بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله – دانلود پایان نامه

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 

هوازی تأثیر معنی‌دار داشته اما تمرینات تناوبی تنها بر توان هوازی تأثیر معنی‌دار داشته می باشد و تفاوت معنی‌داری در ترکیب بدن ایجاد نکرده می باشد. ضمن آنکه در مقایسه دو روش فوق بر توان هوازی و ترکیب بدن نیز تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.


5-3. بحث و بررسی فرضیه‌ها


بررسی فرضیه‌ی اول مبنی بر تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر ترکیب بدن نشان داد که هفت هفته تمرین تناوبی هوازی بر ترکیب بدنی دختران نوجوان غیر ورزشکار اثر معنی‌داری ندارد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق هزل و همکاران (2014)، دبیری روشن و همکاران (1389)، امینیان رضوی و همکاران (1386) و رحمانی‌نیا و همکاران (1379) هم‌خوانی دارد. اما با نتایج تحقیق بوئر و همکاران (2014)، نیلسن و همکاران (2013) و کاشف و همکاران همسو نیست.


با بررسی و مقایسه دقیق‌تر این تحقیقات برخی دلایل احتمالی این اختلاف نتیجه را می‌توان به اختلاف در سن و تعداد آزمودنی‌ها، تفاوت در میانگین شاخص توده بدن، نوع تمرین هوازی و شدت انجام آن نسبت داد که در این تحقیقات قابل مشاهده می‌باشد.


بررسی فرضیه دوم، مبنی بر تأثیر تمرین تناوبی هوازی بر توان هوازی دختران نوجوان غیر ورزشکار نشان داد که هفت هفته تمرین بر توان هوازی آنها تأثیر معنی‌داری دارد. نتایج تحقیق حاضر با تحقیق هزل و همکاران (2014)، بوئر و همکاران (2014) ، نیلسن و همکاران (2013)، لی و همکاران (2013)، انگول و همکاران (2010) و فاکس و همکاران (2010)، اکبر نژاد و همکاران (1390)، سالیانه و همکاران (1386) هم‌خوانی و مطابقت دارد و در تمام این تحقیقات بر اثر معنی‌دار تمرینات تناوبی هوازی با شدت‌ها و انواع مختلف تمرینات هوازی اشاره شده می باشد.

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر - پایان نامه
 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>