دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

باغبانی، باغبان، حقوق، قرارداد، درختان، مثمر

اینگونه حقوق را قابل نقل و انتقال می دانند به طور مثال در برخی از مناطق در زمان نقل و انتقال ، مبلغی تحت عنوان حق پذیره به مالک پرداخت و رضایت وی جلب می شود . ( چیزی شبیه حق مالکانه در سرقفلی ) 335
بنابراین به عقیده اکثریت قضات دادگستری ، حقوق ناشی از قراردادهای باغبانی مانند سایر حقوق دیگر قابلیت نقل وانتقال را چه به صورت ارادی و چه به صورت قهری دارا می باشند ، به طور مثال در برخی از آرا چنین آمده است : « حق آب و گل ، حق زارعانه ، حق اولویت در کشت و سایر حقوق مشابه قابل انتقال به موجب عقد صلح است . » 336و یا : « حق زارعانه با فوت زارع به ورثه منتقل می شود .» 337
بنابراین مالک می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت همه وراث باغبان فوت شده ، بهره مالکانه خود را مربوط به سالهای قبل را مطالبه کند .
5- نحوه انتزاع ید باغبان و پایان قرارداد
به طور کلی در قرارداد باغبانی بعد از انقضای قرارداد ، مالک می تواند انتزاع ید باغبان را از باغ تصرفی بخواهد . در این خصوص در رویه قضائی ، تقاضای مالک جهت تخلیه ملک را از ید باغبان ، علی رغم زحمات و اقداماتی که باغبان جهت آبادانی و احیاء باغ متحمل شده است ، موجه و قابل قبول دانسته و آن را می پذیرد ، به نحوی که اقدامات باغبان به منظور احیاء اراضی و غرس اشجار در ملک انجام شده را به نیابت از سوی مالک دانسته و آنها را موجد حقی برای باغبان نمی دانند . 338
البته برخی از دادگاه ها دو فرض را در این خصوص درنظر می گیرند . اول اینکه باغبان در مدت باغبانی ، عواید و بهره خود را دریافت نموده است که در این صورت ، مطابق رویه فوق الذکر ، اقدام خواهد شد اما اگر وی ، حق و حقوق خود را دریافت ننموده باشد ، در اینجا دسته ای از محاکم معتقد هستند که مالک می تواند با تادیه حقوق و عواید باغبانی ، باغبان را ملزم به تخلیه باغ تصرفی نماید . 339
باتوجه به مواردی که فوقاً تشریح گردید به نظر می رسد در رویه قضائی شرایطی که حقوق باغبانی به عامل تعلق می گیرد عبارت است از : الف ) طرف قرارداد به عنوان مالک باید به هرنحو ، حداقل جواز تصرف در درختان باغ و واگذاری آن را داشته باشد ب) منشاء تصرفات عامل نیز باید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانون باشد تا حقوق باغبانی برای وی به خاطر احداث اعیانی تقویم و تعیین شود ج ) باغبان باید با به کار انداختن نیروی فکر و بازوی خویش تغییری در ملک ایجاد نموده باشد ، تا سبب مزیت ملک نسبت به قبل شده و بر این اساس پاداش و حقوقی به وی تعلق بگیرد د) باغبان باید در مدت مقرر و مطابق شرایط توافق شده اقدام به اجرای قرارداد نماید .
دوم ) دکترین ( اندیشه حقوقدانان ) :
همانگونه که در فصول قبل بیان شد ، حقوقدانان عمدتاً میان قراردادهای باغبانی تفکیک قائل شده و آن را به باغبانی درختان مثمر و درختان غیر مثمر تقسیم می کنند . باتوجه به اینکه حقوقدانان معتقد هستند که قواعد مندرج در قانون مدنی راجع به قرارداد مساقات از جمله امور مربوط به باغبانی درختان مثمر می باشد لذا درخصوص قواعد باغبانی درختان غیر مثمر ، کمتر به بحث و بررسی پرداخته و اظهارنظر کرده اند و به تبع احکام کمتری در این خصوص در کتابهای ایشان منعکس می باشد اما باتوجه به اینکه از نظر ما کلیه قراردادهای باغبانی دارای منشاء واحدی بوده و تفاوت چندانی در عمل میان باغبانی جهت درختان مثمر و غیر مثمر وجود ندارد ، لذا به نظر می رسد هردو این قراردادها دارای احکامی مشترک و یکسان بوده و صرفاً تفاوتهایی در خصوص تقسیم منافع و بهره میان آن دو وجود دارد . بنابراین بدیهی است که احکام اساسی و خاصه ای که حقوقدانان در خصوص قرارداد مساقات تبیین نموده اند ، درخصوص قرا
]]>