بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 16

0 Comments

آشنایی با استرس والدگری

شناخت دقیق استرس والدگری و عوامل موثر بر آن 8

آشنایی با عوامل موثر در استرس والدگری

شناخت عوامل تاثیر گذار در استرس والدگری 9

مدیریت استرس والدگری(روش های ذهنی)

تحمل استرس به طور موثر و سازنده ،کنترل تکانه،آموزش خوش بینی ،مثبت اندیشی،راه های افزایش اعتماد به نفس , ،آموزش حل مساله 10

مدیریت استرس والدگری(روش های جسمی)

شناخت راه های مختلف مدیریت هیجان ها روش جسمی 11

استفاده از هیجان ها

استفاده از هیجان ها برای تاثیر گذاری روی خودمان و دیگران 12

اختتامیه

ارزیابی و جمع بندی جلسات توسط خود اعضای گروه

3-3 جامعه آماری:
کلیه ی مادران دانش آموزان با معلولیت جسمی –حرکتی مدارس استثنائی شهرستان زنجان که :-حداقل دارای تحصیلات اول متوسطه بودند.-پرسشنامه ی استرس والدگری را پر کرده بودند و نمره ی آنها با لاتر از نمره ی معیار ( 260 و بیشتر) بوده و دارای استرس والدگری بودند .
به دلیل نیاز به پاسخ گویی کتبی به پرسشنامه ها ،افرادی انتخاب شد ه بودند که حداقل دارای تحصیلات متوسطه باشند .ضمنا محتوی پکیج مستلزم حداقل مهارت خواندن و نوشتن و درک مفاهیم مربوطه داشت ،افراد با این ویژگی ها انتخاب شدند.
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :
30 نفر از افراد جامعه از طریق کد گذاری و قرعه کشی کدها به طور انتخاب تصادفی ساده و با انتساب تصادفی به گروه های کنترل و آزمایش قرار گرفتند طوری که افراد گروه ها به طور مشابه در آمدند. افراد نمونه عینا از افراد جامعه انتخاب شدند .

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 38