پایان نامه ها و مقالات

انتقال دانش، شرکت حمل و نقل، بهداشت و سلامت، توسعه دانش

* عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر مستقیم و معنی دار دارد.
* تکنولوژی اطلاعات بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر دارد.
نتیجه تحقیق بیانگر این مطلب است که عوامل سازمانی همانند فرهنگ سازمانی، استراتژی مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بر پیاده سازی مدیریت دانش تأثیر دارند. – تحقیقی با عنوان زیرساخت های اجرای مدیریت دانش توسط شارما و همکاران62 در سازمان های بهداشت و سلامت آمریکا انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد برای پایه گذاری مدیریت دانش زیرساخت های مورد نیاز عبارتند از: زیرساخت همکاری، که سازمان می تواند با طراحی چارچوب فرهنگ همکاری زمینه پیشرفت دانش را تعیین نماید. زیرساخت دارایی انسان، این زیرساخت مشارکت و تمایل افراد را مورد توجه قرار می دهد سازمان ها باید برای افراد انگیزه ایجاد نمایند، پاداش دهند و به آموزش و بهبود کارکنان بپردازند. زیرساخت دارایی انسان کمک می کند تا مهارتهای خاص افراد شناسایی و به کار گرفته شود. این افراد هستند که می توانند با داشتن انگیزه و به کارگیری مهارتهایشان و استفاده از تجربیات و دانش شان ارزش افزوده ایجاد کنند. زیرساخت حافظه سازمانی؛ این زیرساخت اطمینان ایجاد می کند که برای هر کسی در هر زمانی اطلاعات و دانش در دسترس باشد. زیرساخت شبکه انتقال دانش، این عامل با توزیع اطلاعات و دانش مرتبط است. زیرساخت هوش سازمانی، که شامل سیستم های اطلاعاتی یکپارچه برای جمع آوری و تحلیل داده ها می باشد.
– در مطالعه ای که در شرکت هیولت یاکارد صورت گرفته است، این شرکت را یکی از سازمانهای موفق در زمینه خلق دانش معرفی کرده است، در این مطالعه مشخص گردید که این شرکت برای ایجاد و توسعه دانش دست به تغییر در ساختار سازمانی و رویه های موجود زده است، از جمله واحد بازاریابی سیستم کامپیوتری که حجم وسیعی از دانش بازاریابی را در سیستم وب قرار داد تا در سراسر جهان قابل دسترسی باشد، همچنین در سطوح بالای سازمان اهداف و ارزشهای سازمانی متناسب با دانش تغییر پیدا کرد و چشم انداز این سازمان مشخص گردید . و فرهنگ سازمانی دانش محور ایجاد گردید.
– “نوناکا و تاکه اوچی” مطالعه ای را در15 سازمان تحت عنوان “مدیریت دانش : چگونگی گسترش دانش سازمان در شرکتهای ژاپنی برای یک مزیت رقابتی انجام دادند” . آنها در کار خود بیشتر بر روی چگونگی خلق دانش و اهمیت فرهنگ سازمانی در خلق دانش تمرکز کردند.
نتایج مطالع? آنها نشان داد که :
* رهبری سازمان نقش مهمی در تشویق افراد به ابراز ایدهها و عقایدشان در مورد نقششان دارد.
* دانش در اثر ارتباط و تقابل افراد انتقال می یابد، پس سیستمهای ارتباطی سازمان می توانند نقش مهمی را در ایجاد و انتقال دانش در سازمان بازی کنند.
* هر اندازه ساختار سازمان منعطف تر و تغییرپذیر باشد، سازمان در کسب و خلق و انتقال ایده های جدید موفقتر عمل می کند.
* شناخت و بررسی فاکتورهای فرهنگی و نُرمها و ارزشهایی که انتقال و گسترش دانش را در
سازمان احاطه می کنند، برای ایجاد یک سیستم مدیریت دانش ضروری به نظر میرسید.
* تشکیل گروههای کاری و هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف سازمان نقش مهمی در انتقال و تسهیم دانستههای افراد سازمان بازی میکند. 2-3 مدل مفهومی بکار رفته در تحقیق حاضر
در تحقیق حاضر مدل مفهومی به گونه ای طراحی شده که راهنمای محقق در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها باشد، این مدل در شکل زیر نمایش داده شده است.
شکل 2-8 مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق برای انتخاب ابعاد مربوط به فرایندهای مدیریت دانش با مطالعه ی مدلهای مختلفی که توسط محققان این حوزه معرفی شده و بسیاری از آنها دارای عناصر مشترک هستند تلاش بر این بوده از مدلی برای این تحقیق استفاده شود که جامع بوده و در آن تمامی مراحل مربوط به فرایندهای مدیریت دانش که برای استقرار آن ضروری اند در نظر گرفته شود. این مراحل عبارتند از: تولید دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش، تسهیم و توزیع دانش، و به کارگیری دانش در سازمان. این مدل توسط علوی (1997) ارائه شده است (عدلی، 1384، ص 167) و توسط محققان مختلفی از جمله در هالس و زعیم و تاتگلو (2007) مورد استفاده قرار گرفته است . در این تحقیق پس از مطالعه مقالات و تحقیقات انجام شده در خصوص زیرساخت های مدیریت دانش بر اساس مدل لی و چویی (2003) ساختار، فرهنگ و منابع انسانی به عنوان جنبه ی اجتماعی و فناوری اطلاعات به عنوان جنبه ی تکنیکی زیر ساخت مدیریت دانش انتخاب شده اند.
همچنین برای انتخاب مؤلفه های مربوط به فرایندهای مدیریت دانش با مطالعه ی مدلهای مختلفی که توسط محققان این حوزه معرفی شده و بسیاری از آنها دارای عناصر مشترک هستند، تلاش بر این بوده تا از مدل علوی (1997) برای این تحقیق استفاده شود. این مدل جامع بوده و تمامی مراحل مربوط به فرایندهای ضروری برای استقرار مدیریت دانش را در نظر گرفته است. این مراحل عبارتند از: تولید دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش، تسهیم و انتقال دانش، و بکارگیری دانش در سازمان.
فصل سوم
< br />
3-1- مقدمه
در روش تحقیق منظور از روش، مجموعه فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به هدف خاصی صورت می‌گیرد و پژوهش‌ها در واقع ابزارهایی برای رسیدن به واقعیت به شمار می‌روند. در هر پژوهشی محقق تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب نماید.
استفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی می سازد.
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و نیز وسعت دامنه آنها مشخص باشد.
در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا به شرح دقیق روش تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل آن پرداخته می‌شود. سپس جامعه آماری ،تعداد نمونه بر اساس روش های استاندارد ، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه ،ابزارهای مختلف جمع آوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل داده ها وهمچنین روش جمع آوری داده ها پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
روش تحقیق به دنبال شناخت محیط تصمیم گیری و تسریع گامهای بعدی فرآیند خواهد بود. اگر بخواهیم بخش‌های پژوهش حاضر را در قالب تقسیمات روش تحقیق قرار دهیم می توان جدول ذیل را در نظر گرفت.
جدول (3-1): تقسیمات روش تحقیق در پژوهش
نوع
تعریف
ویژگی تحقیق حاضر
معیار
نام
زمان
مطالعات مقطعی
شامل پژوهشهای کلی است که صرفاً در یک زمان(T) صورت می گیرد.
استفاده از اطلاعات سال1392شرکت بین المللی خلیج فارس
کاربرد
مطالعات کاربردی
تحقیقات کاربردی به منظور رفع مشکلی صورت می گیرد.
نتایج آن برای کمک به حل مشکلات یک بنگاه اقتصادی میتوان استفاده کرد. اجرا
پیمایشی
روشی است که در آن اعضای جامعه آماری به پرسش هایی در مورد موضوع مورد مطالعه تحقیق، پاسخ می دهند.
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت بین المللی خلیج فارس)
منبع: یافته‌های تحقیق 3-3- متغیرهای پژوهش
متغیرهای موجود در تحقیق به دو نوع وابسته و مستقل تقسیم میشوند. متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را میپذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر(متغیر وابسته) مشاهده شود در اینجا متغیرهای تحقیق عبارتند منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تولید دانش، کسب دانش، تسهیم و توزیع دانش، بکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش و در نهایت مدیریت دانش. با این توضیح تمامی متغیرهای منابع انسانی، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، تولید دانش، کسب دانش، تسهیم و توزیع دانش، بکارگیری دانش و دخیرهسازی دانش متغیرهای مستقل و مدیریت دانش متغیر وابسته میباشد.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد(سرمد و دیگران 1386). جامعه آماری این تحقیق, کلیه کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس می باشند .
جدول (3-2): تعداد جامعه آماری
گروه
تعداد جامعه (نفر) دیپلم
47 فوق دیپلم
39 کارشناس
23 کارشناس ارشد
12 دکتری
2 جمع
123
منبع: یافته‌های تحقیق 3-5- نمونه آماری
نمونه، مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد را نمونه گویند(آذر، مؤمنی،1381، ج6:1).
نمونه گیری ابزاری تحقیقی است و آن را می‌توان جزئی از روش تحقیق تلقی کرد که کار را تسهیل می‌کند از آنجایی که جامعه آماری در این تحقیق محدود است به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده کردیم. از انجا که تعداد حجم جامعه 190 نفر بود با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه 123 نفر مشخص شد. 3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها
بطور معمول 4 ابزار عمده برای جمع آوری داده ها وجود دارند. هریک از این ابزارها خود انواعی دارند که کاربردهای ویژه ای برای تحقیقات خاص دارند. این ابزارها عبارتند از:
1- بررسی اسناد و مدارک
داده هایی که در تحقیق بکار برده می شوند ممکن است اولیه یا ثانویه باشند. داده های اولیه را پژوهشگر به صورت دست اول(از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست می آورد) داده های ثانویه از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می آیند. این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند تولید شده و وجود دارند.
منابع این داده ها را می توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:
الف) داده های موجود در اسناد تحقیقات گذشته
ب) مدارک و اسناد موجود در سوابق پرونده های صدور و خسارت
ج) آمارهای رسمی: آن دسته داده هایی که توسط مراکز آمار دولتی تهیه و منتشر می شود مانند سالنامه آماری استانداری، فصلنامه های شرکت بیمه
د) آمارهای غیررسمی: برخی اعتقاد دارند بعضی از آمارها به دلیل جهت گیری های خاصی که وجود دارد به آماره ای غیررسمی نیز باید توجه نمود.
2- مشاهده
عبارت است از شناسایی، نامگذاری، مقایسه، توصیف و ثبت آنچه روی می دهد.
3- مصاحبه
شیوه ای که در آن فرد پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند و از این طریق به ارزیابی عمیق ادراک ها، نگرش ها و علایق او می پردازد. 4- پرسشنامه
پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می‌شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید .
در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات مورد بحث قرار گرفت، پرسشنامه ای محقق ساخته که حاوی فعالیت های مورد نظر تحقیق بوده تهیه و در بین افراد نمونه توزیع می شود.
و نظرشان نسبت به متغیرها سنجیده می‌شود. . برای تهیه پرسشنامه، ابتدا متغیرهای درون تحقیق را عملیاتی کرده و پس از مشخص کردن سازه های هر متغیر، سؤالاتی در ارتباط با هر سازه تهیه و در طیف لیکرت گردآوری شد و بعد از تأیید اساتید مربوطه، به تعداد نمونه مشخص شده تهیه و توزیع گردید. پرسشنامه مذکور از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن مشخصات دموگرافیک از جمله جنسیت و سطح تحصیلات افراد نمونه را در بر میگیرد و بخش دوم تعدادی سؤال در ارتباط با متغیرهای درون تحقیق است در این پژوهش نیز ،ابزار اندازه گیری پرسشنامه بسته است که در آن 40سوال طرح گردیده است و سوالات بر اساس طیف 5درجه ای لیکرت63 طرح ریزی گردیده است.این پرسشنامه در پیوست آورده شده است .
. باتوجه به اینکه تعداد نمونه 123 نفر بود به تعداد123 پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمعآوری برای تحلیل آماری از دادههای آن استفاده خواهد شد. جدول(3-3)صفات کیفی وارزشهای عددی گزینه های پرسشنامه
طیف کلی
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
ارزش عددی
1
2
3
4
5 3-7- روایی
مقصود این است که آیا ابزار اندازه گیری موردنظر می تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (ثرندایک64 1982 ؛ ترجمه هومن، 1376).
در حقیقت پرسشنامه ای که همه وجوه مورد تحقیق را دربرنگیرد دارای روایی مطلوبی نیست. نظر کارشناسان می تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه گیری باشد، به همین منظور برای اینکه پرسشنامه این پژوهش روایی لازم را داشته باشد، سوال هایی که در این پرسشنامه طرح می گردد در اختیار متخصصین شرکت قرار گرفته تا در مورد مناسب یا نامناسب بودن سوالات در ارتباط با اهداف و سوالات تحقیق نظر دهند و پس از اعمال نظرات کارشناسان و اصلاحات لازم، پرسشنامه نهایی طراحی گردیده است.
شایان ذکر است با توجه به بررسی تحقیقات و سوابق پیرامون موضوع تحقیق و باتوجه به اینکه شاخصهای این پژوهش دارای پشتوانه علمی لازم میباشد، لذا میتوان گفت پرسشنامه طراحی شده روایی لازم را دارا میباشد. 3-8- پایایی
برای اندازه گیری میزان پایایی پرسشنامه ، از آلفای کرونباخ بعنوان ملاکی برای تعیین میزان پایایی استفاده گردید.
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *