بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 30

0 Comments

5-4-1پیشنهاد های نظری:
5-4-1-1انجام پژوهش ها ی گستر ده تر در حوزه ی استرس والد گری بویژه استرس والد گری والدین کودکان با نیاز های ویژه.
5-4-1-2انجام پژوهش های اثر بخشی و مداخله ای روانشناختی گستر ده در حوزه ی مادران کودکان با نیاز های ویژه بخصوص مادران کودکان جسمی – حرکتی .
5-4-1-3انجام پژوهش در نمونه های بیشتر ، بر روی مادران کودکان معلول نوجوان .
5-4-1-4هنجاریابی پرسشنامه هایی در حوزه های مشکلات روانشناختی والدین کودکان با نیاز های ویزه که قابل اجرا برای افراد با حداقل سواد باشند.
5-4-2پیشنهاد های بالینی:
5-4-2-1انجام مداخلات اثربخشی روانشناختی بیشتر جهت کاهش اختلالات روانشناختی مادران با کودکان نیاز های ویژه بخصوص مادران با کودکان جسمی – حرکتی در مدارس آموزش و پرورش استثنایی، مراکز بهزیستی شهرستان ها .
ضمائم و منابع
منابع :

 1. استورا، ج.ب. ( 1377). “تنیدگی یا استرس بیماری جدید تمدن”. ترجمه: پریرخ دادستان، تهران : رشد.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1995).
 2. استيو، هين. (1384). “هوش هيجاني براي همه”. ترجمه: رويا كوچك انتظار و مژگان موسوي شوشتري، تهران: تجسم خلاق.
 3. اصانلو ، زهرا؛ پور محمد رضای تجریشی ، معصومه ؛ گنجعلی وند ، ناهید؛ میر زمانی ، محمود و صالحی ، محمود. (1390). “تاثیر آموزش مدیریت هوش هیجانی بر کاهش نشانگان استرس مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر”. فصلنامه ایرانی کودکان استثنائی، سال یازدهم، شماره 2، صص: 162-151.
 4. امامی مقدم ، زهرا؛ داودی ، ملیحه؛ بهنام وشانی ، حمید رضا وامین یزدی ، سید امیر. (1392). “تاثیرآموزش مهارت های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی”. فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد، سال سوم، شمارهی 6، صص: 31-27.
 5. آمدي تميمي ، عبدالواحد بن محمد. (1360). “غررالحكم و دررالكلم” ، شرح جمال الدین خوانساری. تهران : دانشگاه تهران.
 6. آنا ستازی، آن. (1387). “روان آزمایی”. ترجمه: محمد نقی براهنی. تهران: تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1967).
 7. برادبري، ت و گريوز، ج. (1384). “آزمون هوش هيجاني”. ترجمه: مهدي گنجي. تهران: ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
 8. حبیبی، زهره؛ خسروجاوید، مهناز و حسین خانزاده ، عباسعلی. (1393). “اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهاي مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی”. فصلنامه پرستاری و مامایی جامع نگر، دوره 24، شماره 1، صص: 29-21.
 9. دادستان ، پریرخ؛ احمدی ازقندی ، علی و حسن آبادی ، حمید رضا. (1385). “تنیدگی والدینی و سلامت عمومی : پژوهشی درباره ی رابطه ی تنیدگی حاصل از والدگری و سلامت عمومی در مادران پرستار و خانه دار دارای کودکان خردسال”. فصلنامه روانشناسی تحولی، دوره 7، شمارهی 2، صص: 184-171.
 10. الدر، هري. (1382). “چگونه هوش خود را افزايش دهيد؟”. ترجمه: فرشاد نجفي‌پور. تهران: نسل نوانديش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
 11. دشتی ، محمد. (1383). “ترجمه ی نهج ابلاغه”(چاپ بیست و چهارم).قم :موسسه ی فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.
 12. دلاور ، علی. ( 1380). “احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی(چاپ پنجم)”. تهران: رشد.
 13. رنجبر، محمد جواد؛ غلامی ، فائزه و نظری ، طوبی. (1392). “ارتباط بین سطح استرس والدگری مادر و اضطراب در کودکان دبستانی”. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز. صص: 27-26.
 14. روشن بین ، مهدیه ؛ پور اعتماد ، حمید رضا و خوشابی ، کتایون. (1386). “تاثیرآموزش گروهی فرزند پروری مثبت بر استرس والدگری مادران کودکان 10-4 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی /کمبود توجه”. فصلنامه خانواده پژوهشی، جلد 10، شمارهی 3، صص: 572-556.
 15. سانتراك ، ج. (1385). “زمينه روان‌شناسي( چاپ دوم)”. ترجمه: مهرداد فيروزبخت. تهران: انتشارات رسا.
 16. سموعي، راحله. (1381). “ترجمـه و هنجاريـابي آزمـون هـوش هيجـاني”. تهران: انتشارات موسـسه تحقيقاتي علوم رفتاريي سينا (روان تجهيز).
 17. سياروچي، ژ؛فورگاس ، ژ و مایر ، ج . (1384). “هوش عاطفي در زندگي روزمره (چاپ دوم)”. ترجمه: اصغر نوري و حبيب‌الله نصيري. اصفهان: نشر نوشته.
 18. شریفی در آمدی ، پرویز. (1387). “اثربخشی آموزش هوش عاطفی بر سلامت روان مادران کودکان عقب مانده ی ذهنی آموزش پذیر”. فصلنامه خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی. دوره4، شماره 4، صص: 439-423.
 19. شریفی در آمدی، پرویز؛ مولوی ، حسین و رضوانی ، فاطمه. (1384). “تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان”. فصل نامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره 26، صص: 76-63.
 20. شریفی درآمدی ، پرویز. (1386). “آموزش و پرورش عاطفی-اجتماعی و نقش هوش هیجانی”. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره 23، شمارهی 2، صص: 19-18.
 21. شریفی درآمدی ، پرویز ؛ قاسمی داوری ، لیلا. (1392). “تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر میزان استرس و تاب آوری مادران کودکان عقب مانده ذهنی”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
 22. علم الهدايي، سيدحسن. (1385). “هوش هيجاني و زندگي خانوادگي”. ارائه شده در سايت: www.Iranhealers.com
 23. فاطمي، سيدمحسن. (1385). “هوش هيجاني”. تهران: سارگل.
 24. قمی ، شیخ عباس. (1416 ق). “سفینه البحار”. تهران : اسوه.
 25. کاکاوند ، علی.
  (1386). “بررسی رابطه منبع کنترل راتر با سلامت عمومی سربازان وظیفه”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
 26. گلمن، د. (1380). “هوش هيجاني”. ترجمه: نسرين پارسا. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
 27. گلمن،د. (1383). “هوش هیجانی در کار”. ترجمه: بهمن ابراهیمی و محسن جوینده. تهران: بهین دانش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی1999).
 28. گنجی ، حمزه. (1378). “روانشناسی عمومی”. تهران: نشر دانا.
 29. این مطلب را هم بخوانید :
  بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 35