بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی – پایان نامه ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 تنها یک مصداق آن مجرد عقلی می باشد و مصادیق دیگر آن در عالم ماده هستنداگر چه این اسب دارای یک صورت مثالی هم هست.که هر اسبی در عالم ماده که هست دارای یک صورت مجرد مثالی می باشد.به عنوان مثال اگر در عالم ماده صد اسب هست آن صدتا دارای صد صورت مجرد مثالی هستند.


همگان اذعان دارند و حقیقت هم همین می باشد که شناخت او فوق ادراک می باشد زیرا مطلق علی الاطلاق می باشد.


حال می پردازیم به این مطلب که چرا واجب الوجود بالذات و عالم ماده(محسوسات) یعنی خارج از مثل اند.عالم ماده همانطوری که گفتیم اجسام بطور ذاتی دارای طول و عرض و عمق می باشد بدین معنی که در جهات مختلف امتداد دارد و مجرد چنین نیست و همچنین تغییر و تبدیل می پذیرند در حالیکه این ویژگی های عالم ماده می باشد و عالم مجردات چنین ویژگی ندارند.


واجب الوجود بالذات به ذات خودش و هنگامی که با چیز دیگر مقایسه نمی گردد نه علت می باشد و نه معلول زیرا علت و معلول از مقایسه دو شیء ذهن آن را اعتبار می نماید.البته از هر مقایسه ای مفهوم علت و معلول اعتبار نمی گردد.مقصود ما از علت و معلول آن چیزی می باشد که یک چیزی حقیقتا و در خارج موجب ایجاد یک چیز دیگری می گردد.و واجب الوجود بالذات چونکه علت العلل می باشد و معلول هیچ علت دیگری نیست درحالیکه آن چیز که در مثل می باشد جوهرهای اصیل و جاودانه ای هستند که واجب بالذات نمی باشند بلکه واجب بالغیر هستند و زیرا ماهیاتی هستند که محتاج به علت هستند و ملاک نیازمندی معلول به علت همان امکان ذاتی می باشد که از ذات ماهیت چنین چیزی هیچگاه انفکاک نمی یابد و واجب الوجود بالذات چنین ویژگی هایی را هیچگاه ندارد.


پس اگر چنانچه مثلی که افلاطون بر آن پای می فشارد دارای وجود عینی و خارجی باشد قطعا راهی هم برای شناخت آن هست.چونکه مثل به معنای اعم میان واجب الوجود بالذات و عالم ماده می باشد.لذا اگر درست ادراک گردد زیرا طبق قاعده امکان اشرف موجود برتر بر موجود پست تر اشراف دارد و زیرا علت بر معلول تقدم وجودی دارد قادر بر شناخت آن می گردد.


 



  • تاملی در کسب معرفت


     از آنجائیکه این مطلب را فلاسفه پذیرفته اند و الزاما بایستی هم پذیرفت که علم منطق متکفل صحت و درستی صورت استدلال می باشد و با صدق و کذب مواد استدلال کاری ندارد و صدق و کذب هر مقدمه یا مقدمات به عهده منطق نیست فقط منطق صدق یا کذب استدلالی را روش های استخراج بیانی روشن به شیوه دیالکتیکی می باشد درمورد نظریه معرفت همراه با هستی شناسی هراکلیتی و شناخت شناسی پروتاگوراس ، تا نتایج آن را نشان دهد و ثابت کند که مفهوم «معرفت» که بدین ترتیب به دست آمد شرایط و لوازم  

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی



]]>