دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اعتبار و روایی، کارشناسی ارشد

1-3- مقدمه
در مطالعات علمی و پژوهشی، روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات، از مراحل بنیادی و کلید رسیدن به نتیجه آن به شمار می رود. در راستای چارچوب نظری و برای بررسی فرضیات استخراج شده از آن چارچوب و نسبت به تعاریف و شاخص سازی هایی که صورت گرفته، نیاز به جمع آوری و داشتن یافته هایی است که این نیازمندی با به کار بردن یک یا چند روش از روش های تحقیق موجود در جامعه شناسی برآورده می شود.
در این فصل که به روش شناسی موسوم است به روش تحقیق و شیوه گردآوری داده ها، جامعه آماری و نمونه آماری، چگونگی تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، واحد تحلیلی و روش تجزیه و تحلیل داده ها و همچنین اعتبار و روایی اشاره خواهد شد. که در ادامه به هریک از آنها پرداخته می شود.
2-3- روش تحقیق
در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده گردید. این روش، نمونه گیری در حجم زیادی از جمعیت را امکان پذیر می سازد و هم برای داده های کمی و هم برای داده های کیفی به کار می رود. در واقع، علوم اجتماعی بیشتر اوقات از تحلیل اسناد، پرسشنامه پستی و مصاحبه حضوری استفاده می کنند (میلر،151:1387) و اگر واحد مشاهده فرد باشد تحقیق پیمایش اجتماعی، تحقیق میدانی (اتنومتدلوژی، اتنوگرافی، منوگرافی)، روش آزمایشی و موردپژوهی مناسب هستند (ساعی،117:1386) که به همین دلایل در مطالعۀ حاضر، از تحقیق پیمایشی بهره گرفته شد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را اساتید و دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده صداوسیما تشکیل می دهند که بر اساس اطلاعات بدست آمده این دانشکده از تعداد 215 نفر استاد برخوردار است که 150 نفر آنها مدعو و 65 نفر از آنها عضو هیئت علمی می باشند. همچنین این دانشکده دارای 350 نفر دانشجوی کارشناسی و 320 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد است.
1-3- جدول جامعه آماری
اساتید
عضو هیئت علمی
65 نفر
مدعو
150 نفر
دانشجویان
کارشناسی ارشد
320 نفر
کارشناسی
350 نفر
جمع
885 نفر
4-3- تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
در این پژوهش به روش نمونه گیری طبقه ای با حجم متناسب، حجم نمونه تعیین شده است.
نمونه گیری طبقه ای وقتی به کار می رود که جامعه آماری دارای ساخت همگن و متجانس نبوده و از اجزای گوناگون تشکیل شده باشد. نمونه گیری طبقه ای خود دارای انواع متناسب و نامتناسب می باشد. در نمونه گیری طبقه ای متناسب، تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری است (مانند نمونه گیری سهمیه ای) مثلاً اگر اعضای طبقه دانشجویان بیشتر از کارمندان باشد پس در نمونه نیز تعداد دانشجویان به نسبت بیشتر خواهدبود (رفیع پور،388:1387).
با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با بهره گیری از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 265 نفر از جامعه آماری به تناسب 66 نفر از اساتید و 199 نفر از دانشجویان دانشکده صداوسیما به عنوان حجم نمونه انخاب شدند.

]]>