دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

الزامات تجاری‌سازی دانش، موانع تجاری‌سازی دانش

1-وجود پارک های علمی و فناوری [do_widget id=kl-erq-2]
2-ارتقای درجه علمی اساتید بر مبنای همکاری آن ها با صنعت
3-تغییر واحدهای درسی و سرفصل های دروس با مداخله نظر صنعت
4-اعطای مدرک معتبر در مقابل کارتحقیقاتی دانشجویان در صنعت
5-حمایت مالی دولت از قراردادهای صنعت و دانشگاه
تحقیق محمد رضا بلوچستانی (1386) با موضوع جهانی شدن و مدیریت تغییر در فن آوری اطلاعات و نقش آن در ارتباط دانشگاه با صنعت بیانگر آن است که کشورهایی که دارای مدیریت تغیر و تحول برای اجرای فن آوری اطلاعات و بسترهای لازم آن بوده اند، دارای توسعه ای ایده آل هستند و سهم بیشتری در استفاده از اطلاعات و تولید ایده های جدید علمی را خواهند داشت و همچنین چون مسیر استفاده سریع و تخصصی از اطلاعات را هموار نموده اند دارای سازمان دهی ها و مراکز آموزشی و صنعتی پویا می گردند که این عمل کیفیت آموزشی را ارتقاء می دهد و ارتباط منطقی و موفق مراکز آموزشی را با نیازهای صنعت فراهم می آورند.
امیری، حیدری، و حیدری (1390). در تحقیقی موانع و الزامات تجاری سازی دانش از صنعت به دانشگاه را مورد بررسی قرار داده اند. تجاری سازی دانش جزو یکی از سه سازوکار عمده دانشگاه برای انتقال دانش به صنعت است. با توجه به تحقیقات منتشرشده در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، امروزه تجاری سازی دانش برای بقای دانشگاه ها امری لازم و ضروری تلقی می شود. از سویی، همواره در مسیر بهره برداری صحیح از دارایی های فکری تولیدشده در دانشگاه ها موانعی وجود دارد که شناسایی و رفع آن ها به توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی می انجامد. از دیگر سو، دانشگاه ها در راستای تجاری سازی اثربخش دانش، ملزم به تعامل تغییرات و اصلاحات اساسی از جهات مختلف در خود هستند. از این رو، مقاله حاضر سعی دارد تا ضمن برشمردن عمده ترین موانع تجاری سازی دانش، الزاماتی را که رعایت آن ها این امر را محقق می سازد، معرفی کند.
علی احمدی در تحقیقی بررسی نقش آموزش عالی در توسعه با تاکید بر همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت را مورد بررسی قرار داده است .در شرایط متحول جهان امروز اساسی ترین عامل تعیین کننده ی پیشرفت و توسعه ی جامعه، چگونگی برخورداری از دانش، آموزش، پژوهش و وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. بر همین اساس نقش برتری دهنده و مزیت بخش تمام عوامل و منابع طبیعی، اقتصادی و راهبردی جای خود را به میزان برخورداری از علوم و فنون داده است. به عبارت دیگر، حرف آخر را کشورهایی می زنند که به اتکای زیر سازها و نهادهای علمی و پژوهشی مستحکم، توسعه ی نیروی انسانی را محقق کرده اند. در این مقاله اهداف توسعه ی ملی بررسی شده و تجارب چهار کشور تازه صنعتی شده ی آسیایی (کره، مالزی، تایوان و سنگاپور) در راستای توسعه ی آموزش عالی و تحقیقات برای دستیابی به فن آوری های نوین مورد بحث قرارگرفته و راه کارهای مناسب برای اثربخشی نقش آموزش عالی در توسعه ارائه شده است.
2-25-2- پیشینه خارجی
تحقیق آنتونیومسینی پتروزیلی (2011) با موضوع اثر وابستگی تکنولوژی ، رابطه اولیه و فاصله جغرافیایی در همکاری دانشگاه، صنعت بیانگر آن است که همکاری میان دانشگاه و صنعت نیاز به سطح خاصی از توانایی های مشابه خواهد داشت و هم چنین رشد اختراعات مشترک بین دانشگاه و صنعت توسط این دو عامل مهم هدایت می گردند: صلاحیت های فنی تکمیل، وجود روابط طولانی مدت بین شرکا، سرانجام نتایج بدست آمده نزدیکی جغرافیایی دانشگاه و صنعت را برای تسهیل انتقال دانش بسیار مهم ارزیابی می کند.
از تحقیق فدریکاروسی (2010) با موضوع تعیین انتقال دانش (علم) از دانشگاه به صنعت چنین بر می آید که هر چه شرایط تناسب بیشتر باشد این امتیاز را به شرکتهایی خواهد داد که قراردادهای مشروطی با دانشگاه ها، با هدف دنبال کردن فعالیت های اختراعی آنها داشته باشند و در نتیجه وی بیان می کند که فرآیندهای اختراعات با این رویکرد بهتر پخش شده و بازتر و آزادتر هستند.
مطالعه ویلیام جانسون (2011) با موضوع توسعه ی تکنولوژی توسط مدیران دانشگاهی با استفاده از تئوری کنترل سازمانی نشان داد که برخی از تکنولوژیهای مهم از تحقیقات دانشگاهی سر چشمه گرفته اند، نظیر ساخت اینترنت. وی نتیجه می گیرد که مدارس در محیط های پیمانکاری تحت توسعه، ممکن است نیاز به نقش فعال تری در تهیه تواناییهای نهفته از مناطق پیمان کاری توسعه یافته داشته باشند.
2-26- چارچوب نظری پژوهش
همکاری های دانشگاه و صنعت به دلایل مختلفی صورت می پذیرد. دلایل افزایش این همکاری ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. (کالن، 1992).
1. کاهش حمایت های مالی دولت ها از فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها. این امر دانشگاه ها را بر آن داشته است که به دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها باشند.
2. افزایش هزینه اجرای پژوهش ها و ارتقای فناوری ها از دانشگاه ها که از نزدیک با موضوع های جدید علمی در ارتباط هستند، مددجویند و از دوباره کاری ها پرهیز شود.
3. ظهور فناوری های زیستی، فناوری اطلاعات، مواد و محیط های جدید. این عوامل موجبات تعامل بیشتر میان کاربردها و دستاوردهای فناوری های جدید و در نتیجه، لزوم ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده است.
4. ضرورت همکاری های بین رشته ای و بین المللی، این نوع همکاری ها هم اکنون به عنوان روش هایی برای یافتن راه حل های پایدار صورت می گیرد. این موضوع همچنین، زمینه همکاری میان نهادهای اقتصادی و ایجاد شبک ه های ائتلافی را فراهم کرده است.
5. تلاش برای طراحی ساختارهای عملیاتی و شبکه های جدید. نظر به تغییر و تحولات محیطی، نیاز به همکاری های چندجانبه میان سازمان ها که فرایند نوآوری را تسهیل می کنند، ضروری شده است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه
از آغاز تاریخ بشر انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیدهها بوده است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریههای حاکم بر پدیدهها و رویدادها نائل آمده است؛ اما باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیر بنای صحت آنها را تشکیل میدهد. تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی است که تحت آن پدیده خاصی رخ میدهد و مشخص کردن شرایط دیگری است که تحت آن پدیده رخ نمیدهد؛ به عبارت دیگر قضیه اصلی روش علمی آن است که تحت چه شرایط خاصی پدیده رخ میدهد. پیش از شروع بحث درباره مراحل روش علمی  و صورتبندی مسئله تحقیق لازم است تعریف روش شناسی، روش و تحقیق مورد نظر قرار داده شود. (بازرگان ودیگران،1383: 18). در این فصل روش تحقیق، قلمرو مکانی تحقیق و همچنین در مورد نحوه نمونهگیری و تعیین اندازه آن ارائه خواهد شد. همچنین ابزار جمعآوری اطلاعات در این تحقیق معرفی و در پایان روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-2- روش و قلمرو تحقیق
از آنجا که حوزه های مطالعاتی درباره آموزش عالی هرگز نمی توانند دارای یک علم سازمان یافته باشند و به یقین نمی توانند به علمی کمی همچون فیزیک تبدیل شوند، محققان باید روش تفهیم و درک را برگزینند (کیلر، 1998)؛ بنابراین، قرار گرفتن محقق در تعامل نزدیک با یک موضوع پژوهشی حائز اهمیت است. در این نوع تحقیق، محقق بر آن است که با کسب اطلاعات یا بهره برداری از روش های تفسیری به شناخت بیشتر جریان ها و پدیده ها بپردازد و مشاهدات را با زبان مخاطبان بیان کند. به طور کلی، تفسیر نقش بزرگی در پژوهش های علوم انسانی ایفا می کند. افزون بر این، روش هایی که برای دنبال کردن فرایندها و تفسیر رویدادها در زمانی که زنجیره ای از رویدادها در نمونه های جداگانه دنبال می شوند، به طور خاص برای شناخت علی پدیده ها مهم تلقی می شوند (ماهونی، 1999). به منظور بررسی دانش انباشته موجود در موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت از روش فرا تحلیل استفاده می شود. فرا تحلیل، تحلیل یافته های مختلف است که می تواند خود پیش نیاز نظریه سازی قرار گیرد. در این روش پژوهشگران یافته های خود را بر اساس یافته های سایر محققان استوار می کنند. (ریترز، 1374)؛ و با بهره برداری از نتایج مطالعات و پژوهش های مختلف به بحث و بررسی درباره موضوعی خاص می پردازند. (هیدج، 1992).
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم انسانی را میتوان با توجه به دو ملاک الف: هدف تحقیق ب: نحوه گردآوری دادهها تقسیم کرد. تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی و تحقیق توسعهای تقسیم میشوند. تحقیقات بنیادی نظریهها را بررسی کرده و آنها را تأیید، تعدیل یا رد میکنند. تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد. ولی هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود. تحقیقات توسعهای به منظور تدوین، تشخیص مناسب بودن یک فرایند آموزشی انجام میشود.
از دستهبندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری دادهها، دو دسته تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و آزمایشی داریم که به ترتیب تحقیقات توصیفی به پنج دسته 1 – تحقیقات پیمایشی 2 – همبستگی 3 – اقدام پژوهی 4 – بررسی موردی 5 – پس رویدادی و تحقیقات آزمایشی نیز به پنج دسته تحقیقات 1 – انتساب تصادفی 2 – همتا کردن تصادفی 3 – انتخاب همگن 4 – تحلیل کواریانس 5 – استفاده از آزمودنیها به عنوان کنترل خودشان تقسیم میشوند.
]]>