بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 14

0 Comments

-شریفی درآمدی ،مولوی و رضوانی (1384) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی مادران کودکان فلج مغزی شهر اصفهان پرداختند .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن 50 مادران کودکان فلج مغزی در این دو گروه به طور تصادفی تقسیم شدند گروه آزمایش در هشت جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد و در نهایت به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد . به عبارتی آموزش هوش هیجانی موجب افزایش سلامت روانی و سازگاری اجتماعی بیشتر می شود .
– یار محمدیان ،بنکدار هاشمی وعسگری (1390) در پژوهش خود به تاثیر آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی برسازگاری زناشویی زوج های جوان پرداختند .روش انجام کار روش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون بادو گروه کنترل و آزمایش بود که در آن تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری ساده انتخاب و از طریق گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه قرار گرفتند یافته ها نشان داد که آموزش هوش هیجانی و مهارت های زندگی تاثیر معناداری بر ساز گاری زناشویی زوج های جوان دارد .
-روشن بین ،پور اعتماد و خوشابی (1386) به بررسی تاثیر برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه پرداختند . در این تحقیق مادران کودکان مذکور در 6 جلسه ی هفتگی و حضوری 120 دقیقه ای و 2 جلسه تماس تلفنی 15 دقیقه ای آموزش گروهی فرزند پروری مثبت شرکت کردند.تحقیق حاضر فاقد گروه گواه بود.نتایج نشان داد که این برنامه تاثیر مثبتی در کاهش استرس والد گری مادران بویژه در حوزه کودک و والد شده است .
فصل 3
روششناسی تحقیق
هدف اصلی از این فصل نشان دادن چگونگی انتخاب و به کارگیری روش هایی که پژوهشگر به منظور جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها به کار برده است . لذا نوع روش ، روش جمع آوری داده ها ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، ابزار پژوهش ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ، مهم ترین اموری هستند که در این فصل به آنها پرداخته می شود .
3-1:روش تحقیق
پژوهش حاضر در حقیقت نوعی تحقیق کاربردی است این پژوهش ها با هدف حل یک مسئله و تعمیم نتایج به شرایط مشابه انجام می شوند . پژوهش های کاربردی ریشه در پژوهش های بنیادی دارند اما هدف آنها معطوف به مسائل روزمره است که حل وفصل آنها می تواند کاربردهای مفیدی داشته باشد .
روش مورد استفاده در این پژوهش ، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است در طرح مورد بحث ، آزمودنی ها بطور تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در گروه های مختلف جایگزین می شوند . سپس قبل از اجرای متغیر مستقل آزمودنی های انتخاب شده و پیش آزمون در هر دو گروه بوسیله ابزار اندازه گیری انجام خواهد شد . نقش پیش آزمون در این طرح ، اعمال کنترل واریانس (یکسانی واریانس ) است و در نتیجه تعیین اینکه تغییر ایجاد شده ناشی است اجرای متغییر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر . جدول 3-1زیر نگاره طرح مورد بحث را نشان می دهد ( دلاور 1380) .
جدول 3-1 طرح تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 31

پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون انتصاب تصادفی گروه ها
T2 X T1 R آزمایش
T2 T1 R کنترل

سپس گروه آزمایش طی 12 جلسه تحت تاثیر متغییر مستقل قرار گرفتند و پس از اتمام آموزش ، پس آزمون با استفاده از همان ابزار اندازه گیری اجرا شد . در نهایت نتایج حاصل از آزمونها در هر دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .
جدول 3-2محتوای جلسات کارگاه آموزش مولفه های هوش هیجانی :