دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

ایمان، مذهبی، انتفاعی، ,، رسالت، هایشان

با نام « خواهران ارسولین » شناخته شده در سال 1727م ، شروع به ایجاد یتیم خانه و خانه های خیابانی در نیواورلئان کرد ( Anderson , G. 2003 ) . عمل معامله به مثل و مراقبت از کسانی که از قوم ، قبیله ، اقوام و خانواده خویش جا مانده اند به کارهای بشر دوستانه بسیار شبیه است و به قبیله های پیش از خط در آفریقا و آمریکای شمالی بر می گردد . بر مبنای این مفهوم ، اعضای جامعه به افرادی که نیازهای درمانی ، جسمی یا عاطفی داشتند با کمک کردن به آن ها و دریافت چیزی در ازای آن ، یاری می داده اند . رشد سازمان های ایمان محور در آمریکا با نخستین مستعمره های نیوانگلند140 آغاز شد. جان وینتروپ141 حاکم مستعمره ماساچوست در دهه 1600م ، به مستعمره نشینان گفت که تنها راهی که آن ها می توانند پیشرفت کنند این است که با هم کار کنند و با هم رنج ببرند . همیشه قبل از خود به فکر اجتماع و کمیته های خود باشند . چیزی که او در پی تشریح آن بود ، نیاز مردم برای انجام اقدامات داوطلیانه برای کالای عمومی بود، که کاملاً با تعریف کارهای بشر دوستانه مطابقت دارد . البته ، انگیزش و پاداش برای چنین رفتاری در اعتقادات مذهبی جامعه ریشه دارد . تینمن142 ( 2000 ) بیان می کند که درجوامع استعماری نخستین ، شبکه هایی رسمی از دوستان و خانواده ابزاری ابتدایی برای مراقبت از بیماران و تهیدستان بودند (,34 (Jeavons, 1998.
اگرچه در مستعمرات فعالیت نمونه های از گروه های مذهبی ، بطور خاص ،جهت کمک به افراد ناتوان رایج بوده است ، اما تا اواسط قرن نوزدهم تعدادشان قابل ملاحظه نبوده است (2000 ,13 . (Thienmann , در این دوران ، آمریکا شروع به صنعتی سازی نمود ، که در نتیجه شهر ها به سرعت گسترش پیدا کردند و به مهاجرت شمار زیادی از مردم ، هم از مناطق روستایی و هم از دیگر گشور ها برای کار در صنایع منجرگردید (,17 (Jeavons, H. 1998. انواع زیادی از سازمان ها در این دوران شکل گرفت ، از جمله باشگاه مردان جوان آمریکا و سپاه رستگاری143 (,16 (Thienmann , R, 2000. با این حال ، تا این زمان، دولت های زیادی با کمبود اختیار قانونی برای ساخت کشور ها وتقویت اعتماد مواجه هستند . یعنی ساز مان هایی که قبل از اواخر قرن نوزدهم شکل گرفتند ،به عنوان شرکت های غیر انتفاعی ، آن گونه که امروزه وجود دارد ، شناخته نمی شدند (,12 (Jeavons, H. 1998 .
این وضعیت ادامه داشت تا در ثلث پایانی قرن نوز دهم ، آندرو کارنگی144 مفهوم مدرن کار های بشر دوستانه علمی را مطرح ساخت . کارنگی ،که تاجری ثروتمند بود ، در مورد جامعه دیدگاهش را بر اساس مفاهیم کمی ، مانند اثر بخشی و بهره وری که سبب موفقیت های زیادی در کسب و کار ش شده بود ، مطرح نمود. او بر این باور بود که ارزش سرمایه گذاری های خیر خواهانه باید ازنظر اثر بخشی قابل سنجش و اندازه گیری شود . ایده های کارنگی با اقبال گسترده جامعه مواجه شد اما هال145 (1990) چگونگی کار های بشر دوستانه علمی کشیش ها( خیر خواهانه مسیحی) را به این دلیل که این کمک ها با ارایه خدمات صرفاً اقتصادی فاصله زیادی دارد ، مردود شمارد . این تنش هنوز هم در بحث کمک های خیریه وجود دارد که گهگاه با عبارت « اختلافات ریشه دار میان کار های بشر دوستانه علمی و مذهبی »بیان می شود (,22 (Hall ,P.D. 1990. پس از جنگ جهانی دوم ،یک فرض پیشرفته از مسئولیت های رفاه اجتماعی دولت وجود داشت ، اما مشارکت نکردن یا مشارکت ناچیزی ، بین دولت و سازمان های غیر انتفاعی ، به عنوان بنگاه های قراردادی متقابل ، وجود داشت (,14 (Thienmann , R, 2000 . این وضعیت ادامه داشت تا زمانی که اصلاحیه قانون امنیت اجتماعی146 در سال1967م ، در آمریکا تصویب شد که در آن بر افزایش ارتباطات با سازمان های غیر انتفاعی تاکید می شد . این قانون به خصوص دولت ها را برای توافق با سازمان های خصوصی برای خرید خدمت آنان ترغیب کرد ، چنان که تینمن بیان می دارد ، روابط میان دولت مرکزی و سازمان های خدمات اجتماعی غیر انتفاعی ، شامل سازمان های ایمان محور را تغییر داد . این کار مشترک بین حکومت و سازمان های غیر انتفاعی تقاضا برای اثر بخشی و کارایی را افزایش داد و به حذف دو باره کاری ، هدر رفت منابع و همپوشانی ها منجر شد. دهه 1980م ، در آمریکا مصادف با افزایش بی خانمان ها ،گرسنگی و فقر بود . در پاسخ ،کلیسا های اصلی برای غذا دادن به گرسنکان خانه دادن به بی خانمان ها ، و فراهم آوردن انواع مختلف کمک ها در یک مسیر ساده و بی تشریفات رشد کرد (,16 (Thienmann , R, 2000 .
حمایت مالی حکومت فدرال از برنامه های اجتماعی ، در میانه های دهه 1990، سبب تشویق و فعال تر شدن کلیسا ها ، سا زمان های مردمی ، و آژانس های غیر انتفاعی خدمات اجتماعی گردید (,11 White ,R. 1996 ) . در دهه 1990م و دو سال اول قرن21 سازمان های ایمان محور گسترش پیدا کردند 18) (Thienmann , R, 2000 .
از دیدگاه فارنزلی147 (2001 ) حکومت های محلی و مرکزی در حال روی آوردن به سازمان های غیر انتفاعی مذهبی برای ارایه خدمات اجتماعی و هدایت توسعه جامعه به سمت هزاره جدید هستند . در قرن حاضر یکی از پارادایم های حاکم بر مدیریت دولت ها ، مدیریت دولتی نوین است از این رو تمایل فزاینده- ای برای واگذاری وظایف دولتی به سایر سازمان های غیر دولتی وجود دارد . رویکرد این پارادایم ، به کوچک سازی و نتیجه محوری باعث شده تا بهره گیری از ظرفیت های سازمان های غیر دولتی و به خصوص ایمان محور ، بیش از پیش ضروری جلوه کند .
4-2 نقش و کارکردهای اصلی سازمان های ایمان محور محله ای در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری :
(The main role and fanctions of neighborhood faith- based organizat ions in the management and sustainable development of urban neighborhood ) :
دربیان ویژگی های سازمان های ایمان محور ، میلو فسکی و سینان148 (1997) ویژگی های خاصی را که به تمایز سازمان ایمان محور از دیگر سازمان های جامعه مدنی کمک می کنند ، شناسایی می کنند :
1. آنها به نیاز مردم در جوامعشان رسید گی می کنند ، اما به طور هم زمان انواع مختلفی از اهداف را علاوه بر وظایف ویژه در حوزه خدمات اجتماعی ارایه می دهند .
2. بیشتر این سازمان هارسالت به هم پیوسته « شهادت دادن » به احیای سنت ایمان را دارا هستند .
3. چون فرایند خدمات بر اعتبار معنوی ، ارتباط عاطفی و شکل گیری جامعه تأکید می کند ، به کار گیری سنجه های عینی که از سوی سازمان های حکومتی وحرفه ای به کار برده می شود ، کار دشواری می شود .
4. سازمان های ایمان محور لزومأ در جستجوی رشد و قبضه « بازار » نیستند . یا دارای ارزش های هستند که صراحتأ با حمایت های مالی گروه های دینی اختلاف دارند ، ممکن است رسالت پروژه را از بین ببرد .
5. اگر چه برخی سازمان های ایمان محور تمامأ با ارزش های دینی سر و کار ندارند و در بسیاری موارد این سازمان ها در ساختار ، اهداف و جهت گیری خودشان از سازمان هایی که حمایت های مالی غیر دینی (سکولار ) دریافت می کنند، غیر قابل تمایز هستند ، اما هنوز محتمل است که به دو ندا پاسخ دهند : ندای بقای سازمانی و ندای اختیار معنوی بالاتر .
گروه های ایمان محور به سختی می کوشند به گونه ای ارزش ها و سنت هایشان را سازمان دهی کنند تا بر مبنای ایمان دینی پایه ریزی شوند ..(Warren & wood , 2001,14 ) وایت149 (1996) در مقایسه دیگری سه ویژگی متمایز کننده ابتدایی بین سازمان های ایمان محور و دیگر سازمان های مشابه را که ممکن است به صورت سازمانی یا به صورت شخصی مشاهده شده باشند ، مشخص می کند : اول سازمان ایمان محور همانند اعضایش خود رابه عنوان ایمان محور معرفی می کنند . سازمان ها با واژگان انجیلی – توحیدی خود را معرفی می کنند ، وافراد نیز انگیزه های مشارکتشان را انجیلی – توحیدی بیان می کنند . دوم ، به صورت فردی یا سازمانی ، مفاهیم پایه ای مهم در رسالت سازمانی به صورت توحیدی (قدرت ،اجتماع ،رسالت ) شکل می گیرد . سوم ، سنجه های ارزیابی و ارزشیابی دارای زیر مجموعه های خدا شناسانه است . او همچنین در تحقیقات خود ، هفت مفهوم پایه ای را که از طریق آن می توان ویژگی سازمان های ایمان محور اثر بخش را بر شمرد ، معرفی کرد :
1 .ایمان : از ذخیره ایمانی قدیمی ترین نهاد داخل شهر-کلیسا –استفاده می کنند .
2 .قدرت : در پی درک پیچیدگی های قدرت سیاسی و اقتصادی هستند و از قدرت مردم از یک موقعیت خداشناسانه منطقی برای رویارویی با نخبگان بومی تأثیر گذار استفاده می کنند .
3 .اجتماع : از نظر اعتقادی (خداشناسی) برای بهبود ابعاد چندگانه اجتماعشان بر انگیخته می شوند تا از آن طریق بتوانند به ایجاد وفاداری سازمانی واجتماعی وهمچنین به ظرفیت سازی برای افراد و نهاد های محلی برای پذیرش مسئولیت محیط هایشان بپردازند .
4 . رسالت : اهداف سازمانی شان را به عنوان دعوتی از جانب خداوند می دانند و نه فقط به عاملی برای انجام خوب کار .
5 . سازمان : دارای ساختار ها واهداف سازمانی مشخصی هستند که مشارکت را تشویق می کند .
6 . رهبری : رهبری خود را با استفاده از رهبران گروه های مذهبی ،سپاس از نقش کلیدی رهبران مراکز مذهبی ، با روش هایی که از نظر فرهنگی مناسب باشند ، بستر سازی می کنند .
7. شهرت : موفقیت هایشان را در معرض عموم قرار می دهند تا با اهرم قرار دادن آن به مشروعیت ، قدرت سیاسی ،کمک های دولتی ، منابع و اعضای جدید دست یابند .
ایباق ودیگران150 (2003) سازمان ها را بر اساس ویژگی های اهداف سازمانی ، منابع مالی ،اولویت های برنامه ای ، فرهنگ آژانس و فراهم کردن خدمات اجتماعی به سازمان های ایمان محور و سکولار تقسیم نموده اند . همان گونه که در ذیل نشان داده شده ، سازمان های ایمان محور با یک یا چند ویژگی ذیل مشخص می شوند :
1 . هویت : استفاده از جمله پردازی مذهبی در بیانیه رسالت و استفاده بیش از اندازه از نماد های مذهبی .
2 . تأمین منابع انسانی : تمایل آنها به تکیه نمودن بیشتر به داوطلبان یا کارکنان با پرداخت دستمزد ، یا افرادی با تعهدات مذهبی که به خاطر دلایل مذهبی به سمت کار بر انگیخته می شوند .
3 . منابع مالی : میزان پشتیبانی که آنها از فرقه ها و دیگر سازمان های مذهبی می گیرند .
4 . فرهنگ : تمایل طبیعی آنها به ارایه خدمات مذهبی به عنوان جز و بخشی از ارائه خدمات اجتماعی آنها.
5 . فعالیت های سازمانی : استفاده آنها از خبره بودن معنوی برای دستیابی به تصمیمات مدیریتی .

برینکرهاف ویژگی های هفت گانه ای را برای سازمان های ایمان محور موفق بر می شمارد :
1 . اینگونه سازمان ها پایه ایمانی دارند و بر روی رسالت خود متمرکز می شوند . به بیان دیگر ،ایمان علت وجودی آنها است و رسالت علت بقای آنها به حساب می آید . ایمان به آنها می گوید که « چه هستند » و رسالت برایشان روشن می سازد که « چه باید بکنند ».
2. این سازمان ها افراد داوطلبی دارند که نقش های کلیدی را با دانش وشایستگی پر می کنند . اشتیاق و علاقه تنها به سپردن کار به افراد منجر می شود .این که در این ساز مان ها پول داده نمی شود ، دلیل آن نیست که افراد نالایق استخدام شوند .
3 . این سازمان ها کارکنان ستادی دارند که از استعداد هایشان استفاده کرده و به دیگران نیز اجازه می دهند که از استعداد هایشان استفاده کنند .
4 . این سازمان ها توجه نزدیکی به بازارهای خود دارند و به بیان دیگر ، بازاریابی خوبی دارند .
5 . سازمان های ایمان محور موفق ، به « عالی بودن » کار ، چه در امور مالی و چه در برنامه ریزی راهبردی و چه در مدیریت منابع ، اهمیت می دهند .
6 . این سازمان ها انعطاف پذیری را در کنار ارزش ، ساختار ارزش می دانند .
7 . همچنین این سازمان ها برروی یک رشد مستمر و پایدار تمرکز دارند . .
سازمان های غیر انتفاعی مذهبی به طور سنتی در ادبیات عمومی غیر انتفاعی نادیده گرفته شده اند . تنها در ده سال گذشته یک دسته تحقیقات منظم انجام شده است . علاقه اخیر در خصوص سازمان های غیر انتفاعی مذهبی تا اندازه ای ، از تدارک قانون خیریه در قانون آشتی فرصت های کاری و مسئولیت شخصی در سال 1996م تأثیر پذیرفته ، است . این قانون ، گروه های ایمان محور را در رقابت برای دریافت بودجه دولتی تشویق می کند ، بی آن که شخصیت مذهبی آنها محدود شود) Ebaugh . &Pipes 2006,18 ) . چنان که مقیمی ( 1383 ) بیان می دارد: از جمله فعالیت هایی که برای رسیدن به اهداف خود در سازمان های مبتنی بر ایمان پیگیری می شود ، حمایت از خانواده های بی سرپرست به منظور توانمند سازی آن ها در زمینه های مختلف و شناسایی آن ها و جلب و جذب کمک های افراد خیر و نیکوکار و جمع آوری کمک تأمین هزینه ، تهیه جهیزیه ، بالا بردن امید در میان سالمندان و توجه و حمایت از سالمندان از طریق برآوردن نیاز های اجتماعی ، حمایت از بیماران کلیوی و سرطانی و اقشار آسیب پذیر ، زنان بی سرپرست جامعه ، خدمات آموزشی و تهیه نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند و مواردی دیگر از این دست است . این سازمان ها ، به مردم فقیر در مناطق محروم رسیدگی می کنند و به آنها یاری می رسانند . به علاوه ، از جمله اهداف این سازمان ها

]]>