دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بازده مورد انتظار، برنامه های توسعه

[do_widget id=kl-erq-2]

آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری روشهای حسابداری متفاوت با روش های پذیرفته شده.
آثار با اهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر.
اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و واحد انتفاعی مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداری بکار گرفته شده در گزارشهای مالی واحد مزبور.
2-3-5-5 گزارش هیأت مدیره
صورتهای مالی اساسی همراه با یادداشتها، خلاصه ها، جداول و صورت های مکمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعآً گزارش مالی را تشکیل می دهد، کلیه اطلاعات مالی مربوط و با اهمیت باید در گزارش مالی منعکس و افشا شود. اما انواع معینی از اطلاعات را می توان از طریق گزارش هیأت مدیره که بخشی از گزارش سالانه واحدهای انتفاعی است ارائه کرد. این گونه اطلاعات اضافی شامل موارد زیر است:
رویدادها و تغییرات غیرمالی طی سال که موثر بر عملیات واحد انتفاعی است.
پیش بینی های مربوط به آینده صنعت و اقتصاد و نقش واحد انتفاعی در ارتباط با آن.
برنامه های توسعه و تغییر در عملیات دوره های آتی.
میزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمایه ای جاری و آتی و کوششهای تحقیقاتی (همان منبع، ص 171-170).
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات 
اصولاً، به سبب مفهوم انصاف در توزیع، که بیشتر دارای بار مساوات و برابری است، اصل «رعایت انصاف در افشای اطلاعات» مستلزم گسترش دادن سیستم افشای اطلاعات حسابداری (به روش متعارف) است تا علاوه بر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان که در امور سازمان دارای منافع و حقوق اصلی هستند، منافع سایر گروه های ذینفع نیز تضمین شود. تکیه بر رعایت انصاف به صورت متعارف در اجرای اصول پذیرفته شده حسابداری و در راستای ارائه اطلاعات موجب بروز برخی از محدودیت ها و بی انصافی در ارائه گزارشها و افشای اطلاعات شده است. برای حل چنین مسئله ای در ارائه گزارش ها و افشای اطلاعات چند پیشنهاد ارائه شده است که در ادامه بصورت اجمالی مورد بحث قرار می گیرند (ریاحی بلکویی، 1381).
2-4-1 پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
بدفورد (1973) برای تسهیل در امر حل مسائلی که در رابطه با نظریه «رعایت انصاف» در حسابداری بروز می کنند، پیشنهاد کرد که دامنه افشای اطلاعات حسابداری گسترش یابد. بدفورد پیشنهاد کرد، به جای این که تنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری، به عنوان تنها روش سنجش و اندازه گیری، تکیه شود، ابزارها یا روش هایی ارائه گردد تا بدان وسیله اطلاعاتی سودمندتر به تصمیم گیرندگان و مدیریت ارائه شود. گسترش دادن دامنه افشای اطلاعات حسابداری مستلزم گسترش دادن وی‍‍ژگیهای افشای اطلاعات است که در زیر برشمرده می شود (بدفورد، 1973):
گسترش دادن محدوده استفاده کنندگان
گسترش دادن حوزه استفاده کنندگان
گسترش دادن شیوه های سنجش و اندازه گیری.
بالا بردن کیفیت اطلاعاتی که افشا می شود.
افزایش راه ها و روش های افشای اطلاعات.
2-4-2 تئوری لِو
لِو (1988) سیاست مبتنی بر برابری وکارایی سیاست ها و خط مشی های حسابداری ارائه کرد. لِو چنین استدلال کرد که برای پیشرفت در زمینه توجه نمودن به مسئله اساسی سیاست ها و خط مشی های حسابداری باید به صورتی آشکار توجه سیاست گذاران را معطوف این مسئله کرد (مقصود از برابری این است که در بازار سرمایه همه با هم برابرند). این برابری در قالب وجود فرصت یکسان با اطلاعات متقارن برای همه سرمایه گذاران به نمایش گذاشته می شود. در این راستا باید اطلاعات و بازده مورد انتظار (پس از در نظر گرفتن ریسک) به صورت یکسان به همه سرمایه گذاران داده شود و بازار با یک چشم به همه آنها نگاه کند. به طور کلی، به نفع سرمایه گذاران آگاه است که منافع سرمایه گذاران ناآگاه را تأمین کنند. این استاندارد ایجاب می کند که اطلاعات متقارن، به طور دایم، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن گردد و برای سیاست گذاران حسابداری شاخصی عملیاتی و نسبتاٌ ساده ارائه نماید که از نظر افشای اطلاعات منافع عموم را تامین کنند. در واقع این مفهوم بر پایه یک اصل بسیار معروف، در سیاست عمومی، قرار گرفته است و آن توزیع مجدد ثروت می باشد (لِو، 1988).
2-4-3 دیدگاه گ آ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
سیاست گزارشگری مالی شرکت، از نظر به کار بردن ابزار جمعی، با مسئله هایی روبرو است؛ ابزاری که بر فرآیند تخصیص منابع برای تولید و مصرف اطلاعات اثر می گذارند. از نظر اخلاقی این پرسش مطرح است که فرایند سیاست گذاری باید بر پایه چه رهنمودی قرار گیرد و در راستای تأمین منافع چه گروهی قرار داشته باشد؟ دو راه یا گزینه وجود دارد. راه نخست این است که تدوین کننده استاندارد ارتباطی یکسان با منافع همه افراد داشته باشد. با توجه به اصل بیطرفی باید استانداردهایی را ارائه کرد که رفاه اجتماعی به حداکثر برسد. راه دوم این است که به منافع یک گروه از مصرف کنندگان اولویت داد و برای آنها مزیت قایل شد. این گروه نمی تواند کسی جز گروه مصرف کننده باشد. بنابراین در گزینه یا راه دوم سیاست گزارشگری حسابداری بر پایه این رهنمود قرار می گیرد که منافع استفاده کنندگان را تأمین نماید. گ آ (1986) درباره تدوین اصل الویت بخشیدن به منافع استفاده کننده (از دیدگاه منطقی) تحقیق کرد و پایه تحقیق خود را بر پایه اقداماتی گذاشت که در زمینه اصول اخلاقی و فلسفه سیاسی و اجتماعی به عمل آمده بود و در آنها انسان به عنوان یک تصمیم گیرنده عمل می کرد و نیز اصول حاکم بر رفتار فرد و گروه نتیجه تصمیم های بخردانه بود (گ آ، 1986). < br />2-4-4 دستاوردهای کمیته جنکینز
در 1991 انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای بهبود گزارشگری مالی برون سازمانی «کمیته ویژه گزارشگری مالی یا کمیته جنکینز» را تشکیل داد. کمیته مزبور دارای مسئولیت های زیر بود:
]]>