه های ملی و محلی ) در ارتباط است.
این تحقیق مهم ترین مولفه های اعتماد رسانه ای را صحّت، بی طرفی، عدم سوگیری و جامعیت می داند و بر ارتباط تنگاتنگ این مولفه ها با یکدیگر تاکید می کند. به اعتقاد نویسندگان، هر چند که بطور فرضی مفاهیم بی طرفی رسانه ای (به عنوان مثال عینیت و سوگیری ) و اعتبار (مثلاً درستی) قابل تفکیک هستند، اما در عمل جدا از هم نبوده و عمیقاً مربوط به هم هستند. همچنین بی اعتمادی به رسانه ها با متغیرهای فردی مخاطبان ارتباط دارد و دلالت بر یک ثُبات شکلی در مخاطبان نخبه دارد که مستقل از خاصیت بی طرفی منبع عمل می کند (علیزاده،9:1389).
اسکوزه (2002)

]]>