اینترنتی، امنیت، اعتماد، ارتقایی، 0.05، نگران

0 Comments

ر خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند.
اما سطح معنی داری برای شاخص های “محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند” و “محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند” بزرگتر از مقدار خطای 0.05 است، فرض صفر رد نمی شود یعنی این شاخص ها بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار نیستند.
نتیجه: فرضیه دوم تحقیق تأیید می گردد.
3-2-8-3 رتبه بندی عناصر متغیر ویژگی های محصول
نتایج این آزمون برای بررسی یکسان بودن تأثیر عناصر متغیر ویژگی های محصول بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذیل است:


جدول 4-30 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر ویژگی های محصول
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
361. 204
3
0.000
266


با توجه به جدول شماره 4-12، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معنی داری 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر ویژگی های محصول از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر ویژگی های محصول همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. قابل ملاحظه است که شاخص “محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند” موثرترین شاخص بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان و “محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند” کم اثرترین شاخص است.


جدول 4-31 : رتبه بندی عناصر متغیر ویژگی های محصول
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
محصولاتی که نیاز به بررسی فیزیکی دارند، مناسبند
3.05
1
محصولاتی که نیاز به حس صدا دارند، مناسب نیستند
2.92
2
محصولاتی که نیاز به حس دیدن دارند، مناسب نیستند
2.17
3
محصولاتی که نیاز به حس بوییدن و چشیدن دارند، مناسبند
1.86
4
4-2-9 آزمون فرضیه سوم تحقیق
4-2-9-1 آزمون نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد
نتایج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است:


جدول شماره 4-32: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر امنیت و اعتماد
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معنی‌داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
امنیت و اعتماد
2.102
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
وب مکانی است امن برای ارائه اطلاعات مالی/ شخصی
4.713
.000
0.05
رد فرض صفر


خرید اینترنتی ایمن نیست
6.233
.000
0.05
رد فرض صفر


وب سایت ها نباید از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند مگر با اجازه خود شخص
4.390
.000
0.05
رد فرض صفر


من از فرستادن اطلاعات مالی/ شخصی خود احساس اطمینان دارم
3.409
.000
0.05
رد فرض صفر


معمولا وقتی وب سایت ها از من اطلاعات شخصی را می پرسند نگران می شوم
4.876
.000
0.05
رد فرض صفر


تجربه خرید بد از اینترنت اعتماد را کاهش می دهد
3.505
.000
0.05
رد فرض صفر


دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است
3.654
.000
0.05
رد فرض صفر


از طرفی چون سطح معنی داری برای متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های مربوطه کوچکتر از مقدار خطای 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد می شود و درنتیجه می توان بیان نمود که متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های مربوطه دارای توزیع نرمال نیستند.
در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد نشان داده شده است.

این مطلب را هم بخوانید :
3-، شهری، اجتماعی،، مسکن،، 5-، زندگی،

شکل 4-19: نمودار نرمال بودن متغیر امنیت و اعتماد


4-2-9-2 آزمون متغیر امنیت و اعتماد
با توجه به اینکه امنیت و اعتماد و شاخص های مربوطه هیچ یک دارای توزیع نرمال نیستند، از آزمون نسبت برای بررسی آنها استفاده می گردد. آزمون نسبت به شکل زیر بیان می شود:


تأثیر عامل امنیت و اعتماد بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل امنیت و اعتماد بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است


نتایج آزمون نسبت به شرح جدول ذیل است:


جدول شماره 4-33: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر امنیت و اعتماد
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
امنیت و اعتماد
3≥
9
.03
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
257
.97
 


کل
266
1.00
 


شاخصها
وب مکانی است امن برای ارائه اطلاعات مالی/ شخصی
3≥
33
.12
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
233
.88
 


کل
266
1.00
 


خرید اینترنتی ایمن نیست
3≥
34
.13
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
232
.87
 


کل
266
1.00
 


وب سایت ها نباید از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند مگر با اجازه خود شخص
3≥
91
.34
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
175
.66
 


کل
266
1.00
 


من از فرستادن اطلاعات مالی/ شخصی خود احساس اطمینان دارم
3≥
102
.38
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
164
.62
 


کل
266
1.00
 


معمولاً وقتی وب سایت ها از من اطلاعات شخصی را می پرسند نگران می شوم
3≥
30
.11
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
236
.89
 


کل
266
1.00
 


تجربه خرید بد از اینترنت اعتماد را کاهش می دهد
3≥
73
.27
0.000
0.05
رد فرض صفر


3
193
.73
 


کل
266
1.00
 


دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است
3≥
158
.59
0.999
0.05
عدم رد فرض صفر


3
108
.41
 


کل
266
1.00
 


همانطور که در جدول 4-15 دیده می شود، چون سطح معنی داری برای متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های آن جز شاخص “دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است” کوچکتر از مقدار خطای 0.05 است، فرض صفر رد می شود یعنی متغیر امنیت و اعتماد و شاخص های آن بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار هستند. اما شاخص “دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است” بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار نیست.
نتیجه: فرضیه سوم تحقیق تأیید می گردد.


4-2-9-3 رتبه بندی عناصر متغیر امنیت و اعتماد
نتایج این آزمون برای بررسی یکسان بودن تأثیر عناصر متغیر امنیت و اعتماد بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذیل است:


جدول 4-34 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر امنیت و اعتماد
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
334.471
6
0.000
266
با توجه به جدول شماره 4-16، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معنی داری 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر امنیت و اعتماد از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر امنیت و اعتماد همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. قابل ملاحظه است که شاخص “خرید اینترنتی ایمن نیست” موثرترین شاخص بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان و “دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است” کم اثرترین شاخص است.
جدول 4-35 : رتبه بندی عناصر متغیر امنیت و اعتماد
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
خرید اینترنتی ایمن نیست
5.07
1
معمولا وقتی وب سایت ها از من اطلاعات شخصی را می پرسند نگران می شوم
4.75
2
وب مکانی است امن برای ارائه اطلاعات مالی/ شخصی
4.64
3
تجربه خرید بد از اینترنت اعتماد را کاهش می دهد
4.02
4
من از فرستادن اطلاعات مالی/ شخصی خود احساس اطمینان دارم
3.48
5
وب سایت ها نباید از اطلاعات شخصی افراد استفاده کنند مگر با اجازه خود شخص
3.40
6
دادن اطلاعات شخصی به وب سایت های متعدد نگران کننده است
2.65
7
4-2-10 آزمون فرضیه چهارم تحقیق
4-2-10-1 آزمون نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی
نتایج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است:

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله با موضوععنوان نوشته :

جدول شماره 4-36: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر پیشنهادات ارتقایی
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
پیشنهادات ارتقایی
2.345
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
بازاریابی اینترنتی،پیشنهادات بیشتری جهت افزایش فروش فراهم می نماید
3.183
.000
0.05
رد فرض صفر


پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، خلاقانه و سرگرم کننده تر است
5.062
.000
0.05
رد فرض صفر


پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، جذاب و قابل توجه است
4.137
.000
0.05
رد فرض صفر


پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، برای مشتری قانع کننده است
5.528
.000
0.05
رد فرض صفر


چون سطح معنی داری برای متغیر پیشنهادات ارتقایی و شاخص های آن کوچکتر از مقدار خطای 0.05 است، فرض صفر در سطح معنی داری 0.05 رد می شود و درنتیجه می توان بیان نمود که متغیر پیشنهادات ارتقایی و شاخص های آن دارای توزیع نرمال نیستند.
در نمودار زیر عدم نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی نشان داده شده است.


شکل 4-20: نمودار نرمال بودن متغیر پیشنهادات ارتقایی


4-2-10-2 آزمون متغیر پیشنهادات ارتقایی
با توجه به اینکه متغیر پیشنهادات ارتقایی و شاخص های آن دارای توزیع نرمال نیستند برای آزمون آن از آزمون آماری ناپارامتری نسبت استفاده می شود. آزمون نسبت به شکل زیر بیان می شود نتایج آزمون نسبت به شرح جدول 4-19 است:


تأثیر عامل پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان در حد متوسط است
تأثیر عامل پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان بیش از حد متوسط است


جدول شماره 4-37: نتایج آزمون نسبت شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی
متغیرها و شاخص ها
طبقه
تعداد مشاهده شده
احتمال مشاهده شده
سطح معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
پیشنهادات ارتقایی
3≥
162
.61
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر

این مطلب را هم بخوانید :
تسلیحات، نظامی، خلیج، سپر، متعارف، جزیرهتحقیقی با کلمه کلیدی:مقاله با کلمات کلیدی:

3
104
.39
 


کل
266
1.00
 


شاخصها
بازاریابی اینترنتی،پیشنهادات بیشتری جهت افزایش فروش فراهم می نماید
3≥
197
.74
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر


3
69
.26
 


کل
266
1.00
 


پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، خلاقانه و سرگرم کننده تر است
3≥
202
.76
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر


3
64
.24
 


کل
266
1.00
 


پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،جذاب و قابل توجه است
3≥
174
.65
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر


3
92
.35
 


کل
266
1.00
 


پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،برای مشتری قانع کننده است
3≥
229
.86
1.000
0.05
عدم رد فرض صفر


3
37
.14
 


کل
266
1.00
 


همانطور که در جدول 4-19 دیده می شود، چون سطح معنی داری برای متغیر پیشنهادات ارتقایی و تمام شاخص های آن بزرگتر از مقدار خطای 0.05 است، فرض صفر رد نمی شود یعنی این شاخص ها بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار نیست.
نتیجه: فرضیه چهارم تحقیق رد می گردد.
4-2-10-3 رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی
نتایج این آزمون برای بررسی یکسان بودن تأثیر عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی بر رفتار خرید اینترنتی مشتریان به شرح ذیل است:


جدول 4-38 : نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی
کای دو
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد
22.740
3
0.000
266


با توجه به جدول شماره 4-20، آماره‌ کای دو و سطح معناداری محاسبه ‌شده نشان می‌دهد فرض H0 در سطح معنی داری 0.05 رد می‌گردد و می‌توان گفت بین عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی از نظر تأثیرگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. هر یک از شاخص های متغیر پیشنهادات ارتقایی همراه با میانگین رتبه ای آنها در جدول ذیل نشان داده شده اند. “پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،جذاب و قابل توجه است” بالاترین رتبه و “پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،برای مشتری قانع کننده است”‌ پایین ترین رتبه را دارا است.


جدول 4-39 : رتبه بندی عناصر متغیر پیشنهادات ارتقایی
شاخص
میانگین رتبه‌ای
رتبه
پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،جذاب و قابل توجه است
2.70
1
پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت، خلاقانه و سرگرم کننده تر است
2.59
2
بازاریابی اینترنتی،پیشنهادات بیشتری جهت افزایش فروش فراهم می نماید
2.41
3
پیشنهادات جهت افزایش فروش در اینترنت،برای مشتری قانع کننده است
2.30
4


4-2-11 آزمون فرضیه پنجم تحقیق
4-2-11-1 آزمون نرمال بودن متغیر قیمت
نتایج آزمون نرمال بودن به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است:


جدول شماره 4-40: نتایج آزمون نرمال بودنمتغیر قیمت
متغیرها و شاخص ها
مقدار آماره
سطح
معنی داری
مقدار خطا
نتیجه آزمون
متغیر
قیمت
2.622
.000
0.05
رد فرض صفر
شاخصها
خرید اینترنتی ارزان تر از خرید فروشگاهی است
5.295
.000
0.05
رد فرض صفر


مقایسه قیمت محصولات با سایر رقبا در اینترنت سریع است
5.373
.000
0.05
رد فرض صفر


خرید اینترنتی باعث دریافت تخفیفات زیاد می شود
7.571
.000
0.05
رد فرض صفر


اعتماد مشتریان به قیمت در اینترنت، بر دفعات خرید محصولات موثر است
5.818
.000
0.05
رد فرض صفر


]]>