دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اندازه گیری محافظه کاری، محافظه کاری حسابداری

امکان اندازه گیری اثرات برخی از عوامل نظیر عوامل سیاسی،فرهنگی و اجتماعی که مسلما بر شاخص محافظه کاری حسابداری اثر گذار هستند،برای محقق امکان پذیر نبوده است. [do_widget id=kl-erq-2]
5-4- پیشنهادات
در این قسمت با استفاده از نتایج و یافته های تحقیق به منظور انتقال تجارب کسب شده طی این تحقیق که اساسا بر پایه آشنایی با تحقیقات مرتبط اخیر درخارج از ایران به دست آمده است پیشنهاداتی ارائه می شود. این پیشنهادات در قالب دو بخش پیشنهاد بر خاسته از تحقیق و پیشنهاد برای تحقیقات آتی بیان می شود.
5-4-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق
اگر چه نتایج این تحقیق حاکی از آن است که محافظه کاری با بحران مالیرابطه مستقیم و معنی داری دارند اما ممکن است با استفاده از دیگر معیار های محافظه کاری به نتایج مختلفی دست یابیم.همچنین در تحلیل های آماری که با استفاده از نرم افزار Spssانجام شده بود این نرم افزار برای تحلیل داده های تابلویی،که در بیشتر تحقیقات از آنها استفاده می شود بسیار مناسب و تواناست.
5-4-2 – پیشنهاد برای تحقیقات آتی
1-بررسی شود آیا مدلی که این تحقیق برای محاسبه ریسک ورشکستگی استفاده نموده است یعنی مدل آلتمن، نتایج یکسانی با سایر مدلها خواهد داشت یا خیر؟
2-رابطه میان مالیات و محافظه کاری حسابداری، آزمون قرار گیرد.
3-بررسی تطبیقی محافظه کاری حسابداری در شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای سهامی عام با مالکیت دولتی و غیر دولتی .
4-بررسی نقش و رابطه محافظه کاری حسابداری در پیش بینی سود هر سهم
منابع ومآخذ
فهرست منابع و مآخذ(فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده :
منابع فارسی:
1-ادهم ذاکر (1386)، رابطه بین محافظه کاری حسابداری، بازده سهام و کیفیت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
2-ابراهیم کردلر علی، علیرضا شهریاری(1388)”بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری(فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران”بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره57،صص16-3.
3-بنی مهد، بهمن(1385) تبیین و ارائه الگوی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری رساله دکتری رشته حسابداری، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
4- بنی مهد بهمن و تهمینه باغبانی(1388) اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها.
5- دکتر بهمن بنی مهد(1390) مجله پژوهش های مدیریت – اثر محافظه کاری بر بدهی
6- رضا زاده جواد و آزاد عبداله(1387) رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، فصل نامه بررسی های حسابداریو حسابرسی، شماره 54
7- راهنمای رودپشتی فریدون، راضیه علی خانی و مهدی مران جوری(1388) بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 59
8- شباهنگ، رضا(1386) تئوری های حسابداری جلد اول، انتشارات سازمان حسابرسی
9- طبیبی، ملکی، دلگشایی، تدوین پایان نامه، رساله، طراحج پژوهشی و مقاله علمی، تهران، نشر دیبا
10- کرمی غلام رضا و حامد عمرانی(1389) تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت
11- مهرانی کاوه، جلال وافی ثانی و محمد حلاج (1389) رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
]]>