بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی – پایان نامه کارشناسی ارشد

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


 6.2.2- متعلَّق علم


ما می گوییم که آن چیز که را در اینجا می خواهیم تقریبا بصورت تفصیل بیان نماییم اجمال آن در مطالب پیشین گذشت. و آن این می باشد که متعلق علم هیچگاه ماده صرف نمی باشد و ماده که یک جوهر مستقل می باشد غیر از بواسطه عرض ادراک نمی گردد یا صورتی که عارض بر آن می  -باشد حال چه مطلق صورت و چه صورت خاص ، لذا اگر چنانچه عرض هم مادی باشد برای ادراک آن عرض هم نیاز به یک عرض دیگر داریم و آنگاه تسلسل پیش می آید و این نوع تسلسل هم مورد قبول فلاسفه نمی باشد.لذا باید بررسی نمود که آیا اعراض مادی هستند یا مجرد ، که این مسئله چند صورت می تواند داشته باشد: 1- اینکه بعضی از اعراض مجردند و بعضی مادی 2- کل اعراض مجردند 3- کل اعراض مادی هستند 4- هیچیک از اعراض نه مجردند و نه مادی یعنی اعتباری هستند و ساخته ذهن هستند و وجود خارجی ندارند.


لیکن دیدگاه چهارم مورد قبول نیست یعنی اینکه اعراض نه مجردند و نه مادی ، زیرا اگر چنین باشد این بدین معنی می باشد که آنها وجود خارجی ندارند ولی ما به بداهت در می یابیم که مقصود ما از جام جهان بین همان نفس می باشد که در اثر سیر تکاملی خود بسیاری از معقولات را ادراک می نماید.البته در مباحث پیشین مقداری به طور اجمال پیرامون آن نکاتی را بیان نمودیم ولی در اینجا مطلب را بسط می دهیم.خود آینه جدای از اینکه دارای صورتی می باشد یا صوری که در آن تأثیر بسته می باشد یک شی مادی می باشد چونکه تعریف جسم بر آن می نشیند و اما جدای از اینکه ماده می باشد دارای صورتی می باشد و صوری در آن تأثیر بسته می باشد.صوری که در آن تأثیر بسته می باشد اولا مادی نیست زیرا یکی از ویژگی های ماده این می باشد که دارای طول و عرض و عمق می باشد و با آن اوصافی که ذکر آنها گذشت ثانیا این صورتی که در آینه تأثیر بسته می باشد اصل نیست حتی صورتی که در مقابل آینه می باشد هم اصل نیست.زیرا اصل آن چیزی می باشد که مجرد می باشد و در عالم دیگر می باشد زیرا آن صوری که مجردند قائم بالذات هستند لذا باب تسلسل در اینجا بسته می گردد و این صورت ها و عوارض دیگر از آن جهت که به اصل انتساب دارند حقیقت اند ولی از آن جهت که به ماده انتساب دارند حقیقت نیستند.دیگر اینکه ماده همانطوری که در علم فیزیک به اثبات رسیده می باشد دارای جرم می باشد و این جرم وارد آینه نمی گردد یعنی نه جرم آینه بیشتر می گردد و نه وزن آن سنگین تر می گردد.البته ماده در خارج به هر گونه ای که وجود داشته باشد جدای از صورت نیست یعنی انفکاک صورت و ماده ، یعنی مطلق صورت و مطلق عرض در خارج محال می باشد و اینکه در خارج صورتی جایگزین صورت قبلی می گردد و عرض جایگزین عرض دیگر می گردد این همان ارتباط مجرد و مادی می باشد که توسط یک جوهر مفارق (مجرد) انجام می گردد.در هر حال ماده در خارج از صورت منفک نمی گردد لذا جای این سوال می باشد که صورت خود جوهری مستقل می باشد یا نه ؟« مهمترین درگیری اشراق با مشاء درمورد حقیقت جسم می باشد.موضوعی که به نظر شیخ اشراق ، عدم شناخت آن در فلسفه مشاء ، معرفت هر شیئی را غیرممکن ساخته می باشد ، زیرا مشائیان حقیقت جسم را ترکیبی از هیولی و صورت جسمیه می دانند که تنوعات آن ناشی از صورت نوعیه می باشد… قدما که شیخ اشراق هم جزء آنان می باشد جسم را حقیقتی بسیط و غیر مرکب 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>