بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 34

0 Comments

Sommer، K.، Whitman، T. L.، Borkowski، J. G.، Schellenbach، C.، Maxwell، S.، & Keogh، D. (1993). Cognitive readiness and adolescent parenting. Developmental Psychology، 29(2)، 389.
Steele, R., & Davies, B. (2006). Impact on parents when a child has a progressive, life-threatening illness.International journal of palliative nursing, 12(12), 576- 585.
Tekinarslan، I. C.، & Sucuoglu، B. (2007). Effectiveness of Cognitive Process Approached Social Skills Training Program for People with Mental Retardation. International Journal of Special Education، 22(2)، 7-18.
Thorndike، E. L. (1920). Intelligence and its uses. Harper’s magazine.
Watson، S. M.، & Keith، K. D. (2002). Comparing the quality of life of school-age children with and without disabilities. Journal Information، 40(4(
Webster-Stratton، C. (1990). Stress: A potential disruptor of parent perceptions and family interactions. Journal of clinical child psychology، 19(4)، 302-312.
Wechsler، D. (1943). Non-intellective factors in general intelligence. The Journal of Abnormal and Social Psychology، 38(1)، 101.
Wheaton، B. (1997). The nature of chronic stress Coping with chronic stress (pp. 43-73): Springer.
Zeskind، P. S.، Sale، J.، Maio، M. L.، Huntington، L.، & Weiseman، J. R. (1985). Adult perceptions of pain and hunger cries: A synchrony of arousal. Child development، 549-554.
ضمائم:
پرسشنامه استرس والدگری
حوزهكودك (47)ماده
سازش پذيري (11ماده)، پذيرندگي (7ماده )،فزون طلبي (9ماده)، خلق (5ماده)، بي توجه- فزون كش (9ماده) ،تقويت گري(9ماده) ،
حوزه والدين (54ماده)
افسردگي 9(ماده)، دلبستگي( 7ماده) ،محدوديتهاي نقش (7ماده)، حس صلاحيت (13ماده)، انزواي اجتماعي( 9ماده) ،روابط باهمسر (7ماده) ، سلامت والد( 5ماده)
مقياس تنيدگي زندگي 19ماده
1تا5 ازكاملا موافقم تاكاملا مخالفم
پرسشنامه تنيدگي والدين:
پاسخگوي گرامي :
وقتي به پرسشهايي كه درصفحات بعد ارائه شده اندپاسخ مي دهيد درباره ي فرزندي كه فكر مي كنيد بيش ازهمه شما رانگران كرده است .ازشما مي خواهم تاهنگام پاسخ به پرسشها ،پاسخي رامشخص كنيد كه احساسات شما رابه بهترين وجه ممكن توصيف مي كند اگر هيچ يك ازپاسخ ها با احساسات شما منطبق نباشد پاسخي راانتخاب كنيد كه تقريبا احساس شما رانشان مي دهد.
نام يانام مستعار: سن : ميزان تحصيلات:
شغل : سن فرزند:
باتشكر
نخستين عكس العمل شما دربرابر هرپاسخ بهترين پاسخ شماست.
درجه توافق خود راباكشيدن يك ضربدر روي شماره اي كه احساس شما بيشترين مطابقت را دارد مشخص كنيد اگر نسبت به پاسخ خود مطمئن نيستيد روي شماره 3 يك ضربدر بكشيد.
1 2 3 4 5
كاملا موافقم موافقم مطمئن نيستم مخالفم كاملا مخالفم
مثال : ازرفتن به سينما لذت مي برم (اگرگاهي ازرفتن به سينما لذت مي بريد مي توانيد روي شماره 2يك ضربدر بگذاريد.
1-وقتي فرزندم چيزي را مي خواهد 1 2 3 4 5
معمولا سعي مي كند آنرا بدست بياورد.
2-.فرزندم آنقدر فعال است كه مرابه 1 2 3 4 5
كلي درمانده مي كند.
3-فرزندم نامنظم به نظر مي رسد 1 2 3 4 5
وبه سادگي حواسش پرت مي شود.
4-نسبت به اغلب بچه هاي ديگر ، 1 2 3 4 5
تمركزوتوجه براي فرزندم مشكل تراست.
5-فرزندم ميتواند بيش از ده دقيقه 1 2 3 4 5
بايك اسباب بازي خودرامشغول كند.