پایان نامه حقوق

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله – دانلود

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

4-3-4. فرضیه ی سوم: هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر ترکیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری دارد.

: میانگین ترکیب بدنی نوجوانان غیرورزشکار پیش از تمرین و پس از تمرین در جامعه آماری مورد بحث.

H0 :

H1:

فرض صفر به معنای برابری میانگین مولفه در دو گروه  ( عدم وجود تفاوت معنادار) می باشد. قاعده آزمون فرض صفر در مقابل فرض یک به توضیح زیر  می باشد. سطح معنی داری آزمون کمتر از 0.05باشد فرض صفر رد و فرض یک را  می پذیریم

جدول 4-7: جدول آزمون   T  جفت شده

سطوحمیانگینتعدادانحراف معیارمیزان tدرجه آزادیسطح معنی‌داری
پیش آزمون18.82112.544.05 –100.001
پس آزمون19.27112.47

P<0.05

با در نظر داشتن جدول 6-4 و با تأکید بر میزانt بدست آمده   و مقایسه ی سطح معناداری با عدد 0.05، زیرا سطح معناداری از 0.05 کمتر می باشد ، لذا  بین میزان ترکیب بدنی  دختران غیرورزشکار پیش از تمرین و پس از تمرین  تفاوت معناداری هست. میانگین ها حاکی از آن می باشد که  دختران در مرحله ی پس آزمون نمرات بالاتری داشته اند . لذا فرضیه ی سه تایید می گردد. یعنی هفت هفته تمرین هوازی تداومی بر ترکیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری دارد.

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی

]]>