بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله – پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


  


4-3-6. فرضیه‌ی پنجم: بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی از لحاظ توان هوازی اختلاف معنی‌داری هست.


: میانگین توان هوازی دختران غیرورزشکار در دو تمرین تناوبی و تداومی در جامعه آماری مورد بحث.


H0 :


H1:


فرض صفر به معنای برابری میانگین مولفه در دو گروه  ( عدم وجود تفاوت معنادار) می باشد. قاعده آزمون فرض صفر در مقابل فرض یک به توضیح زیر  می باشد. سطح معنی داری آزمون کمتر از 0.05باشد فرض صفر رد و فرض یک را  می پذیریم


جدول 4-9: جدول آزمون   T  جفت شده
سطوح تعداد میانگین انحراف معیار میزان t درجه آزادی سطح معنی‌داری
تداومی 22 33.2168 7.03587 1.01 42 0.31
تناوبی 22 31.1118 6.65967

P<0.05


با در نظر داشتن جدول 8-4 و با تأکید بر میزانt بدست آمده   و مقایسه ی سطح معناداری با عدد 0.05، زیرا سطح معناداری از 0.05 بزرگتر می باشد لذا تفاوت معناداری در میانگین توان هوازی دختران غیرورزشکار وجود ندارد. لذا فرضیه ی پنج رد شده می باشد. یعنی


بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تناوبی از لحاظ توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.


 


 

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>