بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز – پایان نامه کارشناسی ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز


تکه ای از متن پایان نامه :


 سالکی و محمدی زاده در تحقیقی با عنوان بررسی میزان رضایت کارکنان آموزش و پرورش استثنایی (1378) به این نتیجه رسیدند که معلمان با سابقه از رضایت کمتری برخوردارند. بین تأهل و رضایت شغلی ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین رضایت شغلی و حقوق دریافتی ارتباط معنی دار بوده و بین مدرک دانشگاهی و رضایت شغلی نیز ارتباط معنی دار بود.


محمدی پور در پایان نامه تحقیقاتی خود با موضوع ارتباط جو مدرسه با کارآمدی شخصی مشاور در مدارس پسرانه متوسطه کرج به نتایج زیر دست یافت.


ارتباط کارآمدی شخصی مشاور با حمایت کارکنان قوی تر از ارتباط کارآمدی شخصی مشاور با حمایت مدیر می باشد. رضایت شغلی مشاور با حمایت کارکنان ارتباط معنی داری دارد اما با حمایت مدیر ارتباط معنی داری ندارد.


دهقان در پروژه تحقیقاتی با موضوع بررسی میزان رضایت شغلی دبیران دوره راهنمایی داراب (1377) به این نتایج دست یافت: بین رضایت شغلی با جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و حقوق تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی با وضعیت تأهل تفاوت معنی داری بود.


احمدی فرد در پایان نامه خود با موضوع بررسی تأثیر جو سازمانی مدرسه بر روحیه دبیران دبیرستانهای دخترانه کرج (1376) به نتایج زیر دست یافت: بین میانگین جو سازمانی مدرسه با روحیه دبیران ارتباط هست. بین جو باز در مدرسه با روحیه بالای دبیران ارتباط هست. بین متغیرهای سن، سابقه خدمت و رشته تحصیلی با روحیه ارتباط وجود ندارد.


اسدپور در پایان نامه تحقیقاتی خود با موضوع عوامل مؤثر در رضایت شغلی معلمان مقاطع ابتدایی و راهنمایی به نتایج زیر دست یافت:


1- هر دو گروه معلمان ابتدایی و راهنمایی رضایت خود را از حرفه معلمی ابراز نموده اند ولی معلمین شاغل در مقطع راهنمایی نسبت به معلمین ابتدایی به مراتب از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند.


2- معلمان زن نسبت به معلمان مرد به مراتب رضایت بیشتری نشان داده اند.


ناصر زورقی در پایان نامه تحقیقاتی خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رغبت معلمان به شغل معلمی در استان سیستان و بلوچستان به نتایج زیر دست یافت:


1- بین سابقه خدمت و رضایت شغلی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

 

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتباط بین جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر شیراز]]>