دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ

[do_widget id=kl-erq-2]

46
توکیو
10
برلین
39
ملبورن
9
آتن
32
سئول
5
بوداپست
30
هلسینکی
4
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد، ارﻗﺎم اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣلاﺣﻈﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ، ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﺬا ﺑﻪ دلاﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮق داده و از آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ مالی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ روی آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﮐلان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اشاره ﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻗلاﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺪارک ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺑﻪ دلاﯾﻞذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻋﻄﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﮐﺸﻮر، ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﮐلان ﺷﻬﺮﻫﺎ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯽالاﺻﻮل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ اﻗلام ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎﻣلاً ﺗﻮﺟﯿﻪ دارد و درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؛ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺪار ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
2-5-1-8- اﺳﺘﻘﺮاض و ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﺳﺘﻘﺮاض از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻬﯿﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﻫﺎ از دﯾﮕﺮ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒلا ً ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻋﻮارض و ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻤﮏﻫﺎ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود. دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊﺗﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی را در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ درآﻣﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻄﺢ ﺑﺎلای ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﺎر دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﺤﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری ازﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻓﻌﺎلاﻧﺪ، ﺑﺠﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ درآﻣﺪ ﺑﺮای دوﻟﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺸﮑلات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺑﺨﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه دﯾﮕﺮی را در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮ در ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق، آب و ﺗﻠﻔﻦ، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿلاب و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ استقراض ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روشﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
2-5-1-9- ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در اﯾﻦ روش ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮدﻣﻨﺪی و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ دارای ﻣﻮاﻓﻘﯿﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻮاﻫﺪ دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ میﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻄﻮر ﺧلاﺻﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در ﮐﺎراﯾﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. روشﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮاض و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد:
-ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ؛
-اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ؛
]]>